İletişim Araştırmaları Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilimsel bilginin en temel ayırt edici niteliksel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel deneyimlere dayalı olması

Kanı önderlerinin bilgilerine dayalı olması

Toplumdan edinilen bilgilere dayalı olması

İnançlara dayalı olması

Gözlenebilir olgularla ilgili olması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güvenirlik kavramıyla ilgilidir? 


Güvenilirlik, bilimsel bilginin evrenselliği yani genel geçerliğiyle ilgilidir.

Güvenirlik, genellikle ölçme aracının bir fonksiyonu olarak görülür

Güvenirlik, bilimsel bulguların “doğru” olması, gerçeği göstermesidir.

Güvenirlik, niteliği atfedilen; araştırma tasarımı, ölçme aracı veya bulgular olarak değerlendirilebilmektedir.

Güvenirlik, ölçek ve ölçme süreçleri, yani tasarımın kendisi” ile ilişkili bir kavram olarak da görülebilmektedir.


3.Soru

Bilimsel bir araştırmada “Tümevarım” yaklaşımı nasıl açıklanabilir?


Olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin “niteliğine yönelik” tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşma.
Değişkenler gözlenirken, değişkenlerin değişim durumlarının kaydedilip, bağımsız değişkendeki değişimin bağımlı değişkende yarattığı değişim düzeyini belirleme.
Bir olguya dair gözlenmiş ortak bir karakteristik yapı, özellik ve durumu açıklamaya dayalı amaç oluşturma.
Güvenilir bilgiler ışığında ve onları dayanak alarak yeni hipotezler ve sınamalar gerçekleştirme.
Araştırmanın amacına nasıl ulaşılacağına ve neden böyle yapılmasının tercih edildiğine gerekçeleriyle yer verme.

4.Soru

Bilimsel araştırmaların yöntemlerine kılavuzluk eden iki temel yaklaşıma ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin “niteliğine yönelik” tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmaya “tümdengelim” denir.

Teorilerdeki olgusal ve ilişkisel önermelerden (hareketle hipotezler oluşturup, hedef nüfus açısından teorinin ilgili önermesinin geçerli olup olmadığını sınamaya “tümevarım” denir.

Tümevarım yaklaşımında “teorik/olgusal genelleme” hedeflenirken, tümdengelim yaklaşımında “evren genellemesi” hedeflenir.

Kavramsallaştırma ve keşfetme türü araştırmalar “tümdengelim”, sınama türü olanlar “tümevarım” yaklaşımlarını yansıtır.

Tümdengelim yoluyla ne olduğu ve nasıl oluştuğu “keşfedilen” olgular ve olgular arası ilişkilerin doğruluğu, tümevarım yaklaşımıyla “sınanır”.


5.Soru

Üst kavramlarla "gerekçelendirilerek" ilişkilendirilen bulgulara ne denir?


Veri

Birincil veri

İkincil veri

Soyutlama

Bilgi


6.Soru

Bilimsel araştırma raporlarında; araştırma amacına nasıl ulaşılacağı ve neden böyle yapılmasının tercih edildiğinin açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? 


Yöntem 
Sonuç
Öneriler 
Literatür sunumu
Problem sunumu 

7.Soru

Besin döngüsü içinde elmanın olgunlaşma, düşme ve çürüme sürecine dair araştırma yapan birinin aşağıdakilerden hangisine atıf yapması anlamlı olmaz?


Meyve olgunlaşma süreci

Elmanın kütlesel çekimi

Besin döngüsü içinde mevsimlerin rolü

Ağırlık ve direnç teorileri

Taşıma elemanının ağırlığa direnci


8.Soru

Bilimsel araştırma raporlarında yöntem bölümünün nasıl aktarıldığı aşağıdakilerden hangisini sağlaması açısından önemlidir?


Amaç ve kapsam
Nüfus ve örneklem
Gözlem ve veri toplama
Genelleme yapısı
Tekrarlanabilirlik ve sınanabilirlik

9.Soru

Erken dönem veya ilk çağ felsefesinde iletişim çalışmaları, hangi başlık altında sınıflandırılabilir?


Ekonomi-politik yaklaşım

Tarihsel bağlam

Göstergebilim

İdeolojik paradigmalar

Retorik


10.Soru

Türkiye’de ilk ve tek olan İletişim Bilimleri Enstitüsü hangi üniversitededir?


Ankara
Ege
Anadolu
İstanbul
Marmara

11.Soru

Katılımcılara önceden hazırlanmış kartlar tek tek gösterilerek her kart için bir hikaye anlatmaları istenir. Kişinin hikayeyi anlatırken hikayedeki karakter ile özdeşleşeceği ve kendi duygu ve düşüncelerini hikayedeki karakter yardımı ile anlatabileceği varsayılır. Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Tematik algı testi

Gizli tepki tekniği

Gizli müşteri araştırması

Kategorik biçimlendirme tekniği

Yönlendirilmiş imgeleme tekniği


12.Soru

Aşağıda sıralanan hangi alan, toplumsal hayatta kültürün bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini, tüketim sürecinde tüketicilerin rollerini belirlemede iletişim araştırmalarına katkı sağlar? 


Fizyoloji

Psikoloji

Sosyoloji

Sanat

Ekonomi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Son-Test (Post-Test) araştırmasının faydalarından biridir?


Tüketicinin ürünü satın almasında etkin rol oynayıp oynamayacağı
Ürünün marka imajına yaptığı etkiyi görmede yardımcı olacak fikirler sunmak
Satın alma eğiliminin ne derece değiştirilebileceği etkisini belirleme
Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme
Ürünün ya da materyalin yayın öncesinde hedef kitle üzerinde yarattığı etkinin görülebilmesi