İletişim Bilgisi Final 34. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kelime anlamı olarak Havaii dilinde “çabuk”, “hızlı” anlamına gelmektedir?


Wiki

Youtube

Twitter

Facebook

Blogger


2.Soru

"Örgütsel iletişim, çevresel belirsizliğin üstesinden gelmek için birbirleriyle bağlantılı ilişkiler ağı içindeki mesajların yaratılması ve değiş tokuş sürecidir (Goldhaber, 1986). Bu tanım 7 anahtar kavramı içerir: süreç, mesaj, iletişim ağı, karşılıklı bağlılık,ilişki, çevre ve belirsizliktir" "Örgütün ve bireylerin karar verme süreçlerini etkileyen fiziksel ve toplumsal faktörlerin bütünü" tanımı yukarıda bahsedilen 7 anahtardan hangisine aittir?


Süreç

Mesaj

İletişim Ağı

Belirsizlik 

Çevre


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi extracommunicative gestures adıyla da bilinen rahatsız vücut hareketleri, tırnak yeme, parmak kütletmek, ritm tutmak gibi davranışların sınıfıdır?


Duygu Göstergeleri

Uyumlandırıcılar

Düzenleyiciler

İllüstratörler

Amblemler


4.Soru

Sözel olmayan mesajlar iletişim sürecinde birçok işlev üstlenirler. Maddelerden hangileri bu işlevlerdendir?

I. Tamamlama              II. Yalanlama              III. Tekrar Etme

IV. Düzenleme              V. İşaret Etme            VI. Kaçınma

VII. Yerine Geçme        VIII. Vurgulama         IX. Taklit Etme


I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

III, IV, V, VI, VII, IX

V, VI, VII, VIII

I, II, III, IV, VII, VIII

I, II, V, VI, VII, VIII, IX


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki halkla ilişkiler etkinliğinde iç etkinlikler arasında yer almaktadır?


Politik konuşmalar

Ticari konuşmalar

Danışma büroları

Kongre ve konferanslar

Eğitim programları


6.Soru

Çevrim içi iletişim kurarken büyük harf kullanmak ne anlama gelir?


Karşımızdakine saygı

Anlatılan şeyin önemli olduğu

Öfke ve bağırma

Karşımızdakini iyi tanıma

Yazım kolaylığı


7.Soru

Hangisi kültürler arası iletişimin sağladığı yararlardan birisi değildir?


Önyargı ve genellemelerin azaltılması

Ticari faaliyetlerin artması

Empati yoluyla bireylerin birbirini daha iyi anlaması

Irkçılığın azalması

Kültürel benzeşme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Trompenaars yaklaşımının diğer bireylerle olan ilişkiler boyutu arasında yer almaz?


Bireycilik-ortaklaşalık

Nötr-duygusal olma

Eş zaman-ardışık zamanlılık

Özel-yaygın olma

Başarı-övgü odaklılık


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürel boyutlar kapsamında yer alan eril kutbun hedefleri arasında yer almaktadır?


Güçsüzleri koruma

Çevreye saygı

İlişkilerin sürdürülmesi

Dayanışma

Başarı


10.Soru

Kültürlerarası çalışmaların temeli olarak sayılan, adını da geliştiricisi tarafından alan model kim tarafından geliştirilmiştir?


Ken Loach

Stuart Hall

Asker Kartarı

Jürgen Habermas

Geert Hofstede


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin özelliklerinden değildir?


Kültürel arası iletişimle küresel köyün tektipleşmesi savunulmaktadır. 

Kültürel arası iletişimde kültürel hassasiyetlere saygı duymak esastır. 

Kültürler arası iletişim, farklı kültürel değerlerin bakış açılarını kapsayan bilgi paylaşım sürecidir.

Kültürler arası iletişim vasıtasıyla tek tip yerel kültürler farklı kültürlerle etkileşime girerek zenginleşir. 

Kültürler arası iletişimde yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi esastır.


12.Soru

I. Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.

II. Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.

III. Ortak kültüre sahip olmak iletişimi kolaylaştırırken farklı kültürlere sahip olmak iletişimi zorlaştırmaktadır.

Yukarıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli olan başlıca özelliklerdendir?


I - II

Yalnızca I

Yalnızca III

I - III

I - II - III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin yokluğunda olayların sansürsüzce internette verilmesine veya yanlış bilginin serbestçe insanlar arasında dolaşmasına neden olmaktadır?


İfade özgürlüğü

Mahremiyet

Telif hakkı

Gözetim

Eşik bekçisi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü iletişimin özellikleri arasındadır?


Hızlıdır.

Yüksek güven duygusu verir. 

Gönderici üzerinde bir baskı vardır.

Göndericinin prestijini aşağı çekebilir.

Zaman tüketimi söz konusu olabilir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü iletişimin özelliklerinden biridir?


Zaman tüketimi söz konusu olabilir.

Göndericinin prestijini aşağı çekebilir.

Gönderici üzerinde bir baskı vardır.

Yüksek güven duygusu verir.

Hızlıdır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "güç mesafesi yüksek" kültür özelliklerinden biridir?


Yetenek, statü, güç ve zenginlik bir arada olmayabilir.

Herkes eşit haklara sahiptir.

Güçlüler olduklarından daha az güçlü görünmeye çalışırlar.

Gücü elinde bulunduran iyi ve haklıdır.

Toplumda gelir farklılığı azdır.


17.Soru

İleti ya da mesaj hâline getirilen duygu, düşünce, tasarı ya da hayallere anlam atfedilmesi sürecine ne ad verilir?


Kodlama

Sözlü iletişim

Geri bildirim

Kod açma

Sözsüz iletişim


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle kavramı ile tanımlanan insan grubu ile ilgili doğru bir bilgidir?


Heterojen bir yapıda olmaları

Güçlü bir etkileşime sahip olmaları

Bireylerinin kendilerine özgü anlam oluşturabilmeleri

Bütün bir insanlıkla bağ kurabilmiş olmaları

Birbirlerine eşit ve benzer olmaları


19.Soru

Hofstede’nin erillik – dişillik boyutu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir?


Çocuklara atfedilen rollerle

Çevreye verilen önemle

Senaryolara verilen önemle

Oyunculara verilen rollerle

Cinsiyete atfedilen rollerle


20.Soru

Birçok kültürde başını yukarıdan aşağıya sallamak onaylamak anlamına geliyorken Bulgaristan ve Yunanistan'da Hayır anlamına gelmesini kültürler arası iletişimde karşılaşan zorluklardan hangisi ile açıklanabilir?


Farklı sosyal değerler

Farklı statü algıları

Farklı karar alma yöntemleri

Farklı beden dilleri

Farklı dil engelleri