İletişim Bilgisi Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kitleye ulaşan iletişim içeriğinin üzerinde kontrolü olan kişi ya da gruplara ne ad verilir?


Biçimsel kuruluşlar

Eşik bekçileri

Teknisyenler

Mühendisler

Bilim insanları


2.Soru

İyi bir hazırlık sizin sahne korkusu hissetmenizi azaltabilir. Bunu sürekli kendinize tekrar edin. Kendinizi gergin hissettiğinizde, bunun için hazırım, en zor bölümünü zaten yaptım, tüm konuşmamı yazdım ve şimdi sadece onu sunmam gerek ve ne söyleyeceğimi ve ne yapacağımı da tamamıyla biliyorum diyerek kendinizi telkin edebilirsiniz.

Yukarıda verilen sahne korkusuyla baş etme yöntemlerinden hangisidir?


Bilinmezi bilinir kılın

Olumlu hayal kurmak

Rahatlama Egzersizleri

Tanıdık yüzler

Hatırlayın, en zor bölümü bitirdiniz


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-postayı kullanarak iletişim kurarken uymamız gereken kurallardan değildir?


E-posta mesajlarının öncelikle kimden geldiğine bakmalıyız.

Birden fazla kişiye gönderilen ve zincir e-posta olarak adlandırılan mesajlara dikkatli yaklaşmalıyız.

Gerektiğinde kimlik bilgilerimizi ya da siteye giriş bilgilerimizi e-posta ile göndermemeliyiz.

E-posta şifremizi kimseyle paylaşmamalıyız.

E-posta gönderirken kimden bölümünde adımızın olmasına dikkat etmeliyiz.


4.Soru

İlk radyo yayınları kaç yılında başlamıştır?


1864

1888

1901

1912

1920


5.Soru

I. Yerel kültürlerin tanınması
II. Yerel kültürlerin birbirleriyle kurdukları iletişim biçimlerinin ortaya konulması
III. Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları giderecek çözüm yollarının saptanması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürler arası iletişimin temel çalışma konuları arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I-III

II-III

I-II-III


6.Soru

Kültürler arası iletişimin kaç temel çalışma konusu bulunmaktadır?


7

6

5

4

3


7.Soru

Çevrim içi iletişim iş yaşamında da temel iletişim ortamı olarak kullanılmaktadır. Eş zamansız iletişim tabanlı olması ve telefon maliyetlerini azaltması nedeniyle kurum içi ve kurum dışı iletişim için tercih edilen çevrim içi iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Sohbet

Skype

Tartışma listeleri

E-posta

Facebook


8.Soru

  1. İletişim yokluğunu olanaksız kılma
  2. Kültüre göre biçimlenmez
  3. Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve belirleme
  4. Güvenilir iletiler aktarma

Yukarıdakilerden hangileri sözsüz iletişim kodlarının ortak özellikleri arasında sayılabilir?


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


9.Soru

I. Kamuyu oluşturan bireylerin kişisel birikimleri ve kişisel ilişkileri. 


II. Gerçek yaşamda meydana gelen ve gündem maddesi olacak kadar önemli olaylar.

III. Doğrudan deneyimle öğrendikleri ile gerçek hayatta oluşan olaylar.

IV. Gerçek yaşamda ortaya çıkan gelişmeler sonucu sorun olarak ortaya çıkan ve çözüm bekleyen konular. 


Yukarıdakilerden hangileri Kamu gündemini etkilemektedir?


I-II

I-III

II-III

II-IV

III-IV 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarının özellikleri arasında yer almaz?


İzleyici kitle geniştir; sadece belirli bir gruba değil, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası topluluklara seslenir

İzleyici kitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen değişik niteliklere sahip insanlardan oluşan bir topluluktur

Kitle iletişiminin içeriği herkese açık değildir, üyelik esasına göre işler

Kitle iletişim araçları kaynaktan uzakta bulunan, birbirlerinden de ayrı olarak konumlanmış çok sayıda insanla aynı anda ilişki kurabilir. 

Kitle iletişimi karmaşık biçimsel kurumları gerektirir; kamusal ve tecimsel yayın (özel kuruluşlar) kuruluşlarının düzenlenişinde toplumsal ve siyasi yapı gözetici ve belirleyicidir


11.Soru

Eşitsizlik toleransı olarak da bilinen güç mesafesini toplum ve kurumlar açısından ayrı ayrı ele aldığında; bu boyut toplum için hangi unsurlarda ortaya çıkmamaktadır?


Eşitsizlik

Prestij

Saygı

Varlık

Güç


12.Soru

Hofstede’nin erillik – dişillik boyutu, toplumsal cinsiyete atfedilen rollerle ilişkilendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi dişillik skoru yüksek toplumlara ait özelliklerdendir?


Herkesin alçak gönüllü olduğu düşünülür.

Para ve nesneler önemlidir.

Herkesin iddialı, hırslı ve sert olduğu düşünülür.

Güçlüye sempati duyulur.

Okulda başarısız olmak bir felakettir.


13.Soru

Tocqueville’e göre modern toplum aşağıdakilerden hangisi ile yönetilmektedir?


Kalıtsal ilkeler

Geleneksel bağımlılık ilişkileri

Çoğulculuk

Materyalizm

Toplumsal istikrar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fayol'un yönetim ile ilgili belirlediği ilkelerden biri değildir?


Planlama

Düzenleme

Emretme

Koordinasyonu sağlama

Tanıtma


15.Soru

Etos, patos ve lagos kavramları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


İletişim

Sağlık

Tarih

Kültür

Yemek


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün iç halkla ilişkiler etkinliğidir? 


Reklam 

Lobi yapma

Sivil ve toplumsal örgütlenmelerde konuşmalar

Öneri sistemleri

Danışma büroları


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının temel ilkelerinden biri değildir?


Bir sistem birbiriyle ilişkili parçalardan meydana gelir

Bütün, sadece parçaların özeti değildir. Sistem kendi kendine bir bütün olarak açıklanabilir

Sistemler iki açıdan ele alınır: a. Açık Sistem b. Kapalı Sistem

Kapalı sistemler içine girilmesi ve anlaşılması zor sınırları barındırırken açık sistemler kendisi ve
çevresi arasında daha kolay tanımlanan geçirgen sınırlara sahiptir

Açık sistemler belirsizliği daha çok barındırırken kapalı sistemlerde bu belirsizlik durdurulabilir


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biridir?


Toplumun ufkunu köreltir.

Dikkati odaklaştırma konusunda etkisizdir.

Etki alanı kısıtlıdır.

Gündem koyma ve saptama işlevi vardır.

Hitap ettiği kitle sınırlıdır.


19.Soru

Kültürel boyutları güç mesafesi, bireycilik – ortaklaşalık, erillik – dişillik, belirsizlikten kaçınma olmak üzere dört farklı boyutta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Michael Bond

Fons Trompenaars

Charles Hampden

Hofstede

Turner


20.Soru

Bürokratik modelin temelini oluşturduğu ve doğuşunu endüstrileşme döneminin yaşandığu döneme kadar götürülebileceği örgüt yaklaşımı aşağıdakilereden hangisidir?


İnsan ilişkileri yaklaşımı

Klasik yaklaşım

İnsan kaynakları yaklaşımı

Sistem yaklaşımı

Olasılık yaklaşımı