İlk Dönem İslam Tarihi Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Medineliler tarafından Medine'de müslümanların güvenliğini sağlamak amacıyla, Medine'de toplumu yeniden düzenleyen bir yapıyı oluşturmaya karar verdiler. Araştırmacılar tarafından 47-52 madde olarak düzenlenen bu metin, zamanımızda Medine Anayasası, Medine Belgesi gibi isimlerle adlandırılmaktadır ve hakemi Hz. Muhammed'di (sav). Belgede müslümanların ve islamın hukuki ve sosyal varlığı diğer unsurlar tarafından tanınmaktadır.

Bu sözleşme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır ?


Medine'deki müslümanların sayısının yahudilerden daha fazla olmasına

Medine'de islamiyetin yayılmasına

Müslümanların gayrimüslümlere göre daha güçlü hale geleceklerine

Medine'deki müşrik Arap'ların ve yahudilerin, müslümanları dini, siyasi ve sosyal açıdan tanımış olmalarına 

Müslümanların Medine'de hoşgörü anlayışını benimsediklerine


2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılınmıştır.

Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği sırada üç vakit namaz kılınıyordu.

Hicretin ikinci yılı şaban ayında ramazan orucu farz kılındı.

Zilhicce ayının onuncu günü Hz. Peygamber kurban bayramı namazını kıldırdı ve kurban kesti.

Hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra zekât farz kılındı.


3.Soru

Gizli tebliğ döneminde Hz. Peygamber'in, peygamberliğinin altıncı yılına kadar Müslümanlarla bir araya gelerek ibadet ettiği mekan aşağıdakilerden hangisidir?


Kâbe

Hz. Ebû Bekir'in evi

Hira Mağarası

Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evi

Talha b. Ubeydullah'ın evi


4.Soru

Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen valisi aşağıdakilerden hangisidir?


Ebü’l-Erkam

Seleme

Ebû Leheb

Hâris

Ebrehe


5.Soru

Yemenli bir tacirin Mekke’de uğradığı haksızlığa karşı içlerinde Hz. Muhammed’in de bulunduğu Kuveyşli bazı kabile mensuplarının haksızlığı önlemeye yemin ederek kurdukları Hilfü’l-fudûl adllı topluluğun adı ne anlama gelir?


Erdemli insanların birlikteliği

Zulmü ve haksızlığı kaldırmak

Haksızlığa karşı erdemlilik

Erdemli insanların yemini

Zulme karşı erdemli olmak


6.Soru

Rivayete göre Cürhümlülere mensup bir erkek ile bir kadın bir gece gizlice Kâbe’ye girip burada birleştikleri için taşlaşmış ve bunlardan biri Safâ tepesine diğeri de Merve tepesine dikilmişti. İki taş uzun zaman içinde unutulup burada kalmış, Amr b. Luhay Mekke’ye hâkim olduğunda bunlara daha önceki nesillerin ibadet ettiğini söyleyerek insanları bunlara tapmaya yönlendirmiştir. Böylece başlangıçta ibret için dikilen iki taş, zamanla ibadet edilen putlar haline gelmiş oldu. Daha sonra Kusay b. Kilâb bu iki putu Kâbe’nin önüne Zemzem Kuyusu’nun yanına koydu. Kureyşliler hac sırasında bunların önünde traş olur, kurban keserlerdi.

Yukarıda anlatılan putlar aşağıdakilerden hangisidir?


Lat ve Menat

Menat ve Uzza

Uzza ve Hübel

İsâf ve Nâile

Hübel ve Lat


7.Soru

I. Mekke’nin fethi II. Kureyş ve Hevâzin kabilesinin İslam’ı kabuk etmesi III. Tebük seferiYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslamiyet’in kısa süre içinde bütün Arabistan’a yayılmasına zemin hazırlayan olaylar arasındadır?


Yalnız I

I-II

I-III

II-III

I-II-III


8.Soru

Hz. Peygamber'in Halid b. Velid'e seyfullah (Allah'ın kılıcı) lakabını verdiği savaş hangisidir?


Tebük gazvesi

Bedir gazvesi

Huneyn gazvesi

Sevik gazvesi

Mute savaşı


9.Soru

İlk dönem islam tarihine baktığımızda Mescid-i Nebevi'nin ibadet yeri olmanın yanı sıra farklı sebepler için de toplanılan yer olarak kullanıldığını görürüz. Aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri değildir ?


Hastalara bakmak

Yabancı elçileri kabul etmek

Hapishane olarak kullanmak

Ticaret eşyalarının satıldığı pazar olarak kullanmak

İbadethane olarak kullanmak


10.Soru

Hz. Peygamber’in Arabistan yarımadasında putperest Araplara karşı gerçekleştirdiği son büyük çarpışma aşağıdakilerden hangisidir?


Gazvetü’l-usre

Tebük Gazvesi

Sevîk Gazvesi

Bahrân Gazvesi

Huneyn Gazvesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı öncesi yapılan seriyelerden biridir?


Karede

Buvât

Bedru'l-Ûlâ

Râbiğ

Zü'l-Uşeyre


12.Soru

Arabistanda sancağın muhafazasından sorumlu kişiye ne denirdir?


Hicabe

Darunnedve

Kıyade

Liva

Rifade


13.Soru

Kâbe’nin tamiri sırasında Hz. Peygamber’in Kureyş kabileleri tarafından hakem tayin edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


Hangi kabilenin Kâbe’nin hangi duvarını tamir edeceğinin belirlenmesi  
Hacerülesved’in kim tarafından yerine konulacağının tespiti  
Hacerülesved’in nereye yerleştirileceğine karar verilmesi  
Hangi kabilenin Kâbe hizmetlerinden hangisini yürüteceğinin yeniden belirlenmesi 
Hangi kabilenin ne kadar malzeme ve para yardımında bulunacağının tespiti 

14.Soru

Hz. Muhammed'in tek hayatta kalan çocuğunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?


Kasım

Abdullah

Ümmü Gülsüm

Rukiyye

Fatıma


15.Soru

Hangisi Hudeybiye Antlaşması şartlarından değildir?


Antlaşmanın süresi 5 yıldır.

Müslümanlar anlaşmanın yapıldığı yıl Ka^be’yi ziyaret etmeden geri dönecekler; ancak gelecek yıl Mekke’ye gelip umre yapabileceklerdir.

Ka^be ziyaretleri esnasında üzerlerinde silah olarak sadece kılıç taşıyabilecekler ve ziyaretlerini üç günde tamamlayacaklardır.

Sulhün devam ettiği süre zarfında Mekke müşriklerinden İsla^m’ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar Mekke’ye geri gönderilecektir.

Müslümanlardan birisi Mekke’ye giderse Mekkeliler onu geri vermek zorunda değildir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı öncesi yapılan gazvelerden biridir?


Benî Kaynukâ

Sevîk

Ebvâ

Bahrân

Karkaratülküdr


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan'da kurulan devletlerden birisi değildir?


Mainler

Nabatiler

Tedmürler

Gassaniler

Hireliler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşmasının önemli sonuçlarından biridir?


Hz. Osman’ın kurtarılması

İran Kisrasının öldürülmesi

Bizans’la yakınlaşma

Düşman ittifakının parçalanması

Cizye vergisinin konulması


19.Soru

Medine döneminde Müslümanlar açısından üzücü gelişmelerden birinin yaşandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 


Nadîr

Müstalik

Hamrâülesed

Katan

Bi'r-i Maûne


20.Soru

Hz. Peygamber “Bu davadan vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı  da sol elime verseler yine de vazgeçmeyeceğim. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım ve bu uğurda öleceğim” biçimindeki, sözlerini kime söylemiştir?


Ebû Leheb

Hâkim b. Hizâm

Ebû Talib

Zeyd b. Hârise

Hz. Hatice