İnfaz Hukuku Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz hukukunun temel ilkeleri arasında yer almaz?


Hukuk devleti ilkesi

 

İnsan onurunun dokunulmazlığı ilkesi

 

Eşitlik ilkesi

 

İleriye yürüme ilkesi

Sosyal devlet ilkesi


2.Soru

Anayasa m. 38/1’e göre “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez”. Bu madde, infazla ilgili aşağıda verilen ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?


İnfazın gerekliliği ilkesi

 

İnfazın bireyselleştirilmesi İlkesi

 

Gizlilikten kaçınma ilkesi

 

İnfazın kesintisizliği ilkesi

İnfazın kanuniliği ilkesi


3.Soru

Hükümlünün savunma hakkına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz. 

Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklar avukatlar, hükümlü ile Türkiye Barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilir. 

Görüşme sırasında hükümlünün avukatına verdiği belgelerin bir kopyası incelenmek üzere infaz kurumu müdürlüğüne teslim edilir. 

Avukat ile hükümlü arasındaki görüşme görülebilecekleri bir şekilde yapılır. 

Hükümlünün avukatı ile vekâletnamesi olmaksızın görüşmesi mümkündür. 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Foucault tarafından ortaya konulmuş olan, iyi bir cezaevinde bulunması gereken ilkeler arasında yer almaz.


Cezaların çeşitlendirilmesi ilkesi

 

Ek kurumlar ilkesi

 

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

 

Sınıflandırma ilkesi

Islah İlkesi


5.Soru

  1. Tutuklu ve hükümlüye, sahip oldukları haklar yazılı olarak derhâl bildirilmelidir.
  2. Hakların kullanımında işlenen suçun niteliği ve türü dikkate alınmaz.
  3. Hakların çiğnenmesi durumunda yargı yolu açık olmalıdır.

Verilen maddeler infaza ilişkin ilkelerden hangisinin temel esasları arasında yer alır?


İnsanca infaz ilkesi

 

İnfazın bireyselleştirilmesi ilkesi

 

İnfazın yasallığı ilkesi

 

İnfazın kesintisizliği ilkesi

Gizlilikten kaçınma ilkesi


6.Soru

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 4. Maddesinde yer alan “mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz” düzenlemesi hangi infaz ilkesi ile ilgilidir?


Gizlilikten kaçınma

 

Kanunilik

 

Bireyselleştirilme

 

Kesintisizlik

İnsanca infaz


7.Soru

Firara teşebbüs eden bir hükümlü hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi söz konusu olur? 


Kınama 

Hücreye koyma 

İletişim araçlarından yoksun bırakma 

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma 


8.Soru

Ceza infaz kurumlarındaki kültür ve sanat programları aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir? 


Kurumun bulunduğu yer cumhuriyet savcılığı 

Kurumun bulunduğu yer kolluk amiri 

Kurum en üst amiri 

Kurumun bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi başkanlığı

Adalet Bakanlığı 


9.Soru

Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine katılan hükümlü hakkında aşağıda verilen disiplin cezalarından hangisi uygulanır?


Kınama

Hücreye koyma

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma


10.Soru

İnfaz hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri neresidir?

 


Özel Hukuk

 

Kamu Hukuku

 

İdare Hukuku

 

Anayasa Hukuku

Medeni Hukuk


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin açık görüş yapabileceği kişilerden biridir?


Hükümlünün kayınvalidesi

Hükümlünün kardeşi

Hükümlünün yengesi

Hükümlünün torunu

Hükümlünün dedesi


12.Soru

  1. Genel ve özel önlemeyi sağlamak
  1. Hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek
  2. Toplumu suça karşı korumak
  3. Hükümlüden işlediği suçun öcünü almak
  4. Hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen amaçlardandır?


I, II, III, IV, V

 

III, IV, V

 

I, IV, V

 

I, II, III, V

I, II, III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli hükümlülüğün, hükümlü üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?


Beslenmenin Reddi

Anlam arayışına dair sorgulamalar

Muayene ve Tedavinin Reddi

İntihar

Cezaevilileşme


14.Soru

Hangisi Amsterdam ceza evini örnek alan şehirlerde birisidir?


Paris

 

Marsilya

 

Manchester

 

Prag

Berlin


15.Soru

Hükümlüleri yasal olarak ziyaret edebilecek kişilerin dışındaki kimselerin hükümlüleri ziyaret edebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni gereklidir?


Ağız ceza mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi

Cumhuriyet başsavcılığı

Yargıtay

İçişleri Bakanlığı


16.Soru

I. Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları

II. Normal güvenlikli ceza infaz kurumları

III. Açık ceza infaz kurumları

IV. Kapalı ceza infaz kurumları

Hükümlüler, işledikleri suç tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranışları nedeniyle sıkı gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekip gerekmediğine göre yukarıdaki infaz kurumlarından hangilerine gönderilebilir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III

Hepsi


17.Soru

Bir kişinin eşinin amcası, o kişinin kaçıncı dereceden hısmı olarak kabul edilir?


1

2

3

4

5


18.Soru

Hükümlünün internet olanaklarında yararlanma hakkına bağlı olarak eğitim ve kültürel amaçlı bilgisayarın infaz kurumuna alınımı aşağıdakilerden kimin iznini gerektirir?


Ceza müdürü

Savcı

Hakim

Adalet bakanlığı

Cumhurbaşkanı


19.Soru

I. Hapis cezalarının infazı

II. Para cezalarının infazı

III.  Güvenlik tedbirlerinin infazı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri infaz hukukunun konuları arasındadır?


Yalnızca I

Yalnızca II

I, II

II, III

Hepsi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün yükümlülüklerinden değildir?


Cezayı Çekme

Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma

Bina ve Eşyanın Korunması

Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma

Düzenli olarak avukatla görüşme