İlk Dönem İslam Tarihi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Habeşistan Hicreti hangi yılda yapılmıştır?


612

615

614

613

612


2.Soru

Sırasıyla ve doğru olaral 1-Medine Belgesi ne zaman yürürlüğe konmuştur, 2- Belgenin 1 ila 23. paragraflar arasındaki ilk bölümünün konuları kimlerle ilgilidir?


1-Hicretin üçüncü yılı, 2-Müşrikler

1-Hicretin ikinci yılı, 2-Yahudiler

1-Hicretin birinci yılı, 2-Müslümanlar

1-Hicretin birinci yılı, 2-Ensar

1-Hicretin ikinci yılı, 2-Yahudiler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her türlü düşmanlık ve mücadeleden el çekilmesi gereken, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylardan biri değildir?


Zilkade

Zilhicce

Şaban

Muharrem

Receb


4.Soru

Hz. Peygamber döneminde hicret nedeniyle Mekke’den gelenlere kucak açan Medineliler hangi adı almıştır?


ensar

muhacirin

muahat

sahabi

vüfud


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in gördüğü rüya üzerine umreye gidileceğini müjdelemesinden sonra meydana gelen bir olaydır? 


Hendek Gazvesi

Hayber'in Fethi

Hudeybiye Antlaşması

Mekke'nin Fethi

Tebük Gazvesi


6.Soru

Hz. Peygamber hangi tarihte vefat etmiştir?


631

632

633

634

635


7.Soru

İlk vahyin gelmesinden bir müddet sonra Kâbe'yi tavaf ettiği sırada  Hz. Peygamber'e "Sana Musa Peygamber'e de gelen melek geldi. Yalanlanacaksın, eziyete maruz kalacaksın ve yurdundan çıkarılacaksın. Üstelik sana savaş açılacak. Eğer o günlere yetişirsem Allah'ın dinine yardım edeceğim"  diyen kişi kimdir?


Nadr b.el-Hâris

Ebû Talib

Ebû Leheb

Varaka b.Nevfel

Ebû Cehil


8.Soru

Ebrehe'nin ordusuyla Kabenin yıkılması teşebbüsü aşağıdaki surelerin hangisinde anlatılır?


Kâfirûn Sûresi

Mâun Sûresi

Fatiha Sûresi

Kurayş Sûresi

Fil Sûresi


9.Soru

Kahtaniler adı verilen kabileler grubuna ne denir?


Arabı baide

Arabı bakiye

Arabı aribe

Arabı müstaribe

Mütearribe


10.Soru

 İslâm’ın yayılışı hızlandıran,   Hâlid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b. Talha gibi Kureyş’in üç önemli şahsiyetinin Medine’ye gelerek Müslüman olmalarını sağlayan önemli gelişme neydi?


Mekke'nin fethi,

Uhud zaferi,

Mute savaşı,

Hudeybiye antlaşması,

Huneyn Gazvesi,


11.Soru

Medine'ye hicret ederken yapılan ilk mescidin ismi nedir?


Habur

Uhud

Taif

Kuba

Cidde


12.Soru

Mûte Savaşı'nda büyük bir düşman ordusu karşısında çok az zayiat vererek geriye çekilmeyi başaran ve bu sebeple Hz. Peygamber’in kendisine verdiği “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) lakabıyla meşhur olan komutan aşağıdakilerden hangisidir?


Ebû Ubeyde b. Cerrâh

Hâlid b. Velid

Câfer b. Ebû Talib

Zeyd b. Hârise

Abdullah b. Revâhâ


13.Soru

"Muhacirîn" ne demektir?


İman edenler

İtaat edenler

İslâmiyete geçenler

İsyan edenler

Hicret edenler


14.Soru

Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a (Kabe'ye) çevrilmesi Hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?


1

2

3

4

5


15.Soru

Hz Peygamber'in İslam'a davet amacıyla İran kisrasına gönderdiği elçi kimdir?


Abdullah b. Huzafe es-Sehmi

Hz. Ali

Hz. Ömer

Hassan b. Sabit

Amr b. As


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah’ın Medine’de Hicretten sonra müşriklerden gelecek saldırılara karşı savunma oluşturmak için dostluk kurduğu kabilelerden birisi değildir?


Damra

Müdlic

Cüheyne

Evs

Gifâr


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinden sonra Mute Savaş'ı meydana gelmiştir?


Busrâ emirine gönderilen elçinin öldürülmesi

Mısır Mukavkısına gönderilen elçinin öldürülmesi

İran Kisrası II. Hüsrev Perviz’e gönderilen elçiye hakaret edilmesi

Bizans İmparoturunu gönderilen elçiyi hakaret etmesi

İran Kisrası II. Hüsrev Perviz’in Hz. Muhammed'in yakalanması emrini vermesi


18.Soru

Medine’nin Hicret öncesindeki adı aşağıdakilerden hangisidir?


Ya’in

Yesrib

Yenbu

Taif

Râbiğ


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in aynı zamanda süt kardeşi olduğu amcasıdır?


Kusem

Zubeyr

Abbas

Mukavvim

Hamza


20.Soru

Mute savaşına ait aşağıdaki hangi bilgi doğruyu yansıtmaz?


Savaş'ın sebebi elçi Ha^ris b. Umeyr el-Ezdi^’nin Gassani emiri tarafından öldürülmesidir.

Halid b. Velid'in farklı taktiği ile düşmanlar geri çekilmiştir.

İmparator Herakleios İ·ran’la savaş için hazırladığı birlikleri Şurahbil b. Amr 'ın yardımına gönderdi.

Bizans ile yapılan son savaştır.

Çarpışmaların ilk safhasında Zeyd b. Ha^rise şehit düştü