İletişim Bilgisi Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İleti ya da mesaj olarak kodlanan metnin, olduğu gibi kabul edilmemesi müzakere yoluyla tartışılır hâle getirilmesi kaçıncı okumada kendini göstermektedir?.


I
II
III
VI
V

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dokunmanın toplumsal - nazik fonksiyonunu anlatmaktadır?


Doktorun hastasını muayene etmesi

Meslekten iki insanın tokalaşması  

Birinin sırtına hafifçe vurmak

Bir yöneticinin çalışanına sarılmakta kendini rahat hissetmesi

Herkesin elini sıkma bazen de samimiyet gösterisi olarak onlara sarılma


3.Soru

Aralarında güçlü iletişim ve etkileşim ilişkisi olmayan insanlardan oluşan topluluk aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Toplum

Kitle

Kuruluş

Halk

Cemaat


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcılarının görsel, işitsel ve metin tabanlı iletişim kurmalarına imkân vermenin yanı sıra Beyaz Tahta (White Board) olarak adlandırılan bir uygulama ile aynı metin ya da çizim üzerinde aynı anda çalışmalarına da yardımcı olan yazılımların kullanıldığı iletişim ortamlarıdır?


Wiki

Chat

E-posta

Web günlükleri

Web konferans


5.Soru

Hiperkişisel iletişim kavramını kim tanımlamıştır?


Postmes

Spears

Lea

Walther

Goffman


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlikten kaçınmanın güçlü olduğu toplumlara ait özelliklerdendir?


Çatışma ve duygular gösterilmemelidir.

Kesinlik ve dakiklik öğrenilmelidir.

Ait olma, saygı ve başarıdan motive olurlar.

Meşgul olmak duygusal bir gereksinimdir.

Farklı olan merak uyandırır.


7.Soru

I. Güç mesafesi
II. Evrensellik-Tikelcilik
III. Bireycilik-Ortaklaşalık

Yukarıdakilerden hangileri Hofstede modelinin kültürel boyutlarındandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


8.Soru

Kitleye ulaşan iletişim içeriğinin üzerinde kontrolü olan kişi ya da gruplar olarak tanımlanan kitle iletişim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Eşik Bekçileri

Harcamaların Yönetilmesi

Biçimsel Kuruluşlar

Rekabet

Karmaşıklık


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişim sürecinde temel olarak dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?


Farklı sosyal değerlerin olduğunu aklımızda tutmak

Farklı karar alma yöntemleri ve yaklaşımlarının olabileceğini unutmamak

Bireysel mesafe ve mekân algılarının aynı olduğunu hatırlamak

Farklı hukuki ve etik davranışların da var olduğunu hatırlamak

Sözel ve sözsüz iletişimi kullanma biçimlerinde farklılıklar olabileceğini unutmamak


10.Soru

Güç mesafesinin diğer adı nedir?


Eşitsizlik katsayısı

Eşitsizlik toleransı

Eşitsizlik ilkesi

Eşitsizlik beklentisi

Eşitsizlik kaynakları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi iletişim için kullanılan farklı kavramlardan biri değildir?


Sözsüz iletişim

Bilgisayar aracılı iletişim

İnternet iletişimi

Sanal iletişim

Siber iletişim


12.Soru

Kitle kavramının sanayi toplumları öncesinde görülmeyip, sanayi toplumlarında var olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Sanayi Devrimiyle birlikte iletişim alanında yeniliklerin yaşanması

Sanayi Devrimi’nin insanlara ekonomik anlamda kazanç sağlaması

Sanayi Devrimiyle insan gücünün yerini makineleşmeye bırakmış olması

Sanayi Devrimiyle birlikte üretimin tüketimden fazla olması

Sanayi Devrimi’nin yeniden düzenlediği toplumsal ilişkiler ağı


13.Soru

Kültürel boyutları güç mesafesi, bireycilik – ortaklaşalık, erillik – dişillik, belirsizlikten kaçınma olmak üzere dört farklı boyutta ele alan kimdir?


Michael Bond

Geert Hofstede

Minkov

Charles Hampden

Fons Trompenaars


14.Soru

I. Kablosuz ağ erişimi

II. Pascal’ın hesap makinesi

III. http geliştirildi

IV. İlk ticari bilgisayar: UNIVAC yapıldı

Yukarıda bilgisayarın icat süreci karışık olarak verilmiştir. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?


I-II-III-IV

I-III-II-IV

II-III-IV-I

II-IV-III-I

III-I-II-IV


15.Soru

İletişim imalı yolları ve karmaşık, örtük iletileri kullanarak gerçekleştiği kültür türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yüksek bağlamlı

Düşük bağlamlı

Tek zamanlı

Çok zamanlı

Dolaylı aktarımlı


16.Soru

Radyonun ilk icadı kim tarafından yapılmıştır?


Gulierra Marconi

Lee De Forest

James Clerk Maxwell

Henrich Hertz

Bernard Berelson


17.Soru

Çeşitli küresel ya da yerel bilgisayarlar arası ağları kullanarak, insanlara yer ve zaman sınırlılıkları olmaksızın, ev ya da is yerlerinden, birbirleriyle kolay iletişim kurma, görsel ve işitsel veri dosyalarını transfer etme olanağı sağlamakla birlikte, dünyada var olan herhangi bir veri bankasındaki bilgileri elde etmelerine yardımcı olan iletişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Çevrim içi iletişim

Sanal topluluklar

Eş zamanlı iletişim

Eş zamansız iletişim

Uzaktan iletişim


18.Soru

Avrupa'da doğup büyüyen Charlie kültür gezisi amacıyla iki aylığına Türkiye'ye gelmiştir ve  Türk dostu Ali'nin evinde konaklamaktadır. Kurban bayramında Ali de dahil diğer çocukların anne ve babasının elini öperek bayramlaşması Charlie'nin dikkatini çekmiş ve o da benzer şekilde bayramlaşmak istemiştir. Bu bilgiler ışığında Charlie'nin aşağıda belirtilen kültürler arası iletişim sürecindeki dikkat edilmesi gereken temel noktalardan hangisine uygun davrandığı söylenebilir?


Farklı karar alma yöntemleri ve yaklaşımlarının olabileceğini unutmayalım.

Farklı sosyal değerlerin olduğunu aklımızda tutalım.

Farklı beden dillerinin olduğunu unutmayalım.

Farklı hukuki ve etik davranışların var olduğunu hatırlayalım

Farklı dil engellerinin olabileceğini hatırlayalım.


19.Soru

Aşağıda yer alan kitle iletişim doğasını oluşturan öğelerden hangisi bir kitle iletişim aracının çalışmasını sağlamak, paranın kontrolü, çalışanların yönetimi, faaliyetlerin koordinasyonu gibi işlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını gerekli kılar? 


Kitle iletişimi karmaşık ve biçimsel kuruluşlar tarafından üretilir

Kitle iletişim kuruluşları çeşitli eşik bekçilerine (gatekeeper) sahiptir

Kitle iletişim kuruluşlarının çalışmasını sağlamak çok büyük miktarda para gerektirir

Kâr amaçlı kuruluşlardır

Bu kuruluşlar rekabetin çok olduğu ortamlarda bulunurlar


20.Soru

I. Kültürler birbirine yakın benzer olmalıdır

II. Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır

III. İletişime katılanlar aynı zamanda bir kültürde yer alan, o kültüre katılanlardır

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli olan başlıca özellikler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III