İletişim Bilgisi Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyladır,

II. Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmîdir;

III. Değişen yoğunlukta dostça ya da düşman­cadır;

IV. Farklı örgütlü yer ve zamandadır

V. Farklı amaçlarla ve nedenlerledir.

 Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Bireylerarası iletişimin unsurlarıdır.

Bireylerarası iletişimde bulunan özelliklerdir.

Bireylerarası iletişim modelleridir.

Bireylerarası iletişimin ilkelerdir.

Bireylerarasındaki mesajların yapısını ifade eder.


2.Soru

Konuşma sırasında ses dalgalarının oluşması ve kulak aracılığıyla alınması süreci konuşmanın hangi boyutuyla ilişkilidir?


Fiziksel

Sosyolojik

Ekonomik

Psikolojik

Fizyolojik


3.Soru

I. Bilinmezi bilinir kılma

II. Hatırlayın, en zor bölümü bitirdiniz

III. Olumlu hayal kurmak

IV. Tanıdık yüzler

V. En iyiyi hayal etmek

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri Frank tarafından önerilen sahne korkusuyla baş etmenin yolları arasında gösterilemez?


II ve III

Yalnız V

IV ve V

I ve IV

I ve V


4.Soru

Alıcının kaynaktan gelen iletiye cevabı olarak tanımlanan iletişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Gürültü

Mesaj

Kanal

Geri besleme

Kaynak


5.Soru

Maddelerden hangileri etkili dinleme unsurlarındandır?

I. İşitilenleri alma       II. Yorumlama       III. Hatırlama

IV. Değerlendirme                              V. Karşılık verme


Yalnız I

I, IV

I, II, IV

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


6.Soru

Verili bir durum ya da bağlamda sözel olmayan davranışların sözel olan iletişim davranışlarıyla birlikte ya da tekil olarak kullanılarak anlamların değiş tokuş edilip yorumlandığı dinamik ve geri döndürülemez sürece verilen doğru ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Sözsüz iletişim

Geri bildirim

Dönüt

Tepki

Yansıma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ileitişimde sözel kodlardandır?


Beden hareketleri

Giyim

Mimikler

Kelimeler

Duygu ifade eden sesler


8.Soru

Yüz yüze, bireyler arası ve eş zamanlı iletişim süreçlerinde hangi iki iletişim ögesi birbirinin yerine geçebilir?


Mesaj - Araç

Kaynak - Mesaj

Kaynak - Alıcı

Alıcı - Geri Besleme

Kaynak - Kodlama


9.Soru

İletişim kurma niyetinde olan kişinin düşüncelerinin ya da duygularının sözlü ya da sözsüz biçimine ne ad verilir?


Mesaj/ileti

Geri besleme

İletişim

Gürültü

Eş zamanlı okuma


10.Soru

Konuşmanın ne olduğunu tanımlamaya çalışırken bakacağımız ve bize konuşmanın farklı değerlendirilme biçimlerini gösteren boyutlar maddelerden hangilerindekilerdir?

I. Fiziksel                                II. Fizyolojik

III. Psikolojik                          IV. Sosyolojik


Yalnız I

Yalnız II

I, II

I, II, IV

I, II, III, IV


11.Soru

Konuşmayı, uyarma ve tepki odağında değerlendirdiğimiz boyut aşağıdakilerden hangisidir?


Psikolojik Boyut

Fizyolojik Boyut

Sözel Boyut

Sosyolojik Boyut

Fiziksel Boyut


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bağlam örneklerinden biridir?


Sevgi-saygı

Öğrenci-öğretmen

Güven-İhanet

Sıcak-soğuk

Orijinal-imitasyon


13.Soru

Konuşmacı gitmiş olduğu bir şehirde yaşayan dinleyici kitlesi  hakkında bilgi sahibi olmuştur ve konuşmasını buna göre düzenlemiştir. Şehirde geçmişte yaşanan olumsuz olay örneklerinden yola çıkarak konuşmasında sık sık siz, sizler şeklinde hitap etmiştir. Bir süre sonra insanlar salonda ayrılmaya başlamıştır. Konuşmacı hangi konuda kendini geliştirmelidir? 


Eros 

Enformasyon

Ses tonu

Hiciv

Patos


14.Soru

Diğerleri tarafından bilinmek, hangi gereksinimi karşılar?


Dahil olma

Bağlılık

Yakınlık

Samimiyet

Kontrol


15.Soru

Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, yansı ya da reflekse ne ad verilir?


tepke

tepki

etki

jest

mimik


16.Soru

Birçok iletişim durumunda, bizim bir iletişimci olarak amaçladığımız şeyi diğer kişi bizim iletmek istediğimiz anlamda yorumlayamayabilir ve kendi yorumlarına göre yanıt verebilir. Yorum iletişim durumunu çerçeveler ve hangi iletişim kurallarının kullanılacağını belirtir; daha sonraki iletişimin yörüngesi olur.

Yukarıdaki ifade bireylearası iletişim hangi ilkesine karşılık gelmektedir? 


İletişim süreci kurallarla yönetilir

İletişim kültür tarafından belirlenmiştir

Bireylerarası iletişim bir süreçtir

İletişimin yorumlanması niyetinden daha önemlidir

Bireylerarası iletişim amaçsaldır


17.Soru

Arkaya yaslanarak oturma hangi beden dili özelliğini yansıtır?


Reddetme

Yalan söyleyen

Dinleyen

Meşgul

Meydan okuyan


18.Soru

Fizik ve  kültürel bir varlık olarak insanı insan yapan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Dil
Konuşma yetisi
Düşünme becerisi
Üretimi
Yaşadıkları

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisini söyleyen bir kimse kendisinin daha ileriye gitmesini engelleyen bir cümle kurmaktadır? 


Bundan sonra değişeceğim.

Ben buyum ve hep böyle oldum.

Ben iyi konuşamazdım.

Çalışırsam daha iyisini yapabilirim.

Bunun benim doğam olduğuna inanırdım.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişim sürecinde kullandığımız kişisel alan mesafesidir?


Kulağa fısıldayacak kadar yakınlık

45 santimden az

45 ile 120 santim arası

120 ile 350 santim arası

En az 2,5 metre