İletişim Bilgisi Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çocuğun rastgele jestler ve sesler çıkarttığı evre aşağıdakilerden hangisidir?


Telaffuz edilen dil evresi

Dil öncesi seslenme evresi

Jest evresi

Doyumsuzluk evresi

Ünlem kuramı


2.Soru

I) Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyladır

II) Değişen yoğunlukta dostça ya da düşmancadır

III) Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmîdir

IV) Farklı amaçlarla ve nedenlerledir

Yukarıda özellikleri verilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Gruplararası iletişim 

Formal iletişim

Bireylerarası iletişim

İnformal iletişim

Kitle iletişimi


3.Soru

Kodlanarak ileti ya da mesaj hâline getirilen duygu, düşünce, tasarı ya da hayallere anlam atfedilmesi olarak tabımlana iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak

Mesaj

Geri bildirim 

Kod

Kodaçımı


4.Soru

İletişimin tanımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?


I. İletişim, kaynak ile alıcı arasında eş zamanlı ya da değil, bir bilgi aktarım sürecidir. İletişim, kaynak tarafından kodlanan iletilerin ya da mesajların alıcıya uygun bir kanal yardımıyla
iletimidir.
II. İletişim, alıcıda, hedef kişide ya da kitlede herhangi bir etki yaratarak duygu, düşünce, davranış,
tutum ve alışkanlık değişikliği amaçlayan bir etkinliktir.
III. İletişim, rastlantısal bir biçimde ve üzerinde belirli bir uzlaşmaya varılmış kodlama yöntemleri ile
bir araya getirilen sembollerle belirli anlamların yaratımı ve bu anlamların değiş tokuşudur.
IV. İletişim, var olan kültürel bağlamı kabul ettiren ve genleştiren anlamların üretimi ve bu kültürel
bağlamı biçimlendiren egemen sistemin değerleri ile ilgili toplum üyelerini ikna etme sürecidir.
V. İletişim, içinde yeşerdiği kültürel bağlamın devamlılığını sağlayan metinlerin aktarımıdır. İletişim, var olan kültürel bağlam ile ilgili iletilen iletilerin ya da mesajların alıcı, yani hedef kişi ya
da kitle tarafından tartışılarak, sorgulandığı ve bu tartışma ve sorgu sonunda yeni anlamlar içeren
iletilerin ya da mesajların üretildiği bir anlam değiş tokuşudur.


I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve V

Hepsi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının oluşturulması, taşınması ve kulak aracılığıyla algılanması süreci olarak tanımlanmaktadır?


Konuşmanın fiziksel boyutu

Konuşmanın psikolojik boyutu

Konuşmanın sosyolojik boyutu

Konuşmanın fizyolojik boyutu

Konuşmanın zihinsel boyutu


6.Soru

Anlambilim konuşmanın hangi boyutuyla ilişkilidir?


Fiziksel

Fizyolojik

Psikolojik

Sosyolojik

Nörolojik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmada ilginç bir son için konuşmanın başındaki bir imgeye ya da ögeye dönmeyi ifade etmektedir?


Geleceğe işaret etmek

Çemberi tamamlamak 

Espri yapmak

Eyleme çağırmak 

Güçlü bir ifade kullanmak 


8.Soru

Bireylerarası iletişim modeli birbiriyle etkileşim içindeki iki insan arasında gerçekleşen iletişim üzerine odaklanır. Etkileşimi anlamak için temel bileşenleri anlamak gerekir. Maddelerden hangileri bu temel bileşenlerdendir?

I. İletişimciler                II. Mesajların içeriği          III. İletişim araçları

                  IV. Alıcı                    V. İletişimin gerçekleştiği bağlam


III, IV, V

I, II, V

IV, V

II, III, IV

I, II, III, IV, V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?


Bireylerarası iletişim sürekli değişen bir süreçtir

İletişimin çeşitli unsurları da birbirine bağlıdır

İletişim süreci kurallarla yönetilir

İletişim kültür tarafından belirlenmiştir

Bireylerarası iletişim amaç gütmez 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çe­lişmemesi anlamına gelmektedir?


Patos

Logos

Etos

Retorik

Estetik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bireylerarası iletişimin doğru tanımı yapılmıştır?


Bireylerarası iletişim, birbiriyle ilişkide ya da bağlantıda olan insanlar arasında meydana gelen iletişimdir.

Bireylerarası iletişim, birbirleriyle bağlantısı olmayan insanların iletişimidir.

Bireylerarası iletişim, bir araya gelemeyen insanların birbiriyle olan iletişimidir.

Bireylerarası iletişim, etkileşim içerisinde olmayan insanların uzaktan iletişimidir.

Bireylerarası iletişim, bir araya gelen ancak birbirleriyle bağlantısı olmayan insanların iletişimidir.


12.Soru

"İletişimde belirsiz ve özetleyici konuşmaktan çok net olmak önemlidir. Örneğin, “Benim de görüşlerimi dikkate alsan iyi olur.” cümlesi net değildir; bir kesinlik yoktur. Oysaki “Konuşmaya başladığımdan itibaren üç kez konuşmamı kestin. Benim görüşlerimin senin görüşlerin kadar önemli olmadığını düşündüğünü hissediyorum.” netleştirilmiş bir konuşmadır."

Yukarıda bahsi geçen beceri aşağıdakilerden hangisidir?


Tanımlayıcı olmak 

Açıklık 

Somut olmak 

Esneklik 

Duyarlılık 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişim sürecindeki etkin sözel olmayan mesaj kategorilerinden biridir? 


Vurgulama

Alan kullanımı

Tekrar etme

Tamamlama

Düzenleme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dili zenginleştirmenin yollarından birisidir?


Ekonomi

Şiir

Savaş

Yatırımlar

Uluslararası ilişkiler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi süreç olarak iletişim tanımı içerisinde yer alan iletişim öğelerinden biridir?


Kültür

Ekonomi

Sosyal değerler

Kodlama

Kurumsal yapı


16.Soru

  1. Fiziksel
  2. Fizyolojik 
  3. Ekonomik
  4. Psikolojik 
  5. Sosyolojik 

Yukarıda verilenlerden hangileri konuşmanın boyutları arasında yer almaktadır?


I-II

II-III

I-III-IV

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V


17.Soru

İnsanlar dil sayesinde çevrelerini bir düzen şeklinde algılamalarını sağlayan dilin temeli nedir?


Soyutlama ve sınıflandırma

Somutlama ve sınıflandırma

Bilgi ve hafıza

Sembol ve analiz

Gösterge ve gösteren


18.Soru

Bir kişinin bir davranışı nasıl yorumladığını anlamak diğerinin iletmeye niyetlendiği şeyi anlamaktan daha önemlidir.

Yukarıdaki bu cümle bireylerarası iletişimin hangi ilkesine aittir?


Bireylerarası iletişim bir süreçtir.

İletişim kültür tarafından belirlenmiştir.

İletişim süreci kurallarla yönetilir.

Bireylerarası iletişim amaçsaldır.

İletişimin yorumlanması niyetinden daha önemlidir.


19.Soru

Konuşmanın tanımı yapılırken faydası olacağı düşünülen dört boyuttan söz edilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Fiziksel

Kültürel

Fizyolojik

Psikolojik

Sosyolojik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögeleri arasında yer almamaktadır?


Düşünme
Kaynak
Alıcı
Mesaj
Kanal