İlk Dönem İslam Tarihi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 9 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hz. Ömer'in İslamla müşerref olmadan önceki hayatında üstlenmiş olduğu görev aşağıdakilerden hangisidir?


Çobanlık

Tüccarlık

Sefirlik

Demircilik

Sikaye


2.Soru

I.   İslâm davetinin önündeki engelleri kaldırmak

II.  Fikir hürriyetini sağlamak

III. İnsan hakları ve din hürriyetini güvence altına almak

IV.  Antlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak

Hz. Peygamber döneminde cihad, yukarıdaki hangi sebepler için yapılmıştır?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Cizye ayeti ilk defa ne zaman uygulanmıştır?


Tebük seferi esnasında

Tâif kuşatması sırasında

Huneyn gazvesi sırasında

Mekke’nin fethinde

Mûte Savaşında


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir? 


Abdullah b. Ömer
Sa‘d b. Ebî Vakkâs 
Ebû Musa el-Eş‘arî 
Abdullah b. ez-Zübeyir 
Ziyâd b. Ebîh

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebû Bekir’in hoşgörülü oluşu ile ilgilidir?


Arap kabilelerinin savaş tarihi olan Eyyâmü’l-Arab konusunda da uzmandı.

Tebük seferi esnasında ordunun hazırlanması için bütün mal varlığını Hz. Peygamber’in emrine tahsis etmiştir.

Hicretten sonra Medine’de yapılmış olan Mescid-i Nebevî’nin arsasının bedeli Hz. Ebû Bekir tarafından karşılanmıştır.

Ömer’in yoğun muhalefetine rağmen onu Suriye bölgesine sevk edilen ilk orduya komutan tayin etmiştir.

Peygamber’in sağlığında gerçekleşen savaşlarda o, hep ön saflarda çarpışmıştır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ridde olaylarına sebep olan sahte peygamberlerdendir?


Şurahbil b. Hasene

Hâlid b. Velîd

Tuleyha

İkrime b. Ebû Cehil

Amr b. Âs


7.Soru

Ahzab savaşı olarak da bilinen Hendek savaşında hendek yazma fikri kime aittir?


 Huzeyfe b. Yemân

Sa'd b. Muâz

Sa'd b. Ubâde

 Selmân-ı Fârisî'

Zübeyr b. Avvam


8.Soru

Hz. Ömer dönemi Irak cephesindeki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Köprü Savaşı diye adlandırılan savaşta Müslümanlar ağır bir yenilgiye uğramıştır. 
Kâdisiye savaşı sonrası kazanılan zaferin büyüklüğünü ifade etmek için bu zafere “fethu’l-fütûh”  (fetihler fethi) adı verilmiştir. 
Kâdisiye Savaşı sonrası Kuzey Irak ve İran kapıları Müslümanlara açılmıştır.
Nihâvend Savaşı sonrası ağır bir yenilgi alan İran ordusu bir daha toparlanma fırsatı bulamamıştır.
Nihavend Savaşı sırasında Müslüman ordularının komutanlığını yapan Nu’mân b. Mukarrin şehit olmuştur. 

9.Soru

Araştırmacılar tarafından 47 veya 52 madde olarak düzenlenen ve ana kaynaklarımızda bir bütün olarak yer alan; "Kitâb", "Sahîfe" ve "Müvâdea", yani sulh antlaşması adını taşıyan metin aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmamıştır?


Medine Anayasası

Medine Vesîkası

Medine Belgesi

Medine Sözleşmesi

Medine Mukabelesi