İletişim Bilgisi Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.
  2. Ortak kültüre sahip olmak iletişimi kolaylaştırırken farklı kültürlere sahip olmak iletişimi zorlaştırmaktadır
  3. İletişime katılanlar aynı zamanda bir kültürde yer alan, o kültüre katılanlardır.

Yukarıdakilerden hangileri kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli
olan özelliklerdendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

"...................., var olan kültürel bağlam ile ilgili iletilen iletilerin ya da mesajların alıcı, yani hedef kişi yada kitle tarafından tartışılarak, sorgulandığı ve bu tartışma ve sorgu sonunda yeni anlamlar içeren iletilerin ya da mesajların üretildiği bir anlam değiş tokuşudur." Boşluğa hangisi gelmelidir?


İletişim

İleti

Kodlama

Kaynak

Alıcı


3.Soru

..........(senkron) iletişime en iyi örnek yüz yüze iletişimdir. Bu süreçte kaynak ve alıcı aynı yer ve zamanda bir aradadır. Öte yanda eş zamanlı iletişim katılımcılarının (kaynak ve alıcı) aynı yerde bir arada olmasını gerektiremeden de gerçekleşebilir.

Paragraftaki boşluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doldurulursa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?


Eş zamansız

Senkronsuz

Doğrudan

Dolaylı

Eş zamanlı


4.Soru

Organik ve Mekanik dayanışma kavramlarını aşağıdaki düşünürlerden hangisi geliştirmiştir?


Alexis de Tocqueville

Emile Durkheim

Ferdinand Tönnies

Ortega y Gasset

Erich Fromm


5.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi yüksek bağlamlı kültürlere örnek olarak verilebilir?


Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

İsveç

Norveç

Çin


6.Soru

 İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türüdür. Bu iletişime ne ad verilir?

 


Eş zamansız

Eş zamanlı

Senkronlu

Doğrudan

Dolaylı


7.Soru

İnsanların bilgisayar ve benzeri teknolojiler yardımıyla iletişim kurmasına ne ad verilir?


Bireyler arası iletişim

Sözsüz iletişim

Teknolojik iletişim

Çevrim içi iletişim

Dolaylı iletişim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eşik bekçisi (gatekeeper) olarak tanımlanabilir?


Gazete sahibi

Haber spikeri

Yayın editörü

Matbaa çalışanı

Köşe yazarı


9.Soru

Bireyciliği benimseyen kültürlerde “ben” önemlidir; birey olarak kimlik kazanılır. Bireylerin arasında sıkı bağlar yoktur. Bu özellik Hofstede'in kültürel boyutlarında  bireycilik – ortaklaşalık boyutu çerçevesinde tanımlanmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bireycilik – ortaklaşalık boyutunun tanımlayıcı özelliklerinden biridir?


Ebeveynlerin sosyalleştirme hedefleri

Aile içi iletişimin kalitesi

Bireyin içsel motivasyon düzeyi

Bireyin ulaşmak istediği hedefler

Bireyin bilişsel şemaları ve önyargılar


10.Soru

Bireylerin gerek işleriyle ilgili gerek sosyal olarak birbirleriyle kendileri için en uygun olan ortamda iletişim kurabilme yöntemi hangisidir?


İnternet iletişimi

Eş zamansız iletişim

Eş zamanlı iletişim

Hedef yönelimli iletişim

Sanal iletişim


11.Soru

Kullanıcıların iletişim kurabildiği, deneyimlerini paylaşabildiği, bilgi üretebildiği, iş birliği yapabildiği bir ortam anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

Web 4.0

Internet of Things (IoT)


12.Soru

1) İnternetin geleneksel kitle iletişim araçlarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

2) İnternet ile birlikte geleneksel kitle iletişim araçlar için de eşzamanlı iletişim mümkün hale gelmiştir.

3) İnternet teknolojisi ile birlikte eş zamanlı iletişim yok olmuştur.

İnternetin geleneksel kitle iletişim araçlarına etkisi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 


1 ve 3

1 ve 2

2 ve 3

Yalnız 3

Yalnız 2


13.Soru

1940'larda çok önemli bir kitle iletişim aracı haline gelen ve reklam, haber ve eğlencenin en önemli kaynağı haline gelen kitle iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Gazete

Radyo

Televizyon

İnternet

Sinema


14.Soru

İş bölümü, hiyerarşik ve fonksiyonel süreç, yasal güç ve otorite, standartlaşma, açık ve net kurallar ve prosedür aşağıdaki hangi örgüt yaklaşımı ile ilgilidir?


İnsan kaynakları yaklaşımı

Klasik yaklaşım

İnsan ilişkileri yaklaşımı

Sistem yaklaşımı

Olasılık yaklaşımı


15.Soru

........., insanların herhangi bir nedenle belli zaman ve yer bağlamı içinde birlikte yaşadığı belli üretim tarzı ve ilişkileriyle oluşturulmuş yapıdır.

Boşluğa gelecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Örgüt

İletişim

Kurum

Kurum kültürü

Kurumsal iletişim


16.Soru

Gazetenin öncülerinden varsayılan "Acta Diurna" tabletleri hangi  devlete aittir?


Bizans İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu

Mısır

Prusya İmparatorluğu

İngiltere


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mekanik bir araç değildir?


Telefon

Radyo

Televizyon

Resim

İnternet


18.Soru

- E-posta

- Sohbet (Chat)

- Forumlar

- Web konferansı

- Web 2.0 araçları

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevrim içi iletişim yoludur?


1

2

3

4

5


19.Soru

Gündem koyma ve saptama etkisi üzerine yapılan ilk bilimsel çalışma hangi konu üzerine yapılmıştır?


Büyük Topluma Geçiş

1968 ABD başkanlık seçimleri

Farka dayalı gündem koyma ve saptama modeli

Yenilikçilik

Medya gündemi


20.Soru

"Kelime anlamı olarak Havaii dilinde “çabuk”, “hızlı” anlamına gelen, herhangi bir Web tarama aracını (Explorer, Firefox, Safari, vb.) kullanarak websitesi oluturmaya yardımcı olan araçlardır. Bu araçlar, kullanıcının websitesine yazı, resim, ses, video gibi farklı içerikler eklemesini, çıkarmasını ya da düzenlemesini sağlar."

Bu açıklamada verilen aracın adı saşağıdakilerden hangisidir?


Blog

Sosyal bağ araçları

Wiki

Gruplar

Web konferansı