İletişim Bilgisi Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Sosyal bilgi işleme” kuramı kime aittir?


Shook

Burgoon

Joshep Walther

Goffman

Gunawardena


2.Soru

Gündem koyma ve saptama etkisi üzerine yapılan ilk bilimsel çalışma kim tarafından yapılmıştır?


Norton Lang

McCombs ve Shaw

Kurt Lang ve Gladys Engel Lang

Cohen

Rogers ve Dearing


3.Soru

IRC aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?


İnternet Aktarımlı Sohbet

İnternet Aktarımlı Ticaret

Uluslararası İnternet Birliği

Uluslararası Sanal Ortam

Uluslararası E-Posta Birliği


4.Soru

I. Daha sağlıklı topluluklar

II. Ticaretin artması

III. Çatışmanın azalması

IV. Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim

V. Rekabetin artması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kültürlerarası iletişimin yararı/yararlarıdır?


I, II, III

I, III, IV

I, II, III, IV

I, II, IV, V

II, III, IV, V


5.Soru

İletişim ortamındaki belirsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için, görevlere uygun zenginlikte ortamların kullanılması gereken kuram aşağıdakilerden hangisidir?


SIDE

Sosyal bulunurluk

Ortam zenginliği

Sosyal bilgi işleme

İzlenim oluşturma


6.Soru

Eskişehir'de bir Fransızca kursunda tanışan öğretmen ve öğrencileri yıllar geçse de bir daha görüşememiş şu an Türkiye'nin dört bir yanında işlerini yapmaktadır. 

Bu grup aşağıdakilerden hangi tür gruba bir örnek teşkil eder?


Birincil resmi olmayan gruplar

Birincil yarı resmî gruplar

İkincil resmî olamayan gruplar

İkincil resmî gruplar

Referans gruplar


7.Soru

Aşağıdaki sosyal medya türlerinden hangisi iş birliği projelerine örnektir?


Twitter

Wikipedia

Facebook

Second Life

Youtube


8.Soru

Newhagen ve Rafaeli (1996) çevrim içi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özelliklerden söz eder. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 


Paket-değişim

Çoklu ortam

Doğrudan iletişim

Eş zamanlılık

Bağlantılı metin


9.Soru

“Ağ toplumu” kavramı hangi düşünüre aittir?


McLuhan

Pascal

Castells

Janowitz

Innis


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki halkla ilişkiler etkinliğinde dış etkinlikler arasında yer almaktadır?


Lobi yapma

Toplantılar

Dedikodu

Sunuşlar

Yıllık raporlar


11.Soru

Fransız düşünür Alexis de Tocqueville kitle toplumu ile ilgili şunları söylemektedir: “Sayılması imkânsız bir insan kalabalığı, hepsi eşit ve birbirine benzer olan bu insanlar, sürekli, yaşamlarını besledikleri küçük ve önemsiz zevkler elde etmeye çalışıyorlar. Her biri –ayrı yaşayarak- geri kalan herkesin kaderine yabancı. İnsanlığın bütünü onlar için çocukları ve özel arkadaşlarından ibaret. Geri kalan yurttaşlara gelince, onlara yakın ama onları görmüyor, onlara dokunuyor ama onları hissetmiyor”

Tocqueville’in bu görüşü, kitle toplumunun hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?


Toplumsal istikrarsızlık

Gelenekçilik

Bireyselcilik

Tekdüzelik

Değişmezlik


12.Soru

Hangi kurama göre, iletişim ortamındaki belirsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için, görevlere uygun zenginlikte ortamların kullanılması gerekmektedir?


Kişiler arası kuram

Kişisel olmayan bakış açısı

Kişisel bakış açısı

Ortam zenginliği kuramı

Sosyal bağlam kuramı


13.Soru

1-Fiziksel 2-Fizyolojik 3-Psikolojik 4-Sosyolojik Yukarıda sıralananlardan hangileri konuşmanın ne olduğunu değerlendirirken bize fayda sağlayabilecek boyutlardır?


1-2-3
1-3-4
3-4
1-3
Hepsi

14.Soru

Sesin ürettiği müzük notası hangi seçenekte yer alan ses kodunu ifade eder?


Sesin yüksekliği

Sesin perdesi

Sesin ritm hızı

Boğumlama

Telaffuz


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temsili araçlardan biri değildir?


Fotoğraf

Kitap

Yazı

Peyzaj

Mimik


16.Soru

"Küresel köy" tanımlamasını yapan sosyologun adı hangi seçenekte yer almaktadır?


Habermas

Jameson

Castells

Tonnies

McLuhan


17.Soru

Maxwell tarafından radyonun teknik yapısıyla ilgili ilk icat hangi yıl yapılmıştır?


1770

1790

1830

1860

1890


18.Soru

Türkiye'de ilk radyo yayınları hangi yıl başlamıştır?


1910

1922

1927

1933

1945


19.Soru

Avusturya’da toplu taşıma ile seyahat ederken bireylerin araç içinde korumaya çalıştıkları mesafe ile Venezuela ya da Türkiye’deki bireylerin korumaya çalıştıkları mesafenin aynı olmaması aşağıdaki boyutlardan hangisi ile ilgilidir?


Özel-yaygın olma boyutu

Başarı-övgü odaklılık boyutu

Nötr-duygusal olma boyutu

Bireycilik-ortaklaşalık boyutu

Evrensellik-tikelcilik boyutu


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden biridir?


Özeldir. 

Üyelik esastır. 

İletişim iki yönlüdür. 

İçeriği herkese açıktır. 

Basit biçimsel kurumları gerektirir.