İlk Dönem İslam Tarihi Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hudeybiye Antlaşmasının ardından Bizans İmparatoru Herakleios'u İslam'a davet etmek amacıyla Kudüs'e gönderilen elçi aşağıdakilerden hangisidir?


Dıhye b. Halife el-Kelbî

Abdullah b. Huzâfe

Amr b. Ümeyye ed-Damrî

Cafer b. Ebû Tâlib

Hâtıb b. Ebû Beltea


2.Soru

Sevgili Peygamberimiz küçükken yüzmeyi nerede öğrenmiştir?


Cidde

Medine

Ebvâ

Mekke

Taif


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Vedâ Haccı’nda özetlediği temel ilkeler arasında değildir?


İnsan hayatının, malının ve namusunun mukaddes olduğu

Arapların diğer soylardan daha üstün olduğu

İçki, kumar, faiz ve kan davası gibi bütün kötü âdetlerinin kaldırıldığı

Mü'minlerin kardeş olduğu

Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakları olduğu


4.Soru

Kur’ân-ı Kerim’de de zikredildiği üzere  Hz. Peygamber’in kimlerin soyundan geldiğine işaret edilir?


Hz. İbrahim

Hz.Ali

Hz. Osman

Hz.Ebubekir

Hz.Ömer


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in doğduğu gece olmamıştır?


Fil Vakası

Medâin’deki Sâsânî sarayının on dört burcu yıkıldı. 

Mecusi İranlıların bin yıldan beri yanan ateşgedeleri sönüverdi.

Sâve gölünün suyu çekildi.

Kâbe içindeki putların yıkıldığı


6.Soru

Uhud savaşından hemen sonra Hz. Peygamber'in hem Kureyş'in baskısını önlemek hem de müslümanların zayıf düşmediğini göstermek maksadıyla yaptığı seferin adı nedir?


Batn-ı Nahle

Bedr'ul-Ula

Hamraulesed

Sevik

Karede


7.Soru

Bağımsız bir İslam devletinin kuruluşu aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir?


Medine sözleşmesi

Hudeybiye antlaşması

Hayber'in fethi

Hendek gazvesi

Mekke'nin fethi


8.Soru

Hangisi hac vazifesinin farz kılındığı yıl, müşriklere verilen ultimatomlardan değildir?


Müşriklerle daha önceden yapılmış antlaşmalar bozulmuş olup, kabeye yaklaşmaları yasaklanmıştır

Müşrikler bu seneden sonra Kâbe'ye yaklaştırılmayacaktır

Kâbe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır

Mü'minlerden başkası cennete giremeyecektir

Önceden yapılmış olan andlaşmalar, süresi doluncaya kadar bozulmayacak, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır


9.Soru

"Kitâb", "Sahîfe" ve "Müvâdea" gibi isimlere sahip belge, günümüzde hangi isimle bilinmektedir?


Kardeşlik Belgesi

Mekke Belgesi

Ensar Belgesi

Medine Belgesi

Hicret Belgesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in kendinden önce vefat eden evlatlarından biri değildir?


Kâsım

Ümmü Külsüm

Fâtıma

Rukıyye

Abdullah


11.Soru

Ahzâb Savaşı adıyla da bilinir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Ahzâb Sûresi bu gazveden bahseden ayetleri içerdiği için bu ismi almıştır. "Ahzâb" müslümanları ortadan kaldırmak için bir araya gelen grubları ifade eder. Aynı zamanda müşrik ordusunun kuşatmayı kaldırdığı savaştır. 

Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir ?


Uhud

Bedir

Hendek

Sıffın

Yermük


12.Soru

Hangisi Hudeybiye Antlaşması sonrasında Hz. Peygamberin daveti üzerine İslam’ı kabul eden devletlerden değildir?


Habeşistan

Bahreyn

Uman

Mısır

Yemen


13.Soru

Hicretten hemen önce (M.S.620) Medine'de yaşayan topluluklar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


Araplar - Afrikalılar

Araplar - Rumlar

Araplar -Yahudiler

Araplar - Habeşliler

Araplar - Mısırlılar


14.Soru

Hz. Muhammed’in anne tarafından dedesinin adı nedir?


Amr b. Hüsays

Vehb b. Abdümenâf

Huveylid b. Esed

Abdüşems b. Abdülmenâf

Zübeyr b. Avvâm


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber'in ilk ve tek haccına verilen isimlerden biri değildir?


Vedâ Haccı

Haccetü'l-mümin

Haccetü'l-İslâm

Haccetü'l-Belâğ

Haccetü'l-kemal ve't-tamam


16.Soru

Aşağıdaki seferlerden hangisi Bedir Savaşı'ndan önce tertiplenen seriyye'lerden biridir?


Ebvâ,

Buvât, 

Sîfülbahr,

Bedru'l-Ûlâ ,

Zü'l-Uşeyre,


17.Soru

605 yılında yangın ve sel baskınına maruz kalan Kâbe'nin tamirini gerçekleştiren inşaat ustası aşağıdaki isimlerden hangisidir?


Velîd b. Mugîre

Vehb b. Amr

Kus b. Sâide

Bâkûm er-Rûmî

Lüey b. Gâlib


18.Soru

I. Kâbe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır.

II. Mü'minlerden başkası cennete giremeyecektir.

III. Önceden yapılmış olan andlaşmalar, süresi doluncaya kadar bozulmayacak, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Tevbe sûresinin ışığında müşriklere bildirilen ültimatomdur?


Yalnız I

Yalnız III

I,II

II,III

I,II,III


19.Soru

Hz.Muhammed  Taif kuşatması dönüşün de ganimetlerin bulunduğu  Ci'rane ye gelince,  ele geçirdikleri ganimetlerin nasıl paylaşılmasını sağladı?


Ganimetlerin dört de biri beytülmale ayrıldı, kalanı gaziler arasında paylaştırıldı.

Ganimetlerin beşte ikisi beytülmale ayrıldı, kalanı gaziler arasında paylaştırıldı.

Ganimetlerin beşte biri beytülmale ayrıldı, kalanı gaziler arasında paylaştırıldı.

Ganimetlerin dört de ikisi beytülmale ayrıldı, kalanı gaziler arasında paylaştırıldı.

Ganimetlerin beşte üçü beytülmale ayrıldı, kalanı gaziler arasında paylaştırıldı.


20.Soru

Mekke’nin dinî ve siyasî yönetimi anlamına gelen riyâset görevini üstlenmiş olan Kusay, ayrıca gerekli düzenlemeler yaparak Mekke ve Kâbe ile ilgili hizmetleri elinde topladı. Aşağıdakilerden hangisi Kusay’dan sonra da İslâm dönemine kadar devam eden bu hizmetlerden biri değildir?


Dârünnedve

Taif

Kıyâde

Livâ

Hicâbe