İletişim Bilgisi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geert Hofstede’nin uluslararası bir kuruluş olan IBM’in 72 ülkedeki çalışanları üzerinde yaptığı araştırma, hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir?


1965-1969

1967-1973

1969-1975

1969-1976

1970-1978


2.Soru

Her bireylerarası iletişim bir amaca sahiptir ya da belli amaçların bileşenidir. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişim amaçlarından biridir? 


Bilgi toplamak

Eğlenmek

Değerlendirmek

Değişim yaratmak

Düzen kurmak


3.Soru

Telsiz telgraf hangi yıl icat edilmiştir?


1800

1876

1864

1745

1888


4.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi çok zamanlı (polikronik) kültüre sahiptir?


İsviçre

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri

İtalya

İsveç


5.Soru

Kaynağa, karşısındaki üzerindeki etkisi hakkında bilgi veren sürece ne ad verilir?


Mesaj

Kanal

Kodlama

Kod açma

Geri bildirim


6.Soru

Çevrim içi iletişim araçlarından en yaygın biçimde kullanılanılanı aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronik posta

Web konferansı

Sohbet

Forumlar

Web 2.0 araçları


7.Soru

Çatışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Çatışma her zaman bir rekabeti barındırır.

İletişim biçimi çatışmaya neden olur.

Değişik kişilik özellikleri çatışmaya neden olur.

Çatışma hem pozitif hem de negatif bir güçtür.

Ast – üst ilişkileri çatışmaya neden olur.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sezar döneminde kullanılan ilk gazetedir?


Corantas

The Courat

Acta Diurna

Bulletin de Nouvelle

Ceride-i Havadis


9.Soru

Üretim ilişkileri ve toplumsal düzen arasında­ki bağı açıklamak için Gemeinschaft (cemaat) ve Gesellschaft (top­luluk) kavramlarını geliştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? 


Ferdinand Tönnies

Alexis de Tocqueville

Emile Durkheim

Ortega y Gasset

Harold Innis


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin engelleri arasındadır?


Değerlendirme

Odaklanma eksikliği

Karşılık verme

Hatırlama

Anlama


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgüt ile ilgili temel yaklaşımlardan biri değildir?


İnsan İlişkileri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Süreç Yaklaşımı

Klasik Yaklaşım

Olasılık Yaklaşımı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Trompenaars’a göre kültürün çevreyle ilişkili boyutunu tanımlar?


Bireycilik – ortaklaşalık

İç yönelimlilik – dış yönelimlilik

Başarı – övgü odaklılık

Nötr – duygusal olma

Özel – yaygın olma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi düşük kültür özellikleri arasında yer alır?


Orta sınıf dardır.

Siyasal sistem üst yönetim değiştirilerek değiştirilir.

Güç; resmî pozisyona, deneyime ve yeteneğe bağlıdır.

İç politikalardaki anlaşmazlıklar sıklıkla şiddete dönüşür.

Ulusal yönetim teorileri yöneticilerin rolü üzerine odaklanır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin yararlarından değildir?


Ticareti arttırması

Çatışmayı azaltması

Kültür farklarını ortadan kaldırması

Hoşgörüyü arttırması

Daha sağlıklı toplumlar oluşturması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dilin kökenine dair olarak 19. yy'da ortaya atılmış olan bilimsel ve sistematik kuramlardan biri değildir?


Ünlem kuramı

Jest kuramı

Yansıtma kuramı

Dilbilgisi Kuramı

İş şarkısı kuramı


16.Soru

Küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisi konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Buna göre bir görüş, küreselleşmenin homojen dünya kültürü ideali bağlamında farklı kültürel özellikleri yok edeceğini savunurken diğer
görüş küreselleşmenin kültürler arası etkileşimi arttırarak heterojen bir yapı oluşturduğunu savunmaktadır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kültürler arası iletişim alanının küreselleşmenin etkileri konusunda benimsediği görüşle paralel bir ifadededir? 


Yeni iletişim teknolojileri dünyayı küçültmüş ve geleneksel unsurları etkisizleştirmiştir.  

Yerel kültürlerin global bağlamda küresel iletişime etkisi oldukça azdır. 

Kültür sürekli değişen ve dönüşen bir olgudur. 

Yerel kültürel değerlerin korunması oldukça önemlidir.

Küreselleşme ve kültür yakından ilişkilidir. 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim içerisinde yer alan kodların ya da sözsüz iletişim davranışlarının ortak özellikleri arasında yer almaz?


İletişim yokluğunu olanaksız kılma

Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme

Jestler, yüz ifadeleri ve mekânı kullanım biçimi

Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve belirleme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyete atfedilen rollerden olan dişilik boyutu ile ilgili özelliklerden biri değildir?


Toplumdaki egemen değer başkalarını umursamak, başarı ve onları korumaktır.

İnsanlar ve sıcak ilişkiler önemlidir.

Herkesin iddialı, hırslı ve sert olduğu düşünülür.

Hem erkek hem de kadın hassastır ve ilişkilerine önem verirler.

Aile içinde hem anneler hem de babalar sorunlar ve duygusal durumlarla ilgilenirler.


19.Soru

Tocqueville’e göre modern toplum hangi kavram tarafından yönetilmektedir?


Bireyselcilik

Materyalizm

İstikrarsızlık

Eşitlikçilik

Elitizm


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel şartlarda sözel olmayan mesajlarda güç, statü, pozisyon, sahiplik, kişisel bölge kavramları içinde değerlendirilir?


Vücut hareketleri

Alan kullanımı

Fiziksel özellikler

Dil 

Dokunma