İletişim Bilgisi Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Öğretmen ve öğrenci velisi arasındaki mesafe, aşağıdaki alanlardan hangisine örnektir?


Özel alan

Kişisel alan

Uzak sosyal alan

Yakın sosyal alan

Kamusal alan


2.Soru

Bireylerarası iletişimin bir unsuru olan bu aşamada, kaynağa karşısındaki üzerindeki etkisi ile ilgili bilgi verir. Bunun üzerine kaynak mesajlarının içeriğini ya da biçimini düzenler, değişiklik yapar, güçlendirir, önemsizleştirir ya da değiştirir. 

Bu bilgilerden yola çıkarak söz konusu bireylerarası iletişimin unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak-Alıcı

Mesaj

Kanal

Geri bildirim

Gürültü


3.Soru

Konuşmalarımızda sık sık kullandığımız deyim ya da atasözleri söz konusu edildiğinde iletişimin hangi özelliğinden söz edilyordur?


Kurumsal

Toplumsal

Kültürel

Ekonomik

Sözel


4.Soru

İyi bir konuşmacının sahip olması gereken bir özellik olarak, konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesine ne ad verilir?


Malumat

Retorik

Logos

Patos

Etos


5.Soru

Çengel, ana fikir ya da tema ve önserim. Tüm bu ögeleri düzgün biçimde sıralayarak dinleyicilerinizin başlangıçtan itibaren dikkatlerini çekebilmeye, olumlu bir ilk izlenim oluşturmaya ve konuşmanızın ana fikrine onları götürecek bir mantık yolu yaratmaya bir adım daha yaklaşmış olursunuz.

Burada sözü edilen iyi bir konuşma stratejine dair bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Kapanış

Ana metin

Retorik

Açılış

Logos


6.Soru

  1. Sesli sözel iletişim davranışları
  2. Sessiz sözel iletişim davranışları
  3. Sesli sözsüz iletişim davranışları
  4. Sessiz sözsüz iletişim davranışları

Yukarıdakilerden hangileri iletişim davranışları matrisine dahil edilebilir?


I-III

II-IV

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde mesajın anlaşılmasını engelleyen anlamsal gürültüye örnektir?


Önyargılar

Konuşma problemi

Karmaşık terimler

Okunaksız el yazısı

Hafıza kaybı


8.Soru

İletişim sürecinde belirleyici olan durum nedir?


Kaynağın alıcı üzerindeki etkisi
Geri beslemenin kanal üzerindeki etkisi
Kanalın diğer kanal üzerindeki etkisi
Alıcının hedef kitle üzerindeki etkisi
Kanalın geri besleme üzerindeki etkisi

9.Soru

İç mekân – dış mekân; kalabalık – sakin; kamu – özel; birbirine yakın – uzak; sıcak – soğuk; karanlık – aydınlık gibi şeyleri içeren iletişim bağlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik bağlam 

Bireylerarası bağlam 

Fiziksel bağlam 

Siyasi bağlam 

Sosyal bağlam 


10.Soru

Bu bölümde konuşmada belirtilen önemli noktalar tekrar kısaca ifade edilerek dinleyicinin bilgileri hatırlaması ve sağlanır. Bu bölüm konuşmanın sonuna gelindiğini ifade eder.   Konuşma bölümlerine ilişkin yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Açılış

Ön serim

Gözden geçirme

Çengel

Ana bölüm


11.Soru

Hangi tür gruplardaki iletişimde, her üye hem kaynak hem de alıcı konumundadır?


Birincil Gruplarda

İkincil Gruplarda

Geleneksel Gruplarda

Çalışma Gruplarında

Referans Gruplarında


12.Soru

Fikirlerimizi iletmek için kullandığımız sözel ya da sözel olmayan sembolleri içeren kavrama ne ad verilir?


Mesaj

Kanal

Kodlama

Geri bildirim

Kaynak


13.Soru

Görme engeli, işitme kaybı, konuşma problemi ya da hafıza kaybı hangi tip gürültüdür?


Fiziksel Gürültü

Anlamsal Gürültü

Psikolojik Gürültü

Fizyolojik Gürültü

Çıkarımsal Gürültü


14.Soru

Kodlama ve kodaçımı sürecinde ileti ya da mesajın anlaşılırlığına herhangi bir biçimde engel olan etkenlere ne ad verilir?


Kaynak

Geribildirim

Gürültü

Süreç

Kanal


15.Soru

Cümlelerden hangileri doğrudur?

I. İyi bir konuşmacı her konuda her zaman hitaba hazır olmalıdır.

II. İyi bir konuşmacının söyledikleri ile yaptıkları, içiyle dışı çelişmemelidir.

III. İyi bir konuşmacı dinleyicilerin duygularını anlayabilmeli ve yönlendirebilmelidir.

IV. İyi bir konuşmacı konuştuğu konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

V. İyi bir konuşmacı konuşmasını iyi yapılandırmalıdır.


I, IV, V

I, III, IV

I, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


16.Soru

İletinin sinyale dönüşmesini sağlayan kaç tür araçtan bahsedilebilir?


2

3

4

5

6


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahne korkusuyla baş etmede kişinin daha ileriye gitmesini engelleyen bir cümledir?


Ben iyi konuşamam yerine, ben iyi konuşamazdım

Bu benim doğamda var

Elimden gelen bir şey yok yerine, çalışırsam değişebilirim

Hep böyle oldum yerine, değişeceğim

Benim doğam bu yerine, bunun doğam olduğuna inanırdım


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temsili araçlara örnek olarak verilemez?


Kitap

Resim

Fotoğraf

Yüz ve beden dili

Mimari


19.Soru

Çocukta konuşmanın gelişim evreleri sıralanırken, son evre aşağıdakilerden hangisidir?


Dil Öncesi Seslenme Doyumsuzluk Evresi 

Telaffuz Edinilen Dil Evresi 

Doyumsuzluk Evresi

Jest evresi

Heceleme Evresi 


20.Soru

"İletişim bir süreç olarak ele alındığında bir .................. biçimidir." Boşluğa hangisi gelmelidir?


toplumsal etkileşim

zamansal bir iletişim

bireysel bir etkileşim

geçişlilik

Sınırsallık