İlk Dönem İslam Tarihi Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Şakk-ı sadr” (göğsün yarılması) hadisesi ne zaman meydana gelmiştir?


Peygamber Efendimiz, Halîme’nin sorumluluğunda iken

Hz. Muhammed, kundakta bir bebek iken

Hz. Peygamberin, annesiyle Medine’de bulunduğu sırada

Peygamberimizin, dedesi ile Suriye’ye yaptığı yolculuk sırasında

Abdülmuttalib’in ölümünden hemen sonra


2.Soru

Yahudiler, Kureyşliler ve müşrik Arap kabilelerinin birleşik güçlerine karşı yapılan ve 23 gün süren Hendek Gavzesi’nın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Ahzâb Savaşı

Uhud Savaşı

Benî Nadîr Gavzesi

Kurayza Gavzesi

Katan Seriyyesi


3.Soru

İslamiyet öncesinde Hacerülesved’i yerinden sökerek gömen ve Zemzem Kuyusu’nu kapatarak yerini belirsiz hale getiren kavim aşağıdakilerden hangisidir?


Cürhümlüler

Nabatîler

Tedmürlüler

Gassânîler

Hireliler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevî de yapılan işlerden biri değildi?


Askeri işler görüşülüp karara bağlanırdı,

Medine'li gençlerin Düğünleri yapılırdı,

Elçiler burada  kabul edilirdi,

Folklor gösterileri tertiplenirdi ,

Bazan da duruşmalar yapılırdı,


5.Soru

Hz. Muhammed, ilk çocuğu dolayısıyla geleneğe uyularak hangi künye ile anılmıştır?


Ebû’l Tâhir

Ebû’l-Kâsım

Ebû’l Tayyib

Ebû’l Abdullah

Ebû’l Tâlib


6.Soru

Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz? 


Gâlib b. Fihr 
Kinâne b. Huzeyme 
Teym b. Mürre   
Hz. İsmail (a. s.)  
Kilâb b. Mürre  

7.Soru

Hz. Peygamber hangi eylemi sırasında İslam dinin prensipleri ve evrenselliğini tebliğ etmiştir?


Tebük Gazvesi

Vedâ Hutbesi

Hubeydiye Antlaşması 

Hükümdarları İslam’a daveti 

Hayber Fethi


8.Soru

Bedir Savaşında Utbe'nin karşısında kim savaşmıştır?


Hz. Ömer

Hz. Hamza

Hz. Osman

Hz. Ebu Bekir

Hz. Ali


9.Soru

Cuma namazı ne zaman farz kılınmıştır?


Mekke döneminde

Hicretin birinci yılında

Hicretten sonra

Mekke'nin fethinden sonra

Hicretin ikinci yılında


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin Hicretten önceki ismidir?


Tabe

Taybe

Yesrib

Ensar

Taif


11.Soru

I. Hz Osman tarafından kaleme alınmıştır

II. Anlaşma süresi on yıldır

III. Anlaşmaya göre Müslümanlar gelecek yıl Kabeyi ziyaret edebilecekler, yanlarında sadece kılıç bulunduracaklar ve süre 3 gün olacaktır.

IV. (Zilhicce 6/Nisan 628) tarihinde imzalanmıştır

V. Anlaşma gereğince  Müslüman olup velisinin izni olmadan Medine sığınan Mekkeliler  ve aynı şekilde Mekke'ye dönen Müslümanlar karşılıklı iade edilecektir

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasını doğru olarak tanımlamaktadır?


I, II, III

II, III, IV, 

 III, IV

 III, IV, V

IV ve  V


12.Soru

Hz. Muhammed'in yanında yetiştiği amcası aşağıdakilerden hangisidir?


Abdülmuttalib

Ebû Tâlib

Bahîra

Hâris b. Abdüluzza

Âs bin Vâil


13.Soru

Hz.Muhammed'in ileride peygamber olacağını anlayan kişinin ve olayın adları sırasıyla hangileridir?


Kureyşli Lât ve Uzzâ hadisesi

Rahip Bahîra ve Bahîra Hadisesi

Ebû Tâlib ve Suriye hadisesi

Ümmü Eymen ve Dârünnedve hadisesi

Abdülmuttalib ve Mekke hadisesi


14.Soru

Peygamber Efendimiz’in Hz. Hatice ile evliliğinden kaç erkek kaç kız çocuğu olmuştur?


İki erkek Dört Kız

İki erkek Beş Kız

Üç erkek Üç Kız

Bir erkek iki Kız

Beş erkek bir Kız


15.Soru

Uhud savaşında okçuların başındaki kumandan kimdir?


Sad bin Muaz

Musab bin Umeyr

Abdullah bin Cübeyr

Ubeyde bin Cerrah

Hz. Osman


16.Soru

Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelere verilen isim nedir?


Arab-ı Müsta`ribe

Arab-ı Âribe

Arab-ı bâide

Arab-ı bâkiye

Arab-ı Müstesna


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Medine vesikasının önemli sonuçlarından biri değildir?


Medine'deki Yahudiler arasında Müslüman olanların sayısında fazlaca artış olmuştur.

Müşrik araplar ve Yahudiler, Müslümanları dini, sosyal ve siyasi açıdan tanımış oluyorlardı

Bir düşman saldırısı karşısında Yahudilerle Müslümanların ittifakı sağlandı

Hile ve vefasızlık, hak ve hukuka riayetsizlik, zulüm ve şiddet yasaklandı.

Gayr-ı müslimlerin inanç özgürlüğü can ve mal güvenliği sağlandı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi'ne dahil olan kabileler arasında yer almaz?


Hazrec

Evs

Kaynuka

KudaaKaynukâ

Kurayza


19.Soru

Hz. Peygamber'in bizzat katıldığı askeri seferlere ne ad verilir?


Seriyye

Sefer

Gazve

Gaza

Kurayza


20.Soru

Mekke ve Kâbe idaresini eline alınca tevhid geleneğini bozup şehirde putperestliğin başlamasına sebep olan kabile hangisidir?


Kindeliler

Hireliler

Gassânîler

Huzaalılar

Tedmürlüler