İletişim Araştırmaları Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teorinin tanımıdır?


Önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine teori denir.
Teori, bir takım olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sistemdir.
Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere teori denir.
Bir olguya dair gözlenmiş ortak bir karakteristik yapı, özellik ve durumların açıklamasını içeren ifadelere teori denir.
Teori, bir bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adıdır

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemlerden biri değildir?


Göz hareketlerini izleme
Galvanik deri tepkisi
Beyin dalgaları analizi
Zaman makinesi tekniği
Ses tonu analizi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okunacak literatürün sınırlanmasına yardımcı olur?


Yöntem

Amaç

Değerlendirme

Sonuç

Kapsam


4.Soru

Bilimsel bir araştırmada "amaç" belirlenirken temel olarak neye dikkat edilmelidir?


Amacın her türlü soruya cevap verecek kadar kapsamlı ve açıklayıcı olmasına.
Amaca ulaşmak için kullanılacak materyalin yeterli olmasına.
Konu üzerinde daha önce yapılmış çalışmaların amaçlarına uygun olmasına.
Daha önceki araştırmalarda yer almamış, belirtilmemiş amaçların bulunup, saptanmasına.
Amacın araştırmaya imkan tanıyacak kadar geniş ancak, belirgin bir alanda sonuç belirtmeyi mümkün kılacak kadar dar olmasına.

5.Soru

Bilimsel anlamdaki ilk iletişim araştırmalarında aşağıdaki konulardan hangisi ele alınmıştır? 


Kitle iletişimi 
Bireylerarası iletişim 
Telefon iletişimi 
Örgütsel iletişim 
Online iletişim 

6.Soru

Reklam ne söylüyor? sorusuna yanıt arayan reklam bilinirliği araştırması aşağıdakilerden hangisidir? 


Reklam mesajının sunumu
Reklam mesajının bilinirliği 
Reklam göndericisinin bilinirliği 
Reklam ajansının bilinirliği 
Reklam verenin bilinirliği 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri kavramıyla ilgili doğru bir ifade değildir?


Veriler, ulaşılmak istenen bulgunun girdisini oluştururlar.

Gözlem sonucu elde edilen veriler, araştırma tasarımına göre önerilen hipotezlerin sınamaya tabi tutulabilmeleri için gereklidir.

Bağımlı ve bağımsız değişkenin sadece niteliksel özelliklerinin aldıkları değerleri “veri” olarak adlandırılır.

Araştırmacılar veri elde etmek için bizzat kendileri gözlem yapabilirler.

Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilere “birincil veri” denir.


8.Soru

Bilimi gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ait olguları ve bu olgular arasındaki bağlantıları bulma çabası olarak tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Russell

Einstein

Kellner

McLuhan

Hall


9.Soru

Yazıyı bularak insanlık tarihini ve iletişim tarihini başlatan aşağıdakilerden hangisidir?


Mısırlılar

Frigler

Antik Yunanlar

Romalılar

Sümerler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi M.Ö.3200 yılında yazıyı bulmaları sayesinde yalnızca iletişim tarihini değil insanlık tarihinin de yazılı başlangıcını gerçekleştirmiştir?


Asurlular

Babiller

Akadlar

Sümerler

Elamlar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi niteliksel yöntemlerde kullanılan projektif tekniklerden değildir?


Rol Oyunu
Kolaj
Fotoseçme
Fokus grup
Kişileştirme

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının kendi gözlemleri sonucu elde edilen veridir?


Gözlem
Bilgi
İkincil veri
Birincil veri
Bulgu

13.Soru

Bir araştırmanın sınırlılıkları aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olarak açıklanır?


Gelecek araştırmalar için öneriler

Sonuç

Literatür

Sınama

Problem


14.Soru

I. Bilim insanı gözlem verilerinin işaret ettiği bulgular üzerinden “nesnel” yorum yapar.

II. Doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenemeyen (metafizik) konular bilimsel faaliyetin kapsamında yer alır.

III. Gözlem bir bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adıdır.

IV. Bilim insanı gözlem verilerinin işaret ettiği bulgular üzerinden “öznel” yorum yapar.

 

 3. Yukarıdakilerden hangileri gözlemi tanımlayan özellikleri yansıtır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalarda literatür taraması yapma amaçlarının dışında kalır?


Araştırmanın amacına, önemine ve katkısına dayanak olacak önceki araştırmaların serimini yapmak

Alanda neyin eksik olduğunun bilincine ulaşmak

Geçmiş çalışmaların açığa çıkardığı hangi alanlarda belirsizlik olduğunu saptamak

Araştırmacının tekrar sınanması gerektiğini düşündüğü alanları belirlemek

Geçmişte yapılan araştırmalara benzer çalışmalar üretmek


16.Soru

Tümdengelim yaklaşımında hangi genelleme hedeflenmektedir?


Evren genellemesi

Değişken genellemesi

Olgusal genelleme

Teorik genelleme

Kapsam genellemesi


17.Soru

........medyanın sürekli aynı içerikleri tekrar ederek seçici algıyı körelttiği, bu nedenle medyanın etkisinin uzun dönemde arttığını belirtmektedir. İfadesinde yer alan boşluk aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin getirilmesi uygun olur?


Lasswell

Lazarsfeld

Neumann

McLuhan

Adorno


18.Soru

Bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesine ne denir?


Soyutlama
Öznellik
Kapsayıcılık
Uygunluk
Nesnellik

19.Soru

I. Horkheimer

II. Adorno

III. Benjamin

IV. Lazarsfeld

V. Habermas

Yukarıdakilerden hangileri Frankfurt okulu üyelerindendir?


I, II ve IV

I, III ve V

II, IV ve V

I, II, III ve V

II, III, IV ve V


20.Soru

Erken dönemdeki iletişim çalışmaları, Yunanca kökenli hitabet ya da söylev anlamına gelen …………..   başlığı altında sınıflandırılmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Metafor

Retorik

Söylem

Temsil

Metonomi