İlk Dönem İslam Tarihi Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hz. Peygamber'in fizikî özelliklerinin anlatıldığı edebî eser ve levhalara hangi isim verilmiştir?


Şemâil

Hilye

Raûf

Rahîm

Tâif


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ebû Bekir dönemini diğer halifelerin dönemlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?


Müslümanlar için, Allah’tan vahiy alan bir peygamber döneminden peygambersiz bir döneme geçişin gerçekleştiği ilk dönem olması.

Ridde olaylarını bastırıp müslümanların birliğini koruması.

Namaz ve zekâtı ayırmak isteyenlere karşı çıkıp dini muhafaza etmesi.

Hz. Peygamber’in yönetim prensiplerinden belirgin sapmalar görülmesi. 

Fetihlerle İslâm’ın Arap yarımadası dışındaki bölgelere de yayılmasının zeminini oluşturması. 


3.Soru

Hz. Ebubekir hangi kabiledendir?


Haşim

Kureyş

Kurayza

Ümeyye

Kaynuka


4.Soru

Hz. Osman'a "zinnureyn" lakabının takılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


adaletli olması

Hz. Peygamber'in iki kızıyla evlenmesi

Mekke'nin fethinde önemli kahramanlıklar göstermesi

Halkına karşı cömert olması

İslam fetihlerinde Müslüman olduktan sonra ordunun sancağını taşıması


5.Soru

Hz. Osman ve valilerine karşı ilk ciddi muhalefet, daha ziyade kabilecilik temelinde olmak üzere nerede ortaya çıkmıştır?


Mısır

Kufe

Basra

Suriye

Irak


6.Soru

Hulefa-i Raşidin'in dördüncüsü olan Hz. Ali Kureyş'in hangi koluna mensuptur?


Abduddar

Esed

Beni Haşim

Sehm

Teym


7.Soru

I. Hz. Osman’ın hilafeti döneminde görev yapan valilerin tamamının görevden azledilmesi.   II. Hz. Osman’ın katillerinin bulunamamış/cezalandırılmamış olması.  III. Önde gelen sahabelerden Ammar b. Yasir’in Hz. Ali’ye biat etmemiş olması.  IV. Zenginlerden toplanan zekâtların fakirlere eşit olarak dağıtılmaması. Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’ye karşı başlatılan isyanların gerekçelerindendir?


I ve II

I, II ve IV

III ve IV

II ve III

II, III ve IV


8.Soru

I- Mekke

II- Medine

III- Tâif

Yukarıda verilen şehirlerin halklarından hangisi veya hangileri bütün olarak İslam dinine sebat etmeye devam etmişlerdir? 


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


9.Soru

Hz. Ömer kendi hilafeti döneminde Medine’ de kadılık hizmetine kimi getirmiştir?


Şüreyh b. Hâris el-Kindî

Ebû Mûsâ el-Eş‘arî

Osman b. Kays

Ebû Ubeyde b. Cerrâh

Ebü’d-Derdâ


10.Soru

Hz. Ebu Bekir zamanında Arap Yarımadası dışında yaptığı ilk fetih hareketleri hangi topraklar üzerine olmuştur?


Irak

İran

Anadolu

Mısır

Habeşistan


11.Soru

Fil suresine konu olan Ebrehe hangi kavimdendir?   


Sâsânîler

Habeşliler

Maînliler

Sebeliler

Himyeriler


12.Soru

Hz. Osman'ın mezarını Cennetü’l-Baki’ içinealdıran halife kimdir?


Muâviye b. Ebû Süfyân

Ömer b. Abdülaziz

2.Yezid

Mervan

Velid


13.Soru

Hz. Ömer döneminde başlatılan ve uygulanan divan teşkilatının hayata geçirilme amacı, aşağıdakilerden hangisidir?


Okur-yazarların tespiti

Savaşlara katılanların kaydı

Hacca gidecek olanların takibi

Doğum ve ölüm kayıtları

Gelirlerin Müslümanlara dağıtımı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tahkim olayının sonuçlarından biridir?


Hz. Ali kendi rızasıyla hilafetten çekildi.

Muaviye Şam valiliğinden azledildi.

Muaviye hakemlerin kararlarına itiraz etti.

Hilafet sorunu tahkim öncesinden daha karmaşık bir hal aldı.

Hz. Ali taraftarları ile Muaviye taraftarları barış antlaşması yaptı.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Şam yakınlarındaki Busra kasabasında Peygamber efendimizin Peygamber olacağını haber veren papazdır?


Varaka bin Nevfel

 Bahira

Ebu Leheb

Kuss ibni Saide

Nestura


16.Soru

Hz. Ömer döneminde fethedilen ve bizzat Hz. Ömer’in kendisi tarafından teslim alınması istenilen ve teslim alınan şehir, aşağıdakilerden hangisidir?


Antakya

Urfa

Kudüs

Rakka

Halep


17.Soru

Roma İmparatoru Aurelien’in 272 yılında başkentlerini ele geçirip kraliçeleri Zeyneb’i esir almasıyla sona eren Kuzey Arabistan’da kurulmuş Arap Devleti aşağıdakilerden hangisidir?


 Gassânîler

Nabatîler

Tedmürlüler

Hireliler

Kindeliler


18.Soru

Mekkeli müşrikler, İslâm’a karşı besledikleri şiddetli kinleri nedeniyle,Medine'ye göç eden müslümanları rahat bırakmadılar.Aşağıdakilerden hangisi  Mekkeli müşriklerin müslümanlara karşı yaptığı kötülüklerden birisi değildir?


Medineli müslüman tüccarların kervanlarının yolunu kesip mallarına el koydular,

Medineye göç eden müslümanları Mekke'deki mallarını yağmalayıp el koydular,

Medine'nin yerli halkını Mekke'den göç edenleri  korumamaları için tehditler ettiler,

Medine'li Yahudileri kışkırtarak müslümanların üzerine saldırtmak istediler,

Medineli müslüman olmayan Arapları Mekke'den göç eden müslümanlara saldırtmak istediler,


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın iç karışıklıklara zemin hazırlayan ve bu
isyanın sebepleri olarak gösterilen uygulamalar arasında yer almaz?


devlet görevlerine sadece akrabalarını
tayin etmesi; 

akrabalarına devlet hazinesinden büyük
miktarlarda bağışlarda bulunması

Sürgündeki amcası Hakem'in Medine’ye dönmesine izin
verip, oğlu Mervan’ı devlet kâtibi yapması

Diğer Kur'an örneklerinin çoğalmasına göz yumması

Peygamber'den gelen hilafet mührünü bir kuyuya düşürmesi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali'ye muhalif olanlardan biri değildir?


Ebu Musa el-Eş'ari

Hz. Aişe

Talha b. Ubeydullah

Zübeyr b. Avva^m

Mua^viye b. Ebu^ Süfya^n