İletişim Bilgisi Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahne korkusu düşünüldüğünde kişileri gelişimden ve yaşamlarında daha heyecanlı, doyumlu yapmaktan alıkoyan cümlelerden değildir?


Ben buyum

Deneyebilirim

Hep böyle oldum

Elimden gelen bir şey yok

Bu benim doğamda var


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli olan başlıca özelliklerden değildir?


Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.

Globalleşmenin etkisiyle farklı ve yerel kültürlere ihtiyaç duyulmamaktadır. 

İletişime katılanlar aynı zamanda bir kültürde yer alan, o kültüre katılanlardır.

Kültürel olan, iletişime yansır (kültür katılımcıları olmadan iletişim kurulamaz).

Kültürde yer almak, belirli bir tarzda iletişim kurmak anlamına gelir.


3.Soru

Kültürel boyutları; diğer bireylerle olan ilişkiler, zamanla ilişki ve çevreyle ilişki olmak üzere üçe ayıran araştırmacı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Fons Trompenaars

Edward T. Hall

Kraidy

Lock

A. Michail


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik yaklaşımda önem kazanan kavramlardan biri olamaz?


Standatlaşma

Yasal güç ve otorite

Prosedür

Açık ve net kurallar

Bireysel olarak tanınma


5.Soru

Geert Hofstede’nin 1967 – 1973 yılları arasında uluslararası bir kuruluş olan IBM’in 72 ülkedeki çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada geliştirdiği modele ait kültürel boyutlar arasında aşağıdaki hangisi yoktur?


güç mesafesi

bireycilik– ortaklaşalık

erillik – dişillik,

belirsizlikten kaçınma

uzun – kısa dönemli uyum


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyciliği önemseyen toplumların özelliklerinden biridir?


İnsanlar geniş aileler ya da gruplar içinde dünyaya gelirler ve sürekli koruma altındadırlar.

Herkes kendisine ya da çok yakın ailesine bakmakla yükümlüdür.

Kimlik, ait olduğu sosyal ağ üzerine kuruludur.

Çocuklar “biz” bilincini öğrenir.

Yüksek bağlamlı iletişim vardır.


7.Soru

Bir atölyede bir eğitmen ders vermekte ve bu sırada da bir film izletmektedir. Bu etkinlik de bir taraftan bir sosyal medya sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Eğitmen ve film sunumsal araç, canlı yayın yapan kamera/telefon ve internet de temsili araçtır. 

 

Eğitmen sunumsal araç, film mekanik araç ve canlı yayın yapan kamera, telefon ve internet de temsili araçtır.

Eğitmen sunumsal araç, film temsili araç ve canlı yayın yapan kamera, telefon ve internet de mekanik araçtır. 

Eğitmen temsili araç, film sunumsal araç ve canlı yayın yapan kamera, telefon ve internet de mekanik araçtır.  

Eğitmen mekanik araç, film temsili araç ve canlı yayın yapan kamera/telefon ve internet de sunumsal araçtır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden değildir?


Kitle iletişim araçlarının ürünleri fiziksel ve parasal anlamda halkın çoğunluğu için kolayca elde edilebilir ürünlerdir. 

Kitle iletişimi kamusaldır; içeriği herkese açıktır, üyelik esasına göre işlemez.

İzleyici kitle geniştir.

Kitle iletişim araçları aynı anda belli kaynakta konumlanmış insanlar arasında ilişki kurabilir.

İzleyici kitle değişik niteliklere sahip insanlardan oluşan bir topluluktur.


9.Soru

Radyo yayınları kaç yılında başlamıştır?


1864

1888

1912

1916

1918


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fayol'un başarılı bir örgütün yöneticisi ile ilgili belirlediği ilkelerden değildir?


Planlama

Düzenleme

Karizma

Koordinasyon sağlama

Kontrol


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin değişik yerel kültürlere dair temel çalışma konularından değildir?


Kültürel hassasiyetlerini sorgulamak

Birbirleriyle kurdukları iletişim biçimlerini kavramak

Çıkabilecek anlaşmazlık ve çatışmaları saptamak

Çatışmalara dair çözüm yolları üretebilmek

Ritüellerini öğrenmek


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişim sürecinde temel olarak dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?


Farklı sosyal değerlerin olduğunu aklımızda tutalım

Farklı karar alma yöntemleri ve yaklaşımlarının olabileceğini unutmayalım

Ortak davranış kurallarının olduğunu vurgulayalım

Farklı kültürel dokulardan kaynaklanan sözel ve sözsüz iletişimi kullanma biçimlerinde farklılıklar olabileceğini unutmayalım

Farklı hukuki ve etik davranışların da var olduğunu, kültürler arası etkileşim ve iletişim süreçleri içerisinde farklılaşabileceklerini hatırlayalım


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Newhagen ve Rafaeli'nin (1996) sıraladıkları çevrim içi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özelliklerden değildir?


Paket-değişim

Tekli ortam

Etkileşim

Eşzamanlılık

Bağlantılı metin


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan kodlardan biridir?


Harfler

Sözcükler

Jest ve mimikler

Cümleler

Rakamlar


15.Soru

  1. Kitle iletişimi karmaşık ve biçimsel kuruluşlar tarafından üretilir
  2. Kâr amaçlı kuruluşlardır.
  3. Kitle iletişim kuruluşları çeşitli eşik bekçilerine (gatekeeper) sahiptir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kitle iletişiminin doğasından bulunan özelliklerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-II-III


16.Soru

Kitleyi öne sürdüğü anomi kavramı ile açıklamaya çalışan modern sosyoloğun adı nedir?


Emile Durkheim

Alexis de Tocqueville

Ferdinand Tönnies

Ortega y Gasset

Sigmund Freud


17.Soru

“…………………….. kültürler doğayı kontrol etme çabasındadır. ………………………. kültürler ise doğayla uyum içinde yaşamak için çaba göstermektedir.” Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ikililerden hangisi gelmelidir?


Dış yönelimli-iç yönelimli

İç yönelimli-Dış yönelimli

Başarı odaklı-Övgü odaklı

Övgü odaklı-Başarı odaklı

Eş zamanlı-Ardışık zamanlı


18.Soru

I. Zaman ve mekân algıları
II. Sözsüz iletişim kodları
III. Dil
IV. Hukuki ve etik kurallar

Yukarıdakilerden hangileri kültürler arası iletişimde karşılaşılan farklılıklardandır?


I ve II

I ve III

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


19.Soru

McComb ve Shaw Gündem Belirleme için yaptıkları ilk araştırmalarını kaç kategori üzerinden sürdürmüşlerdir?


5

3

9

15

22


20.Soru

"Kültür bir örgütteki bireylerin paylaştığı beklenti ve inançlardır. Örgütsel başarı güçlü bir kültürün gelişmesiyle arttırılabilir.Eğer bir kültür güçlü bileşenlere sahipse bu, hem bireyin hem de örgütün performansını geliştirecektir. Güçlü bir kültür için dörtanahtar kavram vardır" Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında gösterilemez?


Değerler

Çevre

Kahramanlar

Tören ve Ritüeller

Kültürel ağ