İletişim Bilgisi Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Adobe Connect, Cisco Wedex ve Big Blue Button aşağıdakilerden hangisine girmektedir?


Web 2.0 araçları 

Web konferansı

Sosyal medya

Gruplar

Tartışma listeleri


2.Soru

İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sohbet

Eş zamanlı iletişim

Web konferansı

Eş zamanlı olmayan ya da eş zamansız (asenkron) iletişim

Gruplar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok zamanlı kültürlere örnektir?


Amerika Birleşik Devletleri

İskandinav Ülkeleri

Akdeniz Ülkeleri

Almanya

İsviçre


4.Soru

Eşitsizlik toleransı olarak da ifade edilen ve toplum için eşitsizlik, prestij, varlık ya da güçte ortaya çıkmakta, kurumlar içinse daha az güçlü üyelerin güç dağıtımındaki eşitsizliği kabul etmesiyle kendini göstermekte olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Güç mesafesi

Otorite göstergesi

Hiyerarşik yapı

Denge mesafesi

Güç unsuru


5.Soru

Michael Bond ve arkadaşları tarafından 1980’li yıllarda yapılan “Chinese Value Survey” adlı araştırmanın sonuçları, 1991 yılında Hofstede’nin modeline beşinci boyutun eklenmesini sağlamıştır. Modele sonradan eklenen bu boyut aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? 


Bireycilik – ortaklaşalık

Hoşgörü- Baskı

Uzun – Kısa Dönemli Uyum

Güç Mesafesi

Erillik - Dişillik


6.Soru

Siz öğretmeninizle farklı bir iletişim kurarsınız, en iyi arkadaşınızla farklı; sizin kız kardeşinizle kurduğunuz iletişimle bir komşunuz, iş arkadaşınız ya da tanıdık bir kişiyle kurduğunuz iletişim farklıdır.

Bu durum iletişimin hangi özelliği ile ilgilidir?


İletişim, birbiriyle ilişkide ya da bağlantıda olan insanlar arasında meydana gelir.

İletişim bir ilişki içinde yer alır, bir ilişkiyi etkiler ya da bir ilişkiyi tanımlar.

İletişim içinde olan insanlar birbirinin farkındadır ve birbiriyle olan bağlantının bilincindedir.

İletişim halinde olan insanlar birbirleri ile bağımlıdırlar; birinin söylediği diğerinin düşüncesini ve söyleyeceği şeyi etkiler.

Bireylerarası iletişim bir kişinin kendi inisiyatifi dahilinde ya da kendi dışında gelişen zorunluluklardan dolayı bir ilişkiyi başlatma ve kurmayı gerektirir.


7.Soru

İnterneti bilgisayar şebekelerinin şebekesi olarak tanımlayan iletişim kuramcısı kimdir?


Blaise Pascal

Charles Babbage

Herbert Hollerith

Marshall McLuhan

Howard Ailen


8.Soru

Hangi bilim insanı tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kültürler arası çalışmalarının temeli atılmıştır?


Çiğdem Kağıtçıbaşı

Michael Bond

Muzafer Sherif

Saint Simon

Geert Hofstede


9.Soru

Türkiye'de ilk özel gazete hangisidir?


Takvim

Takvim-i Vekayi

Tercüman-ı Ahval

Bulletin de Nouvelle

Muharrir


10.Soru

"İnsanların herhangi bir nedenle belli zaman ve yer bağlamı içinde birlikte yaşadığı belli üretim tarzı ve ilişkileriyle oluşturulmuş yapılardır" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


İletişim

Örgüt

Sistem

Disiplin

Otorite


11.Soru

I. Ben buyum

II. Çalışırsam değişebilirim

III. Bu benim doğamda var

IV. Ben bunu başaracağım

V. Elimden gelen bir şey yok

Yukarıdaki ifadelerden hangileri sahne korkusu bulunan bir kişinin söylemleri arasında yer alır?


I, III ve V

II ve IV

I, II ve V

I, III ve IV

I, IV ve V


12.Soru

Dinlemeden, konuşma tamamlanmadan sonuca yönelme reaksiyonu dinleme engellerinden hangisine işaret eder?


Fiziksel engel 

Zihinsel engel 

Ön yargı 

Odaklanma eksikliği 

Erken yargılama 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli olan başlıca özelliklerden biri değildir?


Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır

Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır

Kültür katılımcıları olmadan iletişim kurulamaz

Kültürel anlaşmazlıkları giderecek çözüm yolları bulunmalıdır

Kültürde yer almak, belirli bir tarzda iletişim kurmak anlamına gelir


14.Soru

I. Reklamlar aracılığıyla bizlere bir şeyler satın aldırır

II. Kamuoyunun düşüncelerini biçimlendirir

III. Gücünü, onun gücünün her şeye yeteceğine ikna olmamızdan alır

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri kitle iletişim için söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


15.Soru

Bir örgütte daha iyi bir iletişim için algısal farklılıkları göz ardı etmemek ve mesajların açık ve basit bir dilde olmasını sağlamak örgütsel iletişimin hangi özelliğiyle ilgilidir?


İletişim kural temellidir

Hiyerarşik kurallar

İletişim kişiseldir

Bireysel kurallar

İletişim seridir


16.Soru

Edward T. Hall, kültürler arası farklılıkları incelerken kültürel yapıyı oluşturan üç ana unsuru temel almıştır. Kültürleri yüksek bağlamlı ve düşük bağlamlı olmak üzere ikiye ayıran ana unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Zaman

Mesafe

Kültür

Ülke

İletişim


17.Soru

Hangisi çevrim içi iletişim ortamları aracılığıyla web içeriği oluştururken ya da mevcut olanlara yorum yazarken yapılması gerekenlerdendir?


Ayrıntılı kişisel bilgi paylaşmalıyız.

Başka insanlar hakkında hiçbir şey yazmamalıyız.

Yazdığımız yorumların somut deliller olarak kullanılmayacağına dikkat etmeliyiz.

İnternette gördüğümüz görselleri kullanmamalıyız.

Bir kişi hakkında yazmadan önce o kişiden izin almalıyız.


18.Soru

Üretim ilişkileri ve toplumsal düzen arasındaki bağı ortaya koyan ve bu bağı açıklamak için cemaat ve topluluk kavramlarını geliştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?


Alexis de Tocqueville

Emile Durkheim

Ortega Gasset

Ferdinand Tönnies

Anthony Giddens


19.Soru

Kitle iletişiminin doğasını açıklayabilmek için beş özellikten yararlanılır. Bunlardan biri de kitleye ulaşan iletişim içeriğinin üzerinde kontrolü olan kişi ya da gruplardır. Buna ne ad verilir?


Gazeteci

Spiker

Muhabir

Yönetmen

Eşik bekçileri


20.Soru

Kitle iletişim araçları içinde tarihsel olarak öbürlerinden çok daha eskiye dayandırılabilecek olan aşağıdakilerden hangisidir?


Gazete

Dergi

Radyo

Telsiz

Telefon