İletişim Araştırmaları Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birçok araştırma projesinin toplam maliyetlerinin en büyük kısmını aşağıdaki unsurlardan hangisi oluşturur?


Personel maliyetleri
Genel maliyetler
Donanım maliyetleri
Sarf malzemesi maliyetleri
İlan giderleri

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorunu seçiminde göz önüne alınan özel ölçütlerden biridir?


Sorunun önemli olması

Sorunun güncel olması

Sorunun çözülebilir olması

Sorunun etik kurallara uygun olması

Sorunun araştırmacının ilgisini çekmesi


3.Soru

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını sağlamak ,sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle iç içe çalışmasını teşvik etmek amacıyla hangi kurum tarafından destek programları yürütülmektedir?


Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB)

4.Soru

I. Yansız

II. sistematik

III. Kümesel

IV. Kolayda

V. Tabakalı

Yukarıdakilerden hangileri olasılıklı örnekleme türleridir?


I, II ve IV

II, III ve V

II, III, IV ve V

I, II, III ve V

I, II, III ve IV


5.Soru

Bilimsel bir araştırmada “Tümdengelim” nasıl tanımlanmaktadır?


Araştırma sorununa ilişkin gözlemler yapılması ve nihai sonuca ulaşılması
Denencenin var olan kuramlardan kaynaklanması ve geçici de olsa doğru kabul edilmesi.
Kuramsal ya da uygulamalı bir soruna etkin çözümler üretmek için bilimsel yöntemin işe koşulması.
Uzman kişinin yönlendirmesi ile kişinin duygu ve düşüncelerinin sorular yardımı ile irdelenmesi.
Bir işletmenin herhangi bir zamanda, herhangi bir müşteri tarafından hizmet performansı açısından değerlendirilmesi.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doküman analizinde kullanılabilecek kurumsal belgelerden biri değildir?


İstatistikler

Günlükler

İlanlar

Raporlar

Reklamlar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel bir araştırmada uygulanan, veri çözümleme yöntemlerinden biri olan "içerik çözümlemesi" sürecinin içinde, yer almaktadır?


Kodlama yoluyla elde edilen veriler kategorilere ayrılır, bu kategoriler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılır ve buna dayalı olarak temalar ve alt-temalar saptanır.
Verilerin çözümlenmesi amaca ve verilerin niteliğine uygun istatistiksel teknikler aracılığıyla yapılır.
Anketler, performans testleri, ölçekler gibi araçlar kullanılarak istatistiksel verilerin kodlanması yapılır.
Ortalama ve standart sapma değerleri temel alınarak iki grup ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlenir.
Regresyona dayalı teknikler, bağımsız değişkenler yoluyla bağımlı değişkenin ne ölçüde açıklanabildiğine ilişkin çözümlemeler kullanılır.

8.Soru

......., bir olguya dair gözlenmiş ortak bir karakteristik yapı, özellik ve durumların açıklamasını içerir.

Yukarıda yer alan ifade de boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?


Kavramsallaştırma

Soyutlama

Somutlama

Mantıklaştırma

Kuramsallaştırma


9.Soru

Nicel araştırmaların yöntem bölümünde aşağıdaki alt başlıklardan hangisi yer almaz?


Evren ve örneklem

Verilerin toplanması

Verilerin yorumlanması

Genel yargılara ulaşma

Araştırma modeli


10.Soru

Elde edilen bilgilerin incelenerek anlamlı bölümlere ayrıldığı ve her bölümün kavramsal olarak ne ifade ettiğinin saptandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Betimsel çözümleme için çerçeve oluşturma

Verilerin kodlanması

Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi

Bulguların tanımlanması

Bulguların yorumlanması


11.Soru

İki araştırmacının birbirlerinden bağımsız olarak farklı zamanlarda, farklı kişilerle yürüttükleri araştırmalarda aynı ya da benzer sonuçlar elde etmeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?


Geçerlik.
Güvenirlik.
İnandırıcılık.
Aktarılabilirlik.
Teyit edilebilirlik.

12.Soru

I. TÜBİTAK fonları II. Avrupa Birliği fonları III. Üniversitelerin bilimsel araştırma fonları IV. Avrupa Yatırım Fonu V. IFU-Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Endüstrileşme Fonu Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ülkemizde araştırmalara fon sağlayan kaynaklardır?


I ve II
II, III, IV
I, II, V
I, II, III
II, III, IV

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın inandırıcılığını artırmak için önerilen stratejilerden değildir?


Uzun süreli etkileşim

Derinlemesine veri toplama

Çeşitleme

Uzman incelemesi

Amaçlı örnekleme


14.Soru

İçerik analizinde, araştırmanın temeli kuram ya da kavramsal bir çerçeve ile belirlenmişse hangi veri kodlama türü kullanılır?


Önceden belirlenmiş kavramlara göre kodlama
Değişkenlere bağlı kalınarak yapılan kodlama
Verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama
Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama
Nicel kodlama

15.Soru

Araştırmacıların genellikle araştırma fonları ile ilgili en fazla ihtiyaç duyduğu maliyet kalemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sarf malzemeleri
Sürdürme masrafları
Seyahat harcamaları
Yayımlama masrafları
Personel maliyetleri

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda kullanılan modellerden biri değildir?


İlişkisel

Nedensel karşılaştırmalı

Deneysel

Evrensel

Betimleyici


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden birisi değildir?


Otorite tarafından söylenmesi

Gözlenebilir olgularla ilgili olması

Tekrarlanabilir olması

Sınanabilir olması

Birikimli olması


18.Soru

tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılması aşağıdakilerden hangisidir?


Test

Yeniden test

Güvenilirlik

Geçerlilik

Bilgi


19.Soru

Dilin işlevlerini çözümlemek amacıyla dilbilimci Jakobson tarafından geliştirilmiş olan “Jakobson Modeli” iletişim araştırmaları tarihinin hangi döneminde yer almaktadır?


İkinci Dünya Savaşı Dönemindeki Çalışmalar

 

1950’lerdeki Çalışmalar

 

1960’lardaki Çalışmalar

 

1970’li ve 1980’li Yıllardaki Çalışmalar

 

1990 Sonrası Dönemdeki Çalışmalar


20.Soru

Türkiye'de iletişim tarihi incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi /hangileri doğru olarak verilmiştir?

I. 6 Nisan 1920 Anadolu Ajansının kurulması

II. 1931 İlk basın yasasının çıkması

III. 1927 İlk radyo yayınlarının başlaması

IV.1952-1954 yıllarında Ankara Balgat Araştırması

V.1968 Televizyon yayınına başlanması


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV,V

II,III,IV,V

IV, V