İletişim Bilgisi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yakın ve uzak olmak üzere ikiye ayrılan, 120 santimden 350 santime kadar ulaşan alan aşağıdakilerden hangisidir?


Özel alan

Kişisel alan

Sosyal alan

Kamusal alan

Sır alan


2.Soru

I. Malumat

II. Bilgi

III. Veri

IV. Anlayış

V. Bilgelik

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri bilgi hiyerarşisindeki düzeyler arasında yer alır?


I ve V

II ve IV

I, II ve III

I, II, III, IV ve V         

I, IV ve V


3.Soru

Bir insana negatif bir sözcük kullanmak yerine kötü ve dik dik bakmak, sözel olmayan mesajların işlevlerinden hangisi ile ilgilidir? 


Tamamlama 

Yalanlama 

Tekrar etme 

Düzenleme 

Yerine geçme 


4.Soru

Birbirleri ile etkileşimde olan bireyler arasındaki anlaşmazlık olarak bilinen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bireylerarası çatışma

İletişim kopukluğu

İletişimde zihinsel engel

Etkin dinleme

Yalanlama


5.Soru

Alıcının kaynaktan gelen iletiye cevabı ya da oluşan iletişim etkisine verilen tepki olarak tanımlanan iletişim öğesi hangisidir? 


Geri besleme

Gürültü 

Toplayıcı yankı 

Kodlama 

Kod açımı 


6.Soru

İletişim sürecinde kaynak ve alıcı hangi konumda olmaktadır?


Kaynak: İletişimi başlatan, mesajı yollayan. Alıcı: Mesajı alan, kod açan ve yorumlayan.
Kaynak: Mesajı alan, kod açan ve yorumlayan. Alıcı: İletişimi başlatan, mesajı yollayan.
Kaynak: İletiyi iletmede araç olan. Alıcı: İletiyi alan, okuyan ve değerlendiren.
Kaynak: İletinin iletilmesini engelleyen fiziksel güç. Alıcı: İletişimi başlatan, mesajı yollayan
Kaynak: İletişimi başlatan, mesajı yollayan. Alıcı: İletiyi iletmede araç olan.

7.Soru

"Duygu, düşünce, tasarı ya da hayallerin ileti ya da mesaj hâline getirilmesi işidir. Bu
kodlama sözel olduğu gibi sözel olmayan biçimde de olabilir." Bu aşağıdakilerden hangisin tanımı olabilir?


Kodlama

Kanal ve Araç

Gürültü

Geri Besleme

İleti


8.Soru

Duygu ve düşüncelerimizi iletmek için onları biçimlendirme ve mesaj haline dönüştürme eylemi bireylerası iletişimin hangi unsuruna karşılık gelmektedir? 


Kaynak 

İleri bildirim 

Kod açma 

Kanal 

Gürültü 


9.Soru

I) Kaynak

II) Mesaj

III) Alıcı

IV) Gürültü

V) Çarpıtma

Yukarıdakilerden hangileri bireylerarası iletişimin temel unsurlarıdırlar?


I,II,III

II,IV,V

I,II,III,V

I,II,III,IV

II,III,IV,V


10.Soru

Bir işverenin, çalışanı tarafından hazırlanıp yürütülen proje sonucunda iyi kazanç sağlaması ve bu durumda çalışanına da maaş artışı yapması aşağıdaki çatışma yönetim biçimlerinden hangisi içerisinde değerlendirilir?


İş Birliği: Kazan – Kazan 

Rekabet: Kazan – Kaybet 

Uzlaşma: Kazan, Kaybet – Kazan, Kaybet

Uyum Sağlama: Kaybet - Kazan 

Kaçınma: Kaybet – Kaybet 


11.Soru

Bireylerarası iletişim, bireysel olmayandan bireysel olana doğru değişim aşamalarını gösteren bir düzlem üzerindedir. 

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki iletişim örneklerinden hangisi diğerlerine göre daha "bireysel" kabul edilebilir?


İş arkadaşları arasındaki iletişim

Komşular arasındaki iletişim

Taksi şoförü ve yolcu arasındaki iletişim

Doktor ve hasta arasındaki iletişim

Eşler arasındaki iletişim


12.Soru

Hangileri sahne korkusuyla baş etme yollarındandır?

I. Bilinmezi bilinir kılın

II. Olumlu hayal kurmak

III. Rahatlama Egzersizleri

IV. Tanıdık yüzler

V. Hatırlayın, en zor bölümü bitirdiniz!

VI. Olmuyorsa zorlamamak lazım!

VII. En kötüyü hayal etmek


III, IV, V, VI

I, II, III, VI

I, II, III, IV, V, VII

I, II, III, IV, V, VI

I, II, III, IV, V, VI, VII


13.Soru

............. birbiriyle ilişkide ya da bağlantıda olan insanlar arasında meydana gelen iletişimdir. Genel olarak örgütlü yer ve zamanda iki kişi arasındaki iletişim olarak da değerlendirilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur?


Bireylerarası iletişim

İletişim

Kültürlerarası iletişim

Kitle iletişimi

Kurumsal iletişim


14.Soru

Alıcının kaynaktan gelen iletiye cevabı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?


Kanal

Gürültü

Anlam üretimi

Süreç

Geri besleme


15.Soru

  1. Pyknic
  2. Athletic
  3. Asthenic
  4. Endomorphic

Yukarıdakilerden hangileri 1925 yılında Kretchmer’ın morfolojik olarak ben­zer olan vücut tipleri için oluşturduğu kategorilerdendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


16.Soru

Amerikan İşaret Dili olarak adlandırılan sağır alfabesi aşağıdaki iletişim davranışlarından hangisine örnek olarak verilebilir?


Sessiz sözel iletişim davranışları

Sesli sözsüz iletişim davranışları

Sessiz sözsüz iletişim davranışları

Sesli sözel iletişim davranışları

Hiçbiri


17.Soru

İyi bir konuşmanın stratejisi olan, izleyicinin dikkatinin ilk anda yakalanmasına olanak tanıyan, ana fikir ya da temanın girişinin yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Ana metin 

Kapanış

Açılış

Tema

Önserim


18.Soru

"Belirli bir zaman ve mekânda, aynı fiziki ya da çevresel koşullar içinde yaşamlarını sürdürebilmek için araç ve gereçler üreten, bu araç ve gereçlerin çalışma biçimleri ile ilgili bilgileri derleyen, bunları belirli bir işbölümüne göre kullanan, bu iş bölümünden kaynaklanan farklılıkları olumlayacak değerler ya da bu kişilerin kendilerinin rızasını üreterek bir kimlikte kaynaştırmayı amaçlayan bir etkinliktir." 

Yukarıdaki metinde tanımı yapılan ifade aşağıdekilerden hangisidir?


Kaynak

İleti

Kanal

Süreç

İletişim


19.Soru

"Dil sayesinde insanların doğada yalnız kalmaktan kurtulması ve böylece sosyal bir varlık olması" konuşmanın hangi boyutuna gönderme yapmaktadır?


Fiziksel boyut

Fizyolojik boyut

Sosyolojik boyut

Psikolojik boyut

Biyolojik boyut


20.Soru

İletişim sürecinde mesajın anlaşılmasını engelleyen şeylere ne ad verilir?


Ket

Duygu

Jargon

Gürültü

Engel