İletişim Bilgisi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Etkili bir iletişim amaçlanıyor ve alıcı, hedef kişi ya da kitle üzerinde istenilen duygu, düşünce,
davranış, tutum ve alışkanlık değişikliği isteniyorsa, burada iletişimin hangilerinden söz edilebilir?


I. Kültürel iletişim
II. Süreç olarak iletişim
III. Anlamların üretimi ve değişimi olarak iletişim
IV. Eş zamanlı iletişim
V. Bireylerarası iletişim


I ve II

II ve III

III

III ve IV

V


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişime örnektir?


Taksi şoförü ve yolcu

Emlakçı ve müşteri

Doktor ve hasta

Hala ve amca

Otel ve müşteri


3.Soru

Dilin sınırlandırıcı yapısından bahseden düşünür hangisidir?


Aristo

Darwin

Fischer

Herakleitos

Wittgenstein


4.Soru

Bilgi hiyerarşisinde aşağıdaki düzeylerden hangisi enformasyona anlam verildiğinde ve işe koşulabilir hâle getirildiğinde alınan hali ortaya çıkarır?


Veri

Malumat

Bilgi

Anlayış, kavrayış

Bilgelik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir?


Dinleyicilerin duygyularını anlamalı ve yönlendirmeli

Yaptıkları ile söyledikleri çelişmemeli

Konuştuğu konu hakkında bilgi sahibi olmalı

Yalnızca konuştuğu konu hakkında bilgisi olmalı.

Dinleyicisini yakından tanımalı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dokunmanın, iletişimin etkinliğini artırdığı bir durum değildir?


Birine öneride bulunurken

Derin bir konuşmaya girerken

Savunmaya geçildiğinde

İlgi gösterildiğinde

Destek istendiğinde


7.Soru

Beden eğitimi dersinde öğrencilerin kuralsız bir şekilde basketbol oynadığını fark eden bir öğretmenin, basketbol kurallarını anlatması sonucu öğrencilerin kurallara uyarak basketbol oynamaya başlaması iletişim anlayışına göre nasıl bir okumadır?


Yeğlenen Okuma

Sunumsal Okuma

Müzakereci Okuma

Eş Zamanlı Okuma

Temsili Okuma


8.Soru

İletişim; sosyal hayat içinde gerçekleşen tutum, yargı, düşünce ve duygu bildirişimi şeklinde tanımlandığında, bildirişim kavramı ne anlama gelmektedir?


Paylaşım
Kaynak
Alıcı
Mesaj
Kanal

9.Soru

Her bireylerarası iletişim bir amaca sahiptir ya da belli amaçların bileşenidir. Hafta sonu etkinlikleri için arkadaşlarımızla konuşmak, spor tartışmak, öyküler anlatmak, şakalar yapmak ve genelde sadece zaman geçirmek bireylerarası iletişim hangi amacına karşılık gelir?


Öğrenmek

İlişki kurmak

Etkilemek

Eğlenmek

Yardım etmek


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin temel unsurlarından biri değildir?


kaynak/alıcı

mesaj

yorum

kanal

gürültü


11.Soru

İletişim bir süreç olarak ele alındığında seçeneklerden hangisi dışarıda kalır?


Kaynak ve Alıcı
İleti ya da Mesaj
Kanal ve Araç
Kod, Kodlama ve Kod Açımı
Yol ve Yöntem

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  bireylerarası gereksinimler arasında yer alır?


Kendini sunma 

Motivasyon

Algı

İletişim kaynakları

Bağlam


13.Soru

Birbiriyle ilişkide ya da bağlantıda olan insanlar arasında meydana gelen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Örgütsel İletişim

İçsel İletişim

Bireylerarası İletişim

Birey İçi İletişim

Kitle İletişimi 


14.Soru

sema

sru

Yukarıda verilen Kapalı/Açık Vücut Pozisyonları şeması ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


1-K, 2-L, 3-M, 4-N

1-K, 2-N, 3-L, 4-M

1-M, 2-N, 3-L, 4-K

1-N, 2-K, 3-L, 4-M

1-N, 2- L, 3-M, 4- K


15.Soru

Ses, yüz ve beden gibi konuşulan sözcüklerin, ifadelerin, jest ve mimiklerin doğal dilini kullanan araçlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Sunumsal

Temsili

Mekanik

Geri Besleme

Sözel


16.Soru

Kültürel bir varlık olarak insanı insan yapan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? 


Düşünme 

Okuma 

Yazma

Öğrenme 

Dil


17.Soru

Birbirleri ile etkileşimde olan bireyler arasındaki anlaşmazlık; çeşitli fikir, duygu ve görüş ayrılıkları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


Önyargı

Rekabet

Engel

Çatışma

Gürültü


18.Soru

I. Fizyolojik

II. Psikolojik

III. Fiziksel

IV. Sosyolojik

V. Duygusal

Yukarıdaki ifadelerden hangileri konuşmanın boyutları arasındadır?


Yalnız I

I ve III

I, II, III ve IV   

I, III ve V

II, III ve IV


19.Soru

Belirli bir zaman ve mekânda aynı kültürün üyeleri tarafından kabul görmüş ve paylaşılan anlam sistemine ne ad verilir?


Uzlaşı

Sembol

Kod

Bağlam

Anlam


20.Soru

Dilimin sınırları, dünyamın sınırları ifadesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 


Thomas Aquinas

Rene Decartes

Ludwig Wittgenstein

Soren Kiekegaard

Friedrich Nietzsche