İlk Dönem İslam Tarihi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Medine Müslümanları ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlar hangi sıkta doğru sırasıyla verilmiştir?


Hendek-Bedr-Uhud

Benî Kurayza-Müreysî-Huneyn

Recî-Bi’rimaûne-Müreysî-Huneyn

Bedr-Uhud-Hendek

Benî Kaynuka-Benî Nadîr-Benî Kurayza


2.Soru

Fil vakası aşağıdakilerden hangisidir?


Hz. Muhammedin Taif'te taşlanması

Ebrehe'nin Kabeyi yıkma teşebbüsü 

Mz. Muhammed'in Hıra dağına çıkması

Hudeybiye antlaşması

Fedeke olayı


3.Soru

Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 


Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı  
Kabileye ait sancağı koruyan kimse  
Kabe’nin bakımı ve anahtarlarının muhafazası  
Kâbe’yi ziyarete gelenlere su temin etme  
Hacıları ağırlama ve yiyecek temin etme

4.Soru

Müslümanların ilk kıble'si aşağıdaki şehirlerden hangisindeydi?


Mekke,

Medine,

Şam,

Küffe,

Kudüs,


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi azad edilen kölelere verilen isimdir?


eşraf

avam

köle

mevâlî

cariye


6.Soru

Cizye ayeti ilk olarak aşağıdakilerin hagisinde uygulanmıştır?


Tebük seferinde

Hicrette

Veda haccında

Ganimetlerin taksiminde

Hz. Peygamberin vefatında


7.Soru

İlk Müslümanların namazlarını Kâbe'de kılmaya başlamaları hangi olaydan sonra olmuştur? 


Müdessir 74/1-5 ayetlerinin nazil olması

Hz. Ömer'in Müslüman olması

Şuara 26/214 ayetinin nazil olması

Hicr 15/94 ayetinin nazil olması

Hz. Hamza'nın Müslüman olması


8.Soru

Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?


629

630

631

627

628


9.Soru

Câhiliye döneminde kız çocuklarının dünyaya gelmesi üzüntü ve utançla karşılanmaktaydı. Hz. Muhammed, kız çocukları doğduğunda nasıl bir davranışta bulunarak bu duruma karşı olduğunu göstermiştir?


Şevkat göstererek

Hz. Hatice’ye 20 deve mehir vererek

Haceru’l-esved’i yıkayarak

Mekke’de bir düğüne katılmayarak

Akîka kurbanı keserek


10.Soru

Hz. Muhammed’in ilk eşi aşağıdakilerden hangisidir?


Sevde

Aişe

Hatice

Hafsa

Zeyneb


11.Soru

Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelerden meydana gelen, soyları Hz. İbrahim’inoğlu Hz. İsmail’e dayandığı için İsmailîler veya onun soyundan gelen uzak
torunlarına nispetle Adnânîler, Meaddîler, Nizârîler de denilen, Kuzey Araplarına ne ad verilir?


Arab-ı bâide

Arab-ı bâkiye

Arab-ı Âribe

Arab-ı Müsta`ribe

Arab-ı Terkibe


12.Soru

Hicretin 2. yılında Bedir Savaşının çıkmasında da rol oynayan, bin deveden oluşan ve elli bin dinar sermaye ile hazırlanan, dönemin en büyük kervanlarından birisi hangi kabile tarafından hazırlanmıştır?


Kureyş

Ukaz

Mecenne

Zulmecâz

Kinâne


13.Soru

Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?


Bakara
Tevbe
Nasr
Mâide
Fîl

14.Soru

Aşağıdaki ülkelerin yöneticilerinden hangisi Hudeybiye antlaşmasından sonra Hz. Muhammedin İslama davetini kabul edip Müslümanlığı seçmiştir? 


İran Kisrası

Mısır Mukavkısı

Bizans İmparatoru

Habeşistan’ın Necâşisi

Gassânî Kralı


15.Soru

M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren, tarıma önem vererek su bendleri inşa eden Güney Arabistan’da kurulmuş Arap Devleti aşağıdakilerden hangisidir?


Sasaniler

Maînliler

Himyerîler

Sebeliler

Habeşliler


16.Soru

Hz. Peygamber'in (sav) bizzat katılmadığıi, bir sahâbenin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere ne ad verilir ?


Gazve

Müstalik

Harbiye

Seferiyye

Seriyye


17.Soru

Hz. Muhammed'in vefatından sonra cenazesi kimin tarafından yıkanıp kefenlenmiştir? 


Hz. Ebu Bekir

Hz. Aişe

Hz. Ali

Hz. Ömer

Ebu Ubeyde


18.Soru

Ebû Süfyan sefere çıkarken yanına erzak olarak torbalara doldurulmuş kavrulmuş un (kavut) almıştı. Kaçarken ağırlık yapmasın diye torbalardan bir kısmını attı. Kavrulmuş una nisbetle bu sefere verilen isim aşağıdakileren hangisidir ?


Sevik Gazvesi

Bahran Gazvesi

Zûemer Gazvesi

Karede Gazvesi

Beni Kaynuka Gazvesi


19.Soru

 Eyyâmü’l-‘Arab nedir?


Haram aylarda yapılan savaşlar

Arap kabileleri arasındaki savaş

Cahiliye dönemi putlara tapma

Arap edebiyatında savaş

 Kahramanlık destan


20.Soru

Sırasıyla ve doğru olarak Kureyş kabilesinin dağınık kollarını birleştirerek Mekke’ye yerleştiren kimdir ve Kureyş kabilesinin toplandığı meclise ne ad verilir?


Kureyş b. Mâlik, Kıyâde

Kusay b. Kilâb, Dârünnedve

Benî Kinâne, Livâ

Benî Huzâa, Hicâbe

Amr b.Luhay, Sidâne