İktisada Giriş Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri toplam talep eğrisini sağa kaydıran politikalardandır?

I.Kamu harcamalarındaki azalma

II.Vergilerdeki azalma

III.Transfer harcamalarındaki artış


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I,II,III


2.Soru

Bankaların bulundurmak zorunda oldukları en az rezerv miktarını (zorunlu rezerv) belirleme yetkisi yasalar tarafından hangi kuruma verilmiştir?


Hazine Müsteşarlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 

BDDK

Sermaye Piyasası Kurumu

Merkez Bankası


3.Soru

Ücretlerin ve fiyatların sonsuz esnek olduğuna inanıyorsak toplam arz eğrisi (AS) nasıl olur?


Düşey

Yatay

Pozitif

Negatif

Çizilemez


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İktisatçılar için mal ve hizmetlerin satın alın­masında ve borçların geri ödenmesinde genel kabul görmüş her şeyi ifade eder?


Para

Servet

Kredi kartı

Çek

Bono


5.Soru

I. U¨cretlerdeki Değişmeler

II. Emek Dışındaki Girdi Fiyatlarındaki Değişmeler

III. Teknoloji ve Emek Verimliliğindeki Değişmeler

Hangisi ya da hangileri Toplam Arz Eğrisindeki Değişmeleri etkiler?


Yalnız I

Yalnız III

I, ve II

II ve III

I, II, III


6.Soru

I-Kolay taşınabilir olmalıdır.

II-Geniş bir kesim tarafından kabul edilir olmalıdır.

III-Kolayca bozulup deforme olmayacak kadar dayanıklı olmalıdır.

IV-Heterojen olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri herhangi bir şeyin değişim aracı olarak kullanılması için sahip olması gereken özellikler arasındadır?


Yalnız I

I ve IV

I,II ve III

II,III ve IV

I, II,III ve IV


7.Soru

Talep edilen miktarın fiyattaki değişmelere ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsüne ne ad verilir? 


Piyasa arz noktası.

Piyasa talep noktası.

Piyasa denge noktası. 

Fiyatın talep esnekliği

Talebin fiyat esnekliği


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye dahil edilmesi durumunda dışa kapalı ekonomilerde denge gelir düzeyi için söylenebilir?


Denge gelir düzeyinden söz edilemez

Denge gelir düzeyi aynı kalır

Denge gelir düzeyi azalır

Denge gelir düzeyi artar

Denge gelir düzeyindeki değişim hane halkı tarafından hissedilmez.


9.Soru

  1. Hükümet harcamaları
  2. Vergiler
  3. Faiz oranları
  4. Para arzı

Yukarıdakilerden hangileri maliye politikası araçlarındandır?


I ve II

III ve IV

I, II ve IV

I,II ve III

I, II, III ve IV


10.Soru

Marjinal ürün miktarının sıfır olduğu noktada toplam ürün miktarı nasıldır?


Sıfıra eşittir

Negatiftir

Artmaktadır

Maksimumdur

Minimumdur


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin gelir düzeyi sıfırken yapılan tüketim harca­malarını ifade eder?


Dayanıklı tüketim

Otonom tüketim

Toplumsal tüketim

Bilgi tüketimi

Bireysel tüketim


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını etkileyen gelir dışındaki temel faktörlerdendir?


Miraslar

Okullaşma oranı

Bekleyişler

Okuma-yazma oranının yüksekliği

Dış borçların fazlalığı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otonom harcamalardaki bir birimlik değişmenin denge gelir düzeyi üzerinde ne kadarlık bir değişme yarataca­ğını gösterir?

  


Katlayan

  

Bölen

Marjinal

Eksilten

Çoğaltan 


14.Soru

  1. Reel balans
  2. Zamanlararası ikame
  3. Uluslararası ikame

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri talep eğrisinin negatif eğimli olmasının sebeplerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


15.Soru

İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetlerin askerlerinin tutulduğu Nazi esir kamplarında mal para olarak ne kullanılmıştır?


Ekmek

Gömlek

Su

Sigara

Tahıl


16.Soru

Fiyatlar genel düzeyi düştüğünde, toplumun finansal varlıklarının reel değeri ya da satın alma gücü artar. Buna ne ad verilir?


Toplam talep

Uluslararası ikame etkisi

Toplam arz

Zamanlararası ikame etkisi

Reel balans etkisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen modelin özelliklerinden biri değildir?


Dikkati toplam harcamalara çeker.

Ekonominin talep yönünü ele almaktadır.

Ekonominin arz yönünü ele alır.

Ekonominin kendi kendini düzelteceğine karşı çıkar.

Klasik görüşlere karşı çıkar. 


18.Soru

Bankaların mevduat kabul edip kredi vermeleri sonucu para arzında gerçekleşen artışa ne ad verilir?


Kaydi para veya banka parası 

Mobil Para

Fiat para

İtibari para

Mal para


19.Soru

Ekonominin performansını yönlendirmek için hükümet har- camaları ve vergilerin ayarlanmasına ne ad verilir?


Para politikası

Maliye politikası

Deflasyon

Stagflasyon

Enflasyon


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının üstlendikleri başlıca işlevlerden biri değildir?


Banknot basımını gerçekleştirmek

Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

Devletin vadesi gelmiş borçlarını ödemek

Bankaların bankası olarak görev yapmak

Para politikalarını uygulamak