İletişim Araştırmaları Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 9 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Matematikesel İletişim Kuramı kurucuları aşağıdakilerden hangisidir?


Leighton ve Opler

Buchanan ve Cantril

Schramm ve Lerner

Shannon ve Weaver

Speier ve Lerner


2.Soru

Belirli bir sonucun nedeni olan, yani sonucun durumu üzerinde değişime neden olan değişkene ne ad verilir? 


Bağımlı değişken 
Moderatör değişken
Mediatör değişken
Bağımsız değişken 
Aracı değişken

3.Soru

“Nicel araştırmalarda kullanılan genelleme kavramının karşılığı olarak nitel araştırmalarda …….. kavramı kullanılmaktadır.”Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Tutarlılık
Teyit edilebilirlik
Aktarılabilirlik
İnandırıcılık
Güvenirlik

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi denence kavramıyla ilgili doğru bir ifadedir?


Verilere dayalı olarak sınandıktan sonra kabul veya reddedilen önermedir.

Sayıltı yerine kullanılan bir sözcüktür.

Test edilmesine gerek duyulmaz.

Doğru kabul edilen önermedir.

Çalışmanın üzerine temellendirildiği önermedir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınırlılıkları belirtmeye örnek olamaz?


X gazetesinde 1961-1970 arasında yayınlanan siyasi yazılar arasından ihtilalle ilgili olanları incelemek
Evlenme programlarına katılan kadınlardan 25 yaşının altındakilerin ekonomik kaygılarına dair söylemlerini çözümlemek 
Gezi parkı eylemlerine katılan nüfus içinde muhafazakar siyasete meyilli olanlara dair sorular geliştirmek
Twitter’ın Türkiye’deki kullanıcılarının bulundukları mekanı bildirme sıklığını araştırmak
İsim envanteri çıkarmak.

6.Soru

Anket türleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi maliyeti en fazla olan anket türüdür?


Telefon anketi

Yüz yüze anket

Posta anketi

İnternet anketi

Karma anket


7.Soru

Nicel araştırmalarda araştırılan sorunun ilişkili olduğu öteki bağlamlarla birlikte ele alınarak açıklanması …………….....olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Tanımlama

Bütünleştirme

Genelleştirme

Öznelleştirme

Sınırlandırma


8.Soru

Evreni oluşturan tüm bireylere birer numara verilerek torbadan numaralar çekilmesi ve bu bireylerin örnekleme alınması aşağıdakilerden hangisidir?


Sistematik örnekleme

Yansız örnekleme

Kümesel örnekleme

Tabakalı örnekleme

Oranlı örnekleme


9.Soru

Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade edilmesinde bazı aşamalar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?


Analiz biriminin saptanması

Tema ve kategorilerin tanımlanması

Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde denenmesi

Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi

Kodlama sonuçlarının