İletişim Araştırmaları Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir araştırmada incelenen değişkenlerin gözlenen niteliksel veya niceliksel özelliklerine yönelik saptanan değerler aşağıdakilerden hangisidir?


Sınama

Teori

Hipotez

Gözlem

Veri


2.Soru

Bilimsel bilginin en temel ayırt edici niteliksel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Dini önermelerden gelmesi

Geleneksel olması

Gözlenebilir olgularla ilgili olması

Otoriter olması

Kişisel deneyimden gelmesi


3.Soru

Hangi dönemde çok sayıda iletişim kuramı ve modeli geliştirilmiştir?


1910'ler
1930'lar
1950'ler
1970'ler
1990'lar

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi test etmeye gerek görülmeden doğru olarak kabul edilen ve çalışmaların temellendirildiği önermeler için kullanılan terimdir?


Varsayım

Sentez

Hipotez

Denence

Öngörü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma bütçesi ve fonlarına ilişkin, sürekli ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?


Bütçe oluşturmada size kimin yardım edeceği sorunsalı
Bütçenizin yeterli olup olmayacağı konusu
Araştırma projesini kendiniz yapacaksanız ve bu proje dışında çalıştığınız başka bir işiniz varsa bunun yaratacağı sorunlar
Hazırlanan bütçe fon sağlayan tarafından ve eş düzey hakemler tarafından dikkatli bir şekilde denetlenmesi durumu
Araştırma projesinin uygulama takvimine uygun bir şekilde hareket edememe sorunu

6.Soru

Gerçeğin kesinlik taşıdığı, bireyin dışında bulunduğu, uygun yöntemlerle ölçülebileceği sayılarla ifade edilebileceği ve yansız biçimde yorumlanabileceği varsayımına dayanan kavram nedir?


Pozitivizm

Paradigma

Nitel çalışma

İdealizm

Sürrealizm


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam/kampanya ile tüketici arasındaki bağın derecesini ifade etmektedir?


Reklam bilinirliğinin ölçülmesi

Reklam izleme araştırması

Reklama yönelik tutum araştırması

Reklam ilginliğinin ölçülmesi

Açık hava reklam kanalları etkinlik araştırması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişim araçlarından birisi değildir?


Gazete

Mektup

Radyo

Dergi

Televizyon


9.Soru

Üst kavramlarla "gerekçelendirilerek" ilişkilendirilen bulgular aşağıdakilerden hangisidir?


Kuram

Varsayım

Bilgi

Bilim

Hipotez


10.Soru

Weber’e göre üç tür güvenirlik vardır. Bu güvenirlik türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eksiksiz verilmiştir?


Değişmezlik, tekrarlanabilirlik, isabet

Değişmezlik, tutarlılık, isabet,

Aktarılabilirlik, isabet, değişmezlik

İnandırıcılık, isabet, aktarılabilirlik

Tutarlılık, inandırıcılık, isabet


11.Soru

Bir nedene bağlı olarak durumu değişen değişkene ne denir?


Bağımlı değişken
Bağımsız değişken
Süreksiz değişken
Moderatör değişken
Mediatör değişken

12.Soru

Genel araştırma süreci aşağıdakilerden hangisiyle başlar?


Araştırma hedeflerinin yapılandırılması

Bulguların yorumlanması

İçsel ikincil verilerin toplanması

Durum analizi

Nicel yöntemlerle birincil veri elde edilmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretilen bilimsel bilgide temel alınan ölçüttür?


Bilginin eleştirel olması

Bilginin geçerli ve güvenilir olması

Bilginin tarafsız olması

Bilginin güncel olması

Bilginin objektif olması


14.Soru

Belirli bir konu ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?


Merak

Kaynak

Literatür

Amaç

Hipotez


15.Soru

Bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumuna ne ad verilir?


Soyutlama

Nesnellik

Kapsam

Sınırlılık

Yeterlilik


16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uyutucu etki yaklaşımını tanımlamaktadır? 


Zamanla kaynağın unutulması ama bilginin hatırlanması

Eğitim düzeyi düşük olanlarda iki yanlı sunumun istenmeyen yönde değişiklik oluşturması, tek yanlı sunumun daha etkili olması

Başlangıçta kişisel görüşü, sunulan içerikle aynı olan kişilerin tek yanlı sunumdan, farklı olanların ise iki yanlı sunumdan daha çok etkilenmesi

Medyanın kullanım nedenleri ve birey açısından ne ifade ettiğinin doğal laboratuvar ortamında incelenmesi

Medyanın izleyiciler üzerinde kısa sürede çok güçlü etki oluşturması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda veri kaynağı olabilecek görsel ve işitsel belge türlerinden biridir?


Gazeteler

İlanlar

İlanlar

Okul kayıtları

Ses kayıtları


18.Soru

I.KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı II. Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı III. TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı IV. Proje Pazarları Destekleme Programı V. Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri TÜBİTAK’ın sağladığı desteklerden biri olan ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları arasında yer alır?


I, II, III ve IV
I, III, IV ve V
I, II ve III
II, III ve IV
II ve V

19.Soru

Hakkında araştırma yaptığımız, belirli bir konuda niteliğini öğrenmek istediğimiz kitlenin bütünü aşağıdakilerden hangisidir?


Olgu

Hipotez

Kuram

Evren

Örneklem


20.Soru

Genel anlamıyla .................. ; “aynı özelliğe ilişkin farklı ölçümler arasındaki tutarlılık derecesi” olarak tanımlanabilir

yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en iyi tamamlar


güvenirlik

görünüş geçerliği

kapsam geçerliği

yapı geçerliği

kestirim geçerliği