İnfaz Hukuku Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hükümlünün avukat ile görüşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Stajer avukatlar, avukatlarla birlikte olmak koşulu ile hükümlü ile görüşebilir. 

Avukat, vekâletnameleri olsa bile birden fazla hükümlü ile aynı anda görüşme yapamaz.

Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler. 

Avukat ile hükümlü arasındaki görüşme görülebilir ve duyulabilir bir şekilde yapılamaz. 

Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.


2.Soru

İnfaz ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


İnfazın başlayabilmesi için mahkûmiyet kararının kesinleşmesi gerekir.

İnfaz şekilleri veya infaza ilişkin kararlar, bir savcı tarafından karara bağlanmalıdır.

İnfaza derhâl başlanmalıdır.

İnfaz sürekli olmalıdır. Bunun istisnaları hafta sonu infaz ve geceleri infazdır.

İnfazın konusu, mahkûmiyet hükmüdür.


3.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun cezaların infazındaki esasları (görevleri) tam ve doğru olarak verilmiştir?


Düzen-Güvenlik-Disiplin-Adalet

 

Yaptırım-Cezalandırma-Islah-Disiplin

 

Düzen- Yaptırım- Güvenlik

 

Düzen-Adalet-Ceza

Adalet-Ceza- Islah- Disiplin


4.Soru

İyileştirme yani yeniden topluma kazandırmanın başarısı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


Entkriminalizasyon

Suç olmaktan çıkarma

İnsanileştirme

Bireyselleştirme

Yardımlaşma


5.Soru

Hükümlülerin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Türk infaz hukukunda hükümlünün çalışma zorunluluğu bulunmaz. 

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar kurum dışındaki iş alanlarında çalıştırılabilir.

Kurum yönetimi, cezasının en az bir yılını iyi hâlli olarak çekmiş bulunan hükümlüleri, durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırabilir. 

Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler ancak kurum görevlilerinin gözetimi altında kurum dışında çalışabilirler. 

Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olabilir.


6.Soru

Aşağıda hükümlülerin hakları için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Hükümlünün avukatları ile vekaletsiz olarak bir kere görüşebilir.

Hükümlüler, kapalı ceza infaz kurumunda ve çoçuk eğitim evlerinde cep telefonu bulundurabilirler.

Açık ceza infaz kurumdaki hükümlüler kendilerine dışardan gelen hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir.

Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.

Hükümlü sadece kendisine verilen günlük besin ile beslenme ihtiyacını karşılamaktadır.


7.Soru

“Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.” düzenlemesi infazın hangi ilkesini dile getirmektedir?


İnfazın kanuniliği ilkesi

 

İnfazın kesintisizliği ilkesi

 

Gizlilikten kaçınma ilkesi

 

İnsanca infaz ilkesi

İnfazın bireyselleştirilmesi ilkesi


8.Soru

Hükümlünün idareden habersiz şekilde mektup göndermesi durumunda aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?


Kınama

Hücreye koyma

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma


9.Soru

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasının alt ve üst sınırı sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1 hafta-15 gün

1 hafta-1 ay

10 gün-1 ay

10 gün-3 ay

1 ay-3 ay


10.Soru

I. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme
II. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma
III. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma

kısa süreli hapis cezaları yukarıdaki maddelerden hangisine ya da hangilerine çevrilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezası arasındaki temel farktır?


Koşullu salıverme hükümleri

Ceza süreleri

Sıkı güvenlik uygulanan infaz rejimi

Süreli hapis cezasına göre uygulanan infaz rejimi

Ceza zamanaşımı süre ve koşulları


12.Soru

Aşağıdaki hükümlülerden hangisinin telefondan yararlanma hakkı sınırlandırılabilir? 


Örgüt mensubu hükümlülerin

Suç işlemeyi itiyad edinmiş hükümlülerin

Mükerrir hükümlülerin 

Çocuk hükümlülerin 

Sağır ve dilsiz hükümlülerin 


13.Soru

İnfazın konusuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İnfazın konusu, koruma tedbirleridir. 

İşlenen suçun sabit olması; ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi ve düşmesi kararıdır. 

Hükümde, sonuç ve gerekçe olmak üzere iki unsur bulunur. 

Sanık hakkında cezayla beraber ya da ceza yerine güvenlik tedbirine hükmedilemez. 

Mahkemenin yargılama boyunca yaptığı bütün incelemelerini ve hukuki değerlendirmelerini açıkladığı hüküm kısmına gerekçe denir. 


14.Soru

Mahkeme yargılama boyunca yaptığı bütün incelemeleri ve hukuki değerlendirmelerini açıkladığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?


mesele

sonuç

gerekçe

açıklama

tebliğ


15.Soru

“Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine yönelik esasları gösteren bağımsız hukuk dalıdır.” ifadesi ile tanımlanan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


İnfaz Hukuku

 

Ceza Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Medeni Hukuk

Devletler Özel Hukuku


16.Soru

Altı ay veya daha az süreli hapis cezası her gün saat 19.00’da girmek ve ertesi gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri infaz edilebilir ki buna da ............. infaz adı verilir (CGTİHK m.110/1 b).

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hafta Sonu

Geceleri

Konutta 

Hücrede

Nöbetçi


17.Soru

  1. Hükümlülere tanınan hakların artması
  2. Cezaevi içinde şiddetin azalması
  3. Ceza infaz kurumlarının modernleşmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri infaz sisteminin geçirdiği önemli değişikliklerdendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

  1. Toplumu suça karşı korumak
  2. Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek
  3. Genel ve özel önlemeyi sağlamak
  4. Üretken ve kanunlara saygılı bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak

Verilenlerden hangileri infazın amaçları arasında yer alır?


II ve III

 

III ve IV

 

I, II ve III

 

I, II, III ve IV

I ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaza ilişkin ilkeler arasında yer almaz?


İnfazın kanuniliği ilkesi

 

İnfazın kesintisizliği ilkesi

 

Gizliliği koruma ilkesi

 

İnsanca infaz ilkesi

İnfazın bireyselleştirilmesi ilkesi


20.Soru

Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine yönelik esasları gösteren bağımsız hukuk dalı hangisidir?


Ceza Mahkemesi Hukuku

 

Maddi Ceza Hukuku

 

İdare Hukuku

 

İnfaz Hukuku

Anayasa Hukuku