İletişim Araştırmaları Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Personelin aylık ücretleri
  2. Deneklere yapılan ödemeler
  3. Donanım
  4. Sarf malzemeleri
  5. Proje danışmanlarına yapılan ödemeler

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri bir araştırmada bütçelendirilmesi veya maliyetlendirilmesi gereken maddelere örnektir?


I ve II

I, II ve III

III ve IV

III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


2.Soru

“Verilerin kodlanması” içerik analizinin kaçıncı aşamasıdır?


1
2
3
4
5

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliksel özellikler açısından diğer bilgi kaynaklarından ayrıldığı noktadır?


Gözlenebilir olgularla ilgili olması
Kaynağın güvenilir olması
Gelenekler yoluyla aktarılması
Kişisel deneyim ile elde edilmesi
Alternatif bir bilgi kaynağı olması

4.Soru

Birden fazla araştırmacının kodlama yaptığı bir içerik analizinde güvenilirliğin sağlanması için araştırmacılar arasındaki benzerliğin minimum yüzde kaç olması gerekmektedir?


%50

%55

%60

%65

%70


5.Soru

"Ankete katılanların %24'ünün her gün en az bir gazete okudukları anlaşılmıştır."

Yukarıdaki ifade aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine ait olabilir?


Nitel araştırma

Nicel araştırma

Deneysel araştırma

Kesitsel araştırma

Analitik araştırma


6.Soru

  1. Reklam mecrasına yönelik araştırmalar
  2. Mimarlık alanına yönelik araştırmalar
  3. Ürüne – hizmete ve müşteriye yönelik araştırmalar
  4. Konservatuar alanına yönelik araştırmalar

Verilenlerden hangisi/hangileri iletişim araştırmalarına yönelik uygulama alanlarındandır?


Yalnız I

I-III

II-IV

I-II-III

I-II-III-IV


7.Soru

Avrupa Birliği’nin “dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi” olmasının hedeflendiği zirve toplantısı hangi yıl nerede yapılmıştır?


2005 yılında Marsilya’da

2010 yılında Prag’da

2003 yılında Leipzig’de

2000 yılında Lizbon’da

2002 yılında Helsinki’de


8.Soru

Araştırmalarda, önceden oluşmuş bir değişkene bağlı olarak grupların belirli bir özelliği ya da performansı arasındaki farklılıkların karşılaştırılması aşağıdaki araştırma modellerinden hangisidir?


Betimleyici model

Deneysel model

Araştırma modeli

Nedensel karşılaştırmalı model

İlişkisel model


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel yöntemler açısından bakıldığında, iletişim araştırmalarında karşılaşılan sorunlardan biridir?


Bütün bilimsel araştırmaların bilimsel bilginin elde edilmesini amaçlaması.
Bilimsel araştırmaların bir bölümünün doğrudan kuram geliştirmeye dönük olması.
Nicel araştırmaların, gerçeğin sayısal olarak ifade edilen kanıtlara dayalı biçimde ve kişisel yanlılıktan kaçınan bir tutumla incelenmesi.
Sorunun bütün yönleriyle ve net biçimde ortaya konulamaması.
Nicel araştırmacıların araştırma konularına fiziksel bir gerçekliği araştırır gibi yaklaşmak zorunda olması.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma konularına örnektir?


İnternetteki belli alışveriş sitelerine hangi yaştan kaç kişi girmektedir.

Alışveriş sitelerinden en çok hangi ürünler alınmaktadır?

Açıköğretim öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma nedenleri nelerdir?

Suriye’den göç eden kadınlar arasındaki okuma yazma oranı nedir?

Suriye’li göçmen çocuklar arasında okula   gitme oranı nedir?


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmada inandırıcılığı artırmak için önerilen stratejilerden biri değildir?


Katılımcı teyidi

Uzman incelemesi

Çeşitleme

Ayrıntılı betimleme

Uzun süreli etkileşim


12.Soru

Bir reklam araştırmasına katılan Ayşe'ye bir marka hakkındaki düşünce ve kanılarını ifade etmesi için bir dizi çeşitli dergilerden alınmış bazı resimler montaj yapılarak gösterilir. Ayşe'nin katıldığı bu araştırmanın tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Kolaj 

Fotoseçme

Rol oyunu

Kişileştirme

Ses tonu analizi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teorilerle ilgili doğru bir açıklama değildir?


Teoriler olgularla ilgilidir

 Etkileşim halindeki bir grup olgunun birbiriyle ilişkisini niteler

Doğada var olmayan oluşları ortaya koyan bir  açıklamadır

Nitelemenin mantıksal bir çerçevesi olması gerekir

 Teorinin ortaya koyulması kavramsal düzeyde bir iştir


14.Soru

Bir takım olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sisteme ne ad verilir?


Gözlem

Hipotez

Teori

Nirengi

Deney


15.Soru

Bir haberin Retorik çözümlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Görgü tanıklarından alıntılar

Haberle ilgili fotoğraflar

Grafikler

Sayısal veriler

Alt başlık


16.Soru

Araştırmanın başlangıcında araştırmacının “Literatür taraması” yapması ne anlama gelmektedir?


Araştırmacının araştırmada uygulayacağı gözlem ve deneyleri belirlemesi.
Araştırmacının araştırma için görüşeceği kişi ve kurumları belirlemesi.
Araştırmacının araştırma için geçmişte yapılan aynı konudaki çalışmaların neler olduğunu belirlemesi.
Araştırmacının araştırma için kimlerden maddi destek alabileceğini belirlemesi.
Araştırmacının araştırma sonucunun ne olacağını en başındayken belirlemesi.

17.Soru

“Ceza beklentisi ile istendik davranış arasında pozitif ilişki vardır.” şeklindeki bir önerme, aşağıdaki hipotez türlerinden hangisine bir örnektir? 


Eğrisel ilişki arayan hipotez 
Aracılık etkisi arayan hipotez 
Fark arayan hipotez 
Döngüsel hipotez 
Doğrusal ilişki arayan hipotez 

18.Soru

Odak grup görüşmeleri için önerilen katılımcı sayısı kaçtır?


En az 2 en fazla 4

En az 3 en fazla 6

En az 4 en fazla 8

En az 5 en fazla 10

En az 6 en fazla12


19.Soru

İçerik analiziyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İletişim araştırması yöntemi olarak kullanılması İkinci Dünya Savaşı ile başlamaktadır.

Berelson’a göre içerik analizi nesnel, sistematik ve nitel bir yöntemdir.

Yöntem 4 aşamadan oluşmaktadır.

Kitle iletişim araçlarında yer alan görsel mesajlara uygulanmaktadır.

İletişim araştırmalarında sık kullanılan bir yöntemdir.


20.Soru

İçerik analizi sürecinin “verilerin anlamlı bölümlere ayrılması olarak” tanımlanan aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Verilerin kodlanması

Temaların bulunması

Kodların organize edilmesi

Temaların organize edilmesi

Bulguların Yorumlanması