İletişim Bilgisi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İletişim sürecinde geri beslemeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Geri dönüt olarak da adlandırılır.

Alıcının kaynaktan gelen iletiye cevabıdır.

Eş zamanlı gerçekleşmesi temel koşuttur.

Yüz yüze iletişim süreçlerinde de geri besleme söz konusudur.

İstenilen ya da amaçlanan etkinin dışında da gerçekleşebilir.


2.Soru

Sözel iletişimi daha etkili bir kanal olarak kullanmak için aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Kasıtlı Düzensizlikten Kaçınma

Tanımlayıcı Olmak

Somut Olmak

Duyarlılık

Tekrar Etme


3.Soru

Aşağıdakileden hangisi dilin küreselleşmesi bakımından doğru olarak ifade edilmiştir?


Dil değişmeyen sabit bit yapıya sahiptir.

Teknolojinin gelişmesi dil ve sözcüklerin değişmesine neden olmaz.

Savaşlar dilin etkileşiminde bir etken değildir.

Dilin yapısı bireyin dünyayı algılayış ve değerlendirişinden etkili değildir.

Yeni iletişim teknolojileri, kitle iletişimi ve küreselleşme ile tüm kültürler birbirinden haberdar olmuş ve etkileşime geçmiş bir yandan da hakim kültüre daha fazla maruz kalınmıştır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögeleri arasında yer almaz?


Kanal

Kaynak

Alıcı

Kültür

Kodaçımı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşünmenin aracıdır?


Beden dili

Konuşma

Jestler

Mimikler

İletişim


6.Soru

  1. Kaynak/alıcı
  2. Mesaj
  3. Kanal
  4. Kodlama

Yukarıdaki kavramlardan hangisi/hangileri bireylerarası temel iletişimin unsurlarıdır?


III ve IV

I ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ile ilgili sürecin anlaşılabilmesi için gerekli temel kavramlardan biri değildir?


Kodaçımı

Dil

Kod

Alıcı 

Geri besleme 


8.Soru

Gürültü iletişim sürecinde mesajın anlaşılmasını engelleyen her şeydir.

Aşağıdakilerden hangisi gürültü tiplerinden biri değildir?


Teknolojik Gürültü 

Fiziksel Gürültü

Fizyolojik Gürültü

Psikolojik Gürültü

Anlamsal Gürültü


9.Soru

".................. evresi çocukta dilin gelişmesinde dördüncü ve son evredir. Bebeklerin rastgele
seslenmeleri ünlüler dediğimiz açık seslerle başlar ve dilin, dudakların, üst damağın engellemeleriyle de sessizler yani ünsüzler üretilir." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Telaffuz edilen dil

Doyumsuzluk evresi

Jest evresi

Dil öncesi seslenme evresi

Telaffuz edilen dil evresi


10.Soru

Bir öğrenci sınıfta öğretmeninin anlattığı konuyu can kulağı ile dinleyip not tutarak dersin sınavından beklenenin üstünde not almıştır. Öğretmeni ders anlatırken öğrenci iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangi işlemi yapmıştır?


Geri besleme-Kodlama

Kodlama-Kodaçımı

Kodaçımı-Geri besleme

Alıcı-Geri besleme

Kaynak-Alıcı


11.Soru

I. Bilinmezi bilinir kılma

II. Hatırlayın, en zor bölümü bitirdiniz

III. Olumlu hayal kurmak

IV. Tanıdık yüzler

V. En kötüyü hayal etmek

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri Frank tarafından önerilen sahne korkusuyla baş etmenin yolları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

IV ve V

I, III ve V

I, II, III, IV ve V


12.Soru

İletiyi sembole dönüştüren teknik ve fiziki nesnelere ne ad verilir?


Kanal

Kaynak

Alıcı

Gürültü

Araç


13.Soru

Güneşli bir havada Selin bir arkadaşıyla karşılaşır taktığı gözlüğünü çıkarmadan sohbet eder. Gözlükle kurulan bu iletişim  hangisine bir örnek teşkil eder? 


Benlik kavramı

Fiziksel gürültü

Motivasyon

Dikkatlilik

Araçsal gereksinimler


14.Soru

Hangisi Çocukta konuşmanın gelişim evrelerindendir?(Taşer, 2004):


I. Doyumsuzluk evresi
II. Jest evresi
III. Dil öncesi seslenme evresi
IV. Telaffuz edilen dil evresi


I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve V

Hepsi


15.Soru

Ön yargılar, dalıp gitmeler, peşin hükümler, dar görüşlülük vb. tepkiler iletişim sürecinde mesajın anlaşılmasını engelleyen hangi tür gürültü için tanımlanabilir?


Psikolojik gürültü

Biyolojik gürültü

Fiziksel gürültü

Anlamsal gürültü

Fizyolojik gürültü


16.Soru

İletişim kaynakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Duygu-Gereksinim-Amaç

Duygu-Dikkatlilik-Bilgi

Beceri-Gereksinim- Bilgi

Dikkatlililk-Duygu-Beceri

Dikkatlilik-Bilgi-Beceri


17.Soru

Aşağıda belirtilen kavramlardan hangisi Herakleitos'un akıl ve söz anlamında kullandığı, tüm evrenin ve insan bilgisinin temel ilkesi olarak değerlendirdiği konuşma ve dil ile ilgili ilk sistematik görüşlerdendir?


Etos

Patos

Logos

Etik

Retorik


18.Soru

İletişimin farklı tanımları düşünüldüğünde, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


İletişim, kaynak tarafından kodlanan mesajların alıcıya uygun bir kanal yardımıyla iletimidir.

İletişim, kaynak ile alıcı arasında eş zamanlı bir bilgi aktarım sürecidir.

İletişim, içinde yeşerdiği kültürel bağlamın devamlılığını sağlamak için metin aktarımı yapmaz.

Dilin kullanımının olmazsa olmaz olduğu bir etkinliktir. 

Sadece yeni medya araçları ile mümkün olan bir haberleşme biçimidir.


19.Soru

"İletişim gündelik yaşamımızda bize nesneleri, insanları tanımlar; iş bölümü
içinde değişik toplumsal roller yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getirirken
bu rol dağılımı çerçevesinde oluşan toplumun o tarih dönemine ait hayat tarzını
öğretir, olumlatır ve bu hayat tarzının devamı için gereken değerleri oluşturur,
aşılar. Toplumsal sistemin sürmesini, kendini yeniden üretmesini sağlar. İletişim, belirli bir kültürel bağlamda gerçekleşir; nesneler, olgular ve olaylar belirli
bir kültürel bağlamda anlam kazanır ve bu kültürel bağlamın devamlılığı iletişime bağlıdır. İletişim ister bir süreç olarak ele alınsın ister anlamların yaratımı
ve değiş tokuşu olarak görülsün, belirli bir ortak .............. gerektirir." Boşluğa hangisi gelmelidir?


kültürel bağlamı

entellektüel bağlamı

siyasal bağlamı

farklı dilleri

iç güdüsel bağlamları


20.Soru

Konuşmanın kapanış kısmının bir alt bölümü olan ve konuşmada ortaya koyulan önemli noktaların tekrar kısaca ifade edildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


En yüksek etki bölümü

Tema bölümü

Önserim

Ana bölüm

Gözden Geçirme