İletişim Araştırmaları Final 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi bilimsel araştırmanın amaçlarından biridir?


Keşfetmek

Rapor etmek

Yazmak

Merak etmek

Kurgulamak


2.Soru

Bir markaya ilişkin çağrışım ya da projeksiyonların, yanıtlayıcı tarafından çizilen bir resimle ifade edilmesine ne ad verilir?


Fotoseçme

Psiko-skeç

Kişileştirme

Rol oyunu

Kolaj


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi televizyon izleme araştırmaları hakkında doğru bir ifade değildir?


TV izleme araştırmaları, genellikle özel araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalardır.

TV izleme araştırmalarında kullanılan ölçüm yöntemleri günlük, grup ölçer ve kişi ölçer olmak üzere üç farklı yapıdadır.

TV izleme araştırmaları, genellikle devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen araştırmalardır.

TV izleme araştırmaları büyük bütçeli araştırmalardır.

TV izleme araştırmaları izleyicilerin izledikleri programları ne derece beğendiklerini ölçmektedir.


4.Soru

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve proje bütçesi 200.000 TL olan bir KOBİ'nin TÜBİTAK'tan alacağı destek miktarı en fazla ne kadardır?


25.000 TL
50.000 TL
100.000 TL
150.000 TL
200.000 TL

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları’nın amaçlarından biri değildir?


Türkiye’ deki araştırmaların teşvik edilmesi

Avrupa’nın bilimsel temelinin güçlendirilmesi

Avrupa’nın teknolojik temelinin güçlendirilmesi

Endüstriyel rekabetin desteklenmesi

Ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin temel ayırt edici özelliklerinin dışında kalır?


Gözlenebilir olgularla ilgili olması

Geleneklere bağlı olması

Tekrarlanabilir olması

Sınanabilir olması

Eleştirel olması


7.Soru

1939 yılında Marshall tarafından düzenlenen ve savaş dönemindekiiletişim çalışmalarının yönünü belirleyen "İletişim Semineri" isimli etkinlik hangi konuyu ele almıştır?


Propaganda çözümlemesi
Ekonomik daralma ve para politikaları
Refah artışının getirdiği aile içi etkileşim
Doğal kaynakların kullanımı
Uluslararası ticaret ve dış ilişkiler

8.Soru

Bir araştırma projesi için gereken bilgisayar, monitör, yazıcı gibi ürünler maliyet tablosunun hangi kalemine yazılmalıdır?


Personel giderleri
Yazılım giderleri
Donanım giderleri
Seyahat giderleri
Sarf malzeme giderleri

9.Soru

Teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine .......... denir. Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere ........ denir. Yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklara sırası ile gelecek kelimeler nelerdir?


Sınama - hipotez
Teori- sınama
Hipotez - sınama
Teori- hipotez
Hipotez- gözlem

10.Soru

Kısa süreli ve küçük bütçeli bir araştırma ve geliştirme projesini araştırma hastanesinde yürütecek olan bir kimse projesine destek sağlamak amacıyla aşağıdaki programlardan hangisine başvurmalıdır?


KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Proje Pazarları Destekleme Programı

Hızlı Destek Programı

Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim çalışmalarının disiplinlerarası yaklaşımla işbirliği yaptığı sosyal bilim dallarından değildir?


Sosyoloji
Psikoloji
Biyoloji
Finans
İstatistik

12.Soru

I. Güncel

II. Özgün

III. Çözülebilir

IV. Etik kurallara uygun

Bir araştırma sorunu belirlenirken dikkate alınması gereken ölçütler hangileridir?


I, II ve IV

II, III ve IV

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


13.Soru

"Bilimsel araştırmaların bir bölümü doğrudan kuram geliştirmeye dönüktür, bunlara ........ (A) araştırmalar denir. Bazı bilimsel araştırmalar ise uygulamaları iyileştirmeye yöneliktir, bunlara da ......... (B) araştırmalar adı verilir."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sıralı olarak verilen kavramlar doğru bir şekilde tamamlar?


(A) temel, (B) uygulamalı

(A) nitel, (B) nicel

(A) tümevarımcı, (B) tümdengelimci

(A) kuramsal, (B) deneysel

(A) teorik, (B) retorik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin kullanıldığı yerlerden biri değildir?


Mesajları hipotezlerle test etmek
Dünyada neler olduğunu anlamak için iletişimin içeriğini karşılaştırmak
Toplum içerisindeki belirli grupları medyanın nasıl açıkladığını incelemek
Televizyon programları, filmler ve kitle iletişim araçlarındaki şiddet, ırkçılık ve kadınlara ilişkin konuları araştırmak
Kişinin, düşünme biçimini, davranışlarını, gözlem yeteneğini ve duygularını ifade etme yöntemlerini çeşitli test materyalleri ile anlamak

15.Soru

Pozitivizim aşağıdaki kuramcılardan hangisi tarafından geliştirilmiştir?


Auguste Comte

John Locke

Ferdinand de Saussure

Umberto Eco

Andre Bazin


16.Soru

Haber metinleri üzerinde yapılan söylem çözümlemeleri makro ve mikro yapı olmak üzere iki bölümde çözümlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi makro yapı kapsamındadır?


Söz dizimsel çözümleme

Haberin retorik çözümlenmesi

Tematik çözümleme

Sözcük seçimleri

Bölgesel uyum


17.Soru

1980 yılında ABD başkanlık seçimlerinde aday olan Reagan ve Limmy Carter’ın konuşma dökümlerini inceleyerek konuşmalarında hangi kelimenin ne sıklıkta kullanıldığını belirleyen ve buna bağlı olarak adayların siyasi eğilimlerini saptamaya çalışan içerik analizi çalışmasını kim gerçekleştirmiştir?


Lasswell

Weber

Berelson

Macnamara

Kamhawi ve Weaver


18.Soru

Betimsel çözümlemede, araştırma sorularından, kavramsal çerçeveden, görüşme ya da gözlemde yer alan sorulardan yararlanılarak verilerin hangi temalar altında düzenleneceği ve sunulacağının belirlenmesi aşağıdaki hangi aşamada gerçekleşir?


Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi
Bulguların tanımlanması
Bulguların yorumlanması
Bulguların tartışılması
Betimsel çözümleme için çerçeve oluşturma

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel veri toplama araçlarından biridir?


Anket

Görüşme

Belge tarama

Yapılandırılmış görüşme

Gözlem


20.Soru

I.Ünlü sanatçılar kaprisli olur.

II.Deniz suyunun sıcaklığı 24 dereceye ulaştı.

III.Maviz gözlü insanların nazar etkisi büyüktür.

IV.Dünya, Güneş Sistemi'nin beşinci büyük gezegenidir.

V.İki yüzlü davranmak bana göre büyük günahtır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri pozitivizm ile ilişkilendirilebilir?


I, III, V

II, III, IV

II ve IV

I ve V

III ve V