İletişim Bilgisi Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Konuşmaya ilişkin geri bildirim, konuşmanın hangi boyutuyla ilişkilendirilen bir uyarandır?


Fiziksel

Fizyolojik

Psikolojik

Sosyolojik

Kültürel


2.Soru

Kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli olan başlıca özellikler sayılırken aşağıdakilerden hangisi bu gruba dahil olmaz?


Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.

Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.

İletişime katılanlar aynı zamanda bir kültürde yer alan, o kültüre katılanlardır.

Kültürde yer almak, belirli bir tarzda iletişim kurmak anlamına gelir.

Farklı kültüre sahip olmak iletişimi kolaylaştırırken ortak kültürlere sahip olmak iletişimi zorlaştırmaktadır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyciliği benimseyen toplum özelliklerindendir?


Çocuklar “biz” bilincini öğrenir.

Düşük bağlamlı iletişim vardır.

İlişkiler iş üzerine kuruludur.

Kimlik, ait olduğu sosyal ağ üzerine kuruludur.

Yönetim, grupların yönetimidir.


4.Soru

"Yatay, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, biçimsel ya da biçimsel olmayan iletişim olsun bir örgüt içinde yer alan iletişimin tümünü oluşturur. üyeleri arasındaki ilişkilerin tümünün niteliğini ölçen bir barometre olarak düşünülebilir" tanımı aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir?


İletişim Kişiselliği

İletişim Seriliği

İletişim Kural Temellidir

Örgütsel İklim

Karşılıklı Bağlılık


5.Soru

Aşağıda verilen kitle ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?


Kitle kalabalık ve kamudan büyüktür

Kitle dağınıktır, üyeleri birbirini tanımazlar

Kitle, belirli amaçlar için bir araya gelip, birlikte eylemde bulunma yeteneğine sahip değildir

Değişen sınırlar içinde kitleyi oluşturan birimler aynı yapıdadır

Kitle kendi başında eylemde bulunamaz aksine kitle üzerinde eylemde bulunulur


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyciliğin getirilerinden biridir?


Kimlik, ait olduğu sosyal ağ üzerine kuruludur

Yönetim, grupların yönetimidir

İlişkiler iş üzerine kuruludur

Herkes kendisine ya da çok yakın ailesine bakmakla yükümlüdür

İlişkiler iş üzerine kuruludur


7.Soru

Corantas hangi yüzyılda çıkartılmıştır?


14. yy

15 yy.

16. yy.

17.yy.

18. yy.


8.Soru

Girmiş olduğunuz sınavda sorulara vermiş olduğunuz yanıtlar, dersin anlatıcıları için sizin dersten ne anladığınızı gösteren ……………… sürecidir. Boş bırakılan yere iletişim araçlarından aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Gürültü

Kaynak

Kodaçımı

Mesaj

Geri Besleme


9.Soru

Çevrim içi iletişim araçlarının hangi türü, eş zamanlı iletişime imkân tanımaktadır?


Forumlar

Web günlükleri

Web konferansı

Sanal oyunlar

Elektronik posta


10.Soru

I.  E-posta  mesajlarının  öncelikle   kimden geldiğine bakmalıyız. Eğer tanımadığımız birinden gelmişse Konu bölümünü incelemeliyiz. “İş ortaklığı kurmak” ve “Merhabalaşmak” gibi çok genel başlıklar yazılmış ise bu mesajları açmadan silmeliyiz.

II. Birden fazla kişiye gönderilen ve  zincir  e-posta olarak adlandırılan mesajlara dikkatli yaklaşmalıyız. Genel okuyucuya gönderilen bu tür mesajların büyük bir bölümü sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle silmeliyiz.

III. Her  ne  kadar güvenli görünürse görünsün  kimlik bilgilerimizi ya da siteye giriş bilgilerimizi e-posta ile göndermemeliyiz. Özellikle bankalar kesinlikle kimlik bilgilerimizi e-posta yoluyla istemezler. Kimlik bilgilerimizi isteyen mesajlar aldığımızda hemen silmeliyiz. 

IV. E-posta şifremizi kimseyle paylaşmamalıyız. Adres ve şifremize sahip olan kişiler, sorun oluşturabilecek e-postalar gönderebilirler.

Yukarıdakilerden hangisi e-postayı kullanarak iletişim kurarken uyulması gereken kurallardan biridir?


Yalnızca I

I ve III

II, III, IV

I, II, III, IV

III, IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri olan ileti açısından bakıldığında yüksek bağlamlı kültürlere bir örnektir?


Amerika

Almanya

İsveç

Kore

İskandinavya


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi destekleyici iklim ile ilgili değildir?


Standartları sorgulama

Yargıda bulunmama

Bilgi için soru sorma

Problem oryantasyonu

Katılımı sağlama


13.Soru

Web 2.0 kavramını ilk olarak kim tanıtmıştır?


Haenlein
Newhagen
Rafaeli
Tim O’Reilly
Licklider

14.Soru

Geert Hofstede’den farklı olarak, araştırmasını niceliksel analizler ve anket sonuçlarına değil; antropolojik gözlemlere dayandıran ve kültürler arası farklılıklar iletişim, zaman ve mesafe açısından inceleyen araştırmacı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Turner

Kainer

Fons Trompenaars

Charles Hampden

Edward T. Hall


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özgütlerde sözsüz iletişim unsurlarından biri değildir?


Vücut hareketi

Alan kullanımı

Fiziksel özellikler

Dil

Kurum kültürüne ait unsurlar


16.Soru

Kitle iletişiminin doğasında kaç öğe bulunmaktadır?


3

4

5

6

7


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün belirsizlikten kaçınma boyutuna göre güçlü belirsizlikten kaçınma davranışıdır?


Stresin az olması huzurun öznel duygusudur. 

Güven, saygı ve ait olmayla motive olurlar.

Olağan dışı, yeni davranışlara ve fikirlere toleranslıdırlar.

Kesinlik ve dakiklik öğrenilmelidir.

Farklı olan merak uyandırır.


18.Soru

LinkedIn kaç yılında kurulmuştur?


2007

2006

2005

2004

2003


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının gündem koyma ve saptama işlevine etki eden bir unsur değildir?


Kişilerin eğitim düzeyleri

Diğer iletişim araçları arasındaki bilgi kaynakları

Kişilerin siyasi olaylara ilgi düzeyleri 

Bireylerin toplumsal olaylara ilgi düzeyleri

Kişilerin ekonomik gelir düzeyleri


20.Soru

Belirsizlikten kaçınma skoru yüksek olan ülkelerde belirsizlik, karşı konulması gereken bir tehdit unsuru addedilmekte, bu sebeple bilinmeyen risklere karşı korku duyulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf belirsizliklerden kaçınma özelliğidir?


Belirsizlik doğaldır ama karşı konulması bir tehdittir.

Çatışma ve duygular o an hissedilir ve dışa vurulur.

Farklı olan merak uyandırır.

Zaman paradır.

Meşgul olmak duygusal bir gereksinimdir.