İletişim Araştırmaları Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Daha önce farklı araştırmaların gözlemleri sonucu elde edilmiş verilere ne ad verilir?


Değişken

Birincil veri

İkincil veri

Evren

Örneklem


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam kampanyasının hedef kitlenin tamamının karşısına çıkmadan önceki süreçte gerçekleştirilen araştırmalardır?

 


Ürün ismi araştırması

 

İhtiyacın tanımlanması

 

Son-Test Araştırması

 

Ön-Test Araştırması

 

Müşteri sadakati araştırması


3.Soru

Lütfen A reklamına ilişkin düşüncelerini aşağıdaki ifadeleri düşünerek belirtiniz. 

A reklamı ...

Heyecan verici ................................... Sıkıcı

Yukarıdaki örneği verilen türde sorular içeren reklam ilginliği ölçeklerine ne ad verilir?


Likert ölçeği

Semantik farklar ölçeği

Bugardus toplumsal uzaklık ölçeği

Guttman ölçeği

Sabit toplam ölçeği


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  tüketicinin belirli bir ürün/marka grubu ve/veya zaman boyutu hatta bunlara ek olarak mekan boyutu (araç tipi) açısından tüm reklamı ya da reklamın parçalarını adlandırıp tarif etme düzeyi ile ilgilidir?


Tanıma

Yardımlı hatırlama

Anımsama

Yardımsız hatırlama

Bilinirlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarının sınıflandırılmasında kullanılan paradigmalardan biridir?


Yerleşik paradigma

Bütünleşik paradigma

Bilgi paradigması

Teknolojik paradigma

Esnek paradigma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nesnelliği sağlayan kollektif yapı ve tekrarlı sınamaların dışında kalır?


Farklı araştırmalara atıf yapmak
Diğer araştırmacıların araştırmayı değerlendiresini sağlamak
Araştırmasında uyguladığı gözlem teknik ve süreçlerini tekrarlanabilir nitelikte raporlamak
Bulguların soyutlama yoluyla bilgiye dönüşümü sürecinde ilişkilendirme yapılan diğer bulgu ve bilgilerin farklı araştırmacıların çalışmalarından gelmesi
Farklı araştırmacıları dayanak almak

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı alanlarda kullanılan iletişim araştırmalarından biri değildir?


Reklam Mecrasına Yönelik İletişim Araştırmaları
Radyo Dinleme Araştırması
Maliyet araştırması
Açıkhava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması
Reklama Yönelik Tutum Araştırması

8.Soru

Açıköğretim Sistemi içindeki öğrencilerin demografik özellikleri ve genel not ortalamaları arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığı bir bilimsel çalışmada öğrencilerin kayıt sırasında verdikleri verilerden ve sistemdeki başarı puanlarından yararlanılmıştır. Bu çalışmada ne tür veri kullanılmıştır? 


Anket verisi

Gözlem verisi

Birincil veri

İkincil veri

Üçüncül veri


9.Soru

Gerbner'in televizyonun merkezileşmiş öykü anlatma sistemi olarak gerçek ilişkilerin yerini
aldığını, gelecekteki olası tercih ve kullanımları etkileyen tutum ve değerleri ekip yetiştirdiğini
vurgulayan kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


Medyatik yayılma ve kontrol

Bilişsel uyum kuramı 

ABX modeli 

Aracılanmış iletişim kuramı

Yetiştirme kuramı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın "kapsam"ından ve/veya"yöntem tasarımı"ndan kaynaklanabilir?


Yöntem

Varsayım

Amaç

Bulgular

Sınırlılık


11.Soru

Bilimsel araştırmalarda ‘yöntem’ araştırmanın hangi sorusuyla ilişkilidir?

 


Ne yapılacak?

 

Nasıl yapılacak?

 

Kimin/neyin için yapılacak?

 

Neden yapılacak?

 

Ne zaman yapılacak?


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhalif ve alternatif bir bakış açısına sahip olan eleştirel kuramlardan biri değildir?


Ekonomi politik

Yapısalcılık

Kullanım ve doyumlar

Frankfurt Okulu

Kültürel çalışmalar


13.Soru

İkincil veriler için hangisi doğru değildir?


Elde etmek birincil verilere göre daha pratiktir.

Birincil verilere göre daha az zaman alır.

Birincil verilere göre maliyeti düşüktür.

İncelenen konuda daha önce derlenmiş verilerden yararlanılır.

Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilir.


14.Soru

Mağara duvarlarına yapılan resimlerle ilgili yapılan bir çalışma, iletişim araştırmaların hangi ölçütlerinden biriyle ilgilidir?

 


İletişim teknolojilerinin evrimi

 

İletişimin temel bileşenleri

 

Süreç ve gösterge bilim

 

Tarihsel bakış açısı

 

İdeolojik paradigmalar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde uyarıcıya tepkisi cilden alınan veri ile ölçülür?


Göz izleme

Ses tonu analizi

Galvanik deri tepkisi

Kolajlama

Psiko-skeçler


16.Soru

Bir takım olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sistemlere ne denir?


Teori
Hipotez
Varsayım
Bilim
Gözlem

17.Soru

1776 yılında, Thomas Jefferson’ın görüşlerinin aktarıldığı, basın özgürlüğü ve “bu özgürlük (despot) hükümetler tarafından kısıtlanamaz” söyleminin savunulduğu metin, aşağıdakilerden hangisidir?


Virginia Haklar Bildirgesi

İnsan Hakları ve Bağımsızlık Bildirgesi

Fransız İnsan Hakları Beyannamesi

Yurttaşlık ve İnsan Hakları Bildirisi

ABD Özgürlük ve Bağımsızlık Anlaşması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin temel özellikleri dışında yer alır?


Gözlemlenebilir olgulara dayanır
Tekrarlanabilir
Birikimli olarak ilerler
Eleştiriden uzaktır
Sınanabilir

19.Soru

Bir teorik önermenin geçerli olup olmadığının test edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Sınama

Kavramlaştırma

Keşfetme

Tekrarlama

Eleştirme


20.Soru

  1. İhtiyacın tanımlanması
  2. Gerekiyorsa ürünün ya da materyalin revize edilmesi
  3. Tüketicinin ürünü satın almasında etkin rol oynayıp oynamayacağı
  4. Satın alma eğiliminin ne derece değiştirilebileceği etkisini belirleme
  5. Marka imajına etkisi

Yukarıdakilerden hangileri, ürün ya da hizmete yönelik iletişim araştırmalarında yapılacak ön test aşamasının faydalarındandır?


I, II ve IV

I, III, IV ve V

II, III ve V

II, IV ve V

II, III, IV ve V