İlk Dönem İslam Tarihi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hz. Aişe'nin Hz. Ali'ye karşı çıkarak onunla savaştığı olay hangisidir?


Cemel Savaşı

Sıffi^n Savaşı

Nehrevan Savaşı

Nuhayle Savaşı

Kadisiye Savaşı


2.Soru

Medine’lilerin Hazrecli kabilesinden altı kişi sırasıyla ve doğru olarak ı-Hz. Muhammed’in peygamberliğinin kaçıncı yılında ıı-hangi tarihte ve ııı-nerede Müslümanlığı kabul etmişlerdir?


ı-11. yıl, ıı-620, ııı-Akabe

ı-10. yıl, ıı-619, ııı-Medine

ı-6. yıl, ıı-615, ııı-Mekke

ı-5. yıl, ıı-614, ııı-Medine 

ı-8. yıl, ıı-612, ııı-Akabe


3.Soru

Arap yarımadasının İslam dininin önemli merkezlerinden aşağıdaki hangi ikisi birlikte ve doğru olarak Hicaz bölgesinde yer alır?


Me’rib, Taif

Aden, Mekke

Medine, San’a

Mekke, Necrân

Medine, Taif


4.Soru

Irak cephesinde, “fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) olarak adlandırılan ve Sâsânî İmparatorluğu’nun yıkılışına yol açan askeri zafer, aşağıdakilerden hangisidir?


Köprü Savaşı

Nihavend Savaşı

Kadisiye Savaşı

Ecnadeyn Savaşı

Fihl Savaşı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Muaviye’nin Hz. Ali’ye biat etmemek konusunda ileri sürdüğü temel gerekçedir?


Hz. Ali’yi halife olacak yeterlilikte görmemesi

Hz. Ali’nin kendisinden önceki halifeler döneminde siyasi görevler üstlenmemiş olması

Hz. Aişe’nin Hz. Ali’ye biat etmemiş olması

Hz. Osman’ın katillerinin bulunmamış/cezalandırılmamış olması

Şam’a kendisinden başka bir valinin atanmasının hukuksuz olması


6.Soru

Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanların yönetimine istekli olduklarını açıklayan Medineliler aday olarak kimi düşünmüşlerdir?


Ebu Ubeyde

Ebu Bekir

Sa'd b. Ubâde

Hz. Ömer

Hz. Osman


7.Soru

Peygamber Efendimiz’in Mısırlı Mariye’den dünyaya gelen çocuğu, aşağıdakilerden hangisidir?


Kasım

Abdullah

Zeyneb

Rukiyye

İbrahim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in İslam’a davet için mektup gönderdiği devlet yöneticilerinden biri değildir?


Bizans imparatoru Herakleios

İran Kısrası II. Hüsrev Perviz

Habeşistan Necaşi’si Ashame

Kıbrıs Kralı Theodosius

Gassânî kralı Hâris b. Ebû Şemir


9.Soru

I- Toplumun siyasete olan ilgisinin artması. II- Devletin ekonomik politikalarına yönelik toplumsal isteklerin oluşması. III- Hz. Ali’nin kendi taraftarlarının isteklerini görmezden gelmesi. Yukarıdakilerden hangileri önceden Hz. Ali’nin yanında yer almalarına rağmen daha sonra Hz. Ali’ye karşı savaşan Haricilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

II ve III


10.Soru

Hz. Ali’yi Sıffîn Savaşı sırasında tahkime zorlayan sebep nedir?


Muaviye’nin savaşı kazanma ihtimalinin artması

Hz. Ali’nin ordusunun tamamıyla dağılması

Hz. Ali’nin ordusunda büyük kayıplar yaşanmış olması

Muaviye’nin tahkim sonucunda biat edeceğine olan inancı

Ordusundaki büyük çoğunluğun tahkim yönünde ısrarcı olması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ebû Bekir'in  Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek bunlardan herhangi birinin halîfe olarak seçilebileceğini açıklamasına neden olmuştur?


Halifelik seçiminde genel kanaatin Kureyş üzerinde birleşmesi

Halifelik seçiminde genel kanaatin Medine üzerinde birleşmesi

Halifelik seçiminde genel kanaatin Ensar üzerinde birleşmesi

Halifelik seçiminde genel kanaatin Muhacir üzerinde birleşmesi

Halifelik seçiminde genel kanaatin Mekke üzerinde birleşmesi


12.Soru

Hz. Ebu Bekir'in ilk icraatı olan Üsame ordusunun sefere gönderilmesi ne zaman gerçekleşmiştir?


12 Mayıs 633

03 Temmuz 634

21 Nisan 633

26 Haziran 632

25 Aralık 634


13.Soru

Hz. Ebu Bekir hangi yıl vefat etmiştir?


632

634

638

640

644


14.Soru

Hz. Ebû Bekir dönemindeki askerî harekât, başlıca kaç bölgeyi hedef alıyordu?


2

3

4

5

6


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebubekir'in Suriye cephesine tayin ettiği komutanlardan biri değildir?


Şurahbil bin Hasene

Ebu Ubeyde bin Cerrah 

Amr bin As

Yezid bin Ebu Süfyan

Müsenna bin Harise


16.Soru

Ridde ne demektir?


Dinden çıkma ve isyan

Halife seçimi

Sefer hareketleri

Ayet toplama

Ülkenin bölünmesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebû Bekir aracılığıyla İslamiyeti kabul eden Kureyş gençleri arasında yer alır?


Âmir b. 

Füheyre

Ubeys

Zübeyr b.

 Ebû Fükeyhe


18.Soru

Müslümanlarla anlaşmalı olan gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan paraya ne ad verilir?


Humus

Zekat

Beytülmal

Öşür

Cizye


19.Soru

Hz. Ebu Bekir'in Üsame ordusuna harekete geçmeden önce verdiği on tavsiye onun hangi yönünü ortaya çıkarmaktadır?


İstişare

Kararlılık

Ehliyet

Hoşgörü

İnsan haklarına saygı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebû Bekir dönemi fetihleri için söylenemez?


Ecnâdeyn Muharebesi, şiddetli çarpışmalar sonucunda Müslümanların kesin galibiyetiyle sona erdi.

Müslümanlar adına Farslılarla savaşma yetkisi Müsennâ b. Hârise eş-Şeybânî’ye verilmiştir.

Enbâr Şehrinin halkı ve yöneticileri direniş göstermeksizin Hâlid b. Velîd ile barış anlaşması imzaladılar.

Bizans ve Sâsânî imparatorluklarının uzun yıllar süren savaşlarla birbirlerini yıpratmaları fethlerde önemli rol oynamıştır.

Müslümanların fetihlerde asıl üstünlüğü mensubu oldukları İslâm dinini bütün dünyaya yayma gayret ve inançlarıydı.