İletişim Araştırmaları Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir bilimsel araştırmada bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumuna ne ad verilmektedir?


Güvenilirlik
Nesnellik
Geçerlilik
Doğruluk
Yanlılık

2.Soru

Her katılımcıya önceden hazırlanan soruların, aynı biçimde ve aynı sırada sorulduğu görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yapılandırılmamış görüşme

Özel görüşme

Yarı-yapılandırılmış görüşme

Yapılandırılmış görüşme

Resmi görüşme


3.Soru

Belirli bir gruba ya da topluluğa ait sosyal ilişkilerin, öğrenilen ve paylaşılan inançların, değerlerin ve davranışların tanımlanması ve yorumlanması ne olarak adlandırılır?


Etnografik çözümleme

Eleştirel söylem çözümlemesi

Göstergebilim

Tematik çözümleme

Şematik çözümleme


4.Soru

Teori kavramıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Teoriler etkileşim halindeki bir grup olgunun birbiriyle ilişkisini açıklar.

Teoriler icat değildir; doğada zaten var olan oluşları ortaya koyan keşfin açıklanmasıdır.

Teoriler fen bilimleri alanında olduğu kadar sosyal bilimler alanında da hayatımızı yönlendirir.

Teoriler olgular arası ilişkileri temel alarak sınanmak için ortaya konan yargı ifadeleridir.

Bir teoriyi ortaya koyma işi kavramsal düzeyde yapılır.


5.Soru

Yardımlı ve yardımsız hatırlama yöntemleri, reklamların hangi boyutunu araştırmak için gerçekleştirilir?

 


Reklam bilinirliği

 

Reklamın izlenirliği

Reklamın etkisi

 

Reklama karşı oluşturulan tutum

 

Reklamın yaygınlığı


6.Soru

“Bulguların yorumlanması” içerik analizinin kaçıncı aşamasıdır?


1
2
3
4
5

7.Soru

Veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin yeterince açıklanmasına ne denir?


Uzman incelemesi

Derinlemesine veri toplama

Amaçlı örnekleme

Ayrıntılı betimleme

Çeşitleme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın özel ölçütleriyle ilgili bir özelliktir.


Sorunun güncel ve özgün olması

Sorunun çözülebilir olması

Sorununun alanyazındaki bir boşluğu doldurması

Araştırma sorununun önemli ve araştırmaya değer olması

Araştırmacının alandaki birikimi


9.Soru

Araştırmalara fon sağlayabilen kurumlara başvuru süreciyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Fonlamalar yılın belirli bir dönemi içinde yapılır
Aynı anda birden fazla fonlama yapılamaz
Sağlanacak fon miktarının belli bir üst sınırı vardır
Belli alanlar dışındaki araştırma projelerine fon sağlamayabilirler
İnovasyona önem verilir

10.Soru

Bilimsel çalışmalarda evren içinden seçilen ve evreni temsil etme yeterliğine sahip olduğu belirlenen görece küçük gruba ne ad verilir?


Model

Model

Desenleme

Hipotez

Örneklem


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri kapsamında yer alan proje türlerinden biri değildir?


Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

Proje pazarları destekleme programı

Hızlı Destek Programı

Kalkınma Planı hedeflerine, ülke ve/ veya üniversitenin bilim ve teknoloji politikalarına uygun projeler

Kobi yararına Teknoloji Transferi Destek Programı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi denence kavramıyla ilgili doğru bir ifadedir?


Verilere dayalı olarak sınandıktan sonra kabul veya red edilen önermedir.

Sayıltı yerine kullanılan bir sözcüktür.

Test edilmesine gerek duyulmaz.

Doğru kabul edilen önermedir.

Çalışmanın üzerine temellendirildiği önermedir.


13.Soru

İletişim araştırmalarına bireyler üzerinde toplumsal şartların nasıl etki yaptığını inceleyerek katkı sunan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 


Psikoloji

Sosyoloji

Sosyal Psikoloji

Antropoloji

Ekonomi


14.Soru

Genellikle gözlem sırasında araştırmacı ile görüşmeci arasında oluşan sosyal etkileşime dayalı, soruların önceden belirlenmediği görüşme türüne ne ad verilmektedir?


Yapılandırılmış görüşme

Yarı yapılandırılmış görüşme

Yapılandırılmamış görüşme

Odak grup görüşmesi

Gözlem


15.Soru

Televizyon dizileri ile ilgili yapılan bir araştırmada sadece geceleri yayınlanan Türk dizileri araştırılacaktır. Bu durum ile ilgili hangisi söylenebilir?

 


Araştırma konusu “geceleri yayınlanan Türk dizileri” ile sınırlandırılmıştır.

 

Alanyazın taraması yapılmıştır.

 

Alt amaçlar bellidir.

 

Sorun açık ve nettir.

 

Araştırma modeli bellidir.


16.Soru

Teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine ne denir?


Araştırma Sorusu
Hipotez
Varsayım
Düşünce
Önerme

17.Soru

Seçeneklerde verilenlerden hangisi iletişim araştırmalarında kullanılan fizyolojik araştırma yöntemlerinden değildir?


Galvanik deri tepkisi analizi

Eye tracking yöntemi

 

Gizli müşteri araştırması

 

Beyin dalgaları analizi

 

Ses tonu analizi


18.Soru

Bireylerin, nesnelerin ve olayların sistematik bir biçimde izlenerek betimlendiği nitel araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlem

Görüşme

Odak grup görüşme

Döküman inceleme

Anket


19.Soru

"Araştırmanın amacına uygun biçimde örneklem seçiminin yapılması, veri toplama araçlarının geliştirilmesi, verilerin toplanması, çözümlenmesi ve raporlaştırılması gibi tüm araştırma sürecini belirleyen ilkeler" ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Nitel araştırma

Araştırma yöntemi

Etnografi

Nicel araştırma

Alanyazın


20.Soru

Bir araştırma sürecinde hangi durumda performans testlerini uygulamak uygun olacaktır?


Bireylerin belli bir konudaki birikim, yeterlik, başarı ya da kazanımlarını
ölçmek amaçlanıyorsa

Bireylerin çeşitli konulardaki bilgi, duygu, davranış, beklenti, görüş, düşünce, eleştiri ve önerileri saptanmak isteniyorsa

Bireylerin tutum, değer, tercih ve inanç gibi duyuşsal alandaki eğilim ve yönelimleri
belirlenmek isteniyorsa

Belirli bir durumla ilgili olarak önceden saptanan ölçütlere uyulup uyulmadığını ya
da beklenen davranışların sergilenip sergilenmediğini ölçmek isteniyorsa

Amaç hem durum saptaması yapabilmek hem de gözlem sonuçlarını sayısal olarak raporlayabilmekse