İnfaz Hukuku Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kadın hükümlüleri nitelendirmek için kullanılmaktadır?


unutulan hükümlüler

nadir hükümlüler

narin hükümlüler

azınlıklar

uysal hükümlüler


2.Soru

I. İnfaz kurumuna kabul aşamasında tıbbi muayene
II. Düzenli olarak ayakta muayene
III. Acil durum bakımı

yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri sağlık hakkının sağlanabilmesi bakımından her infaz kurumunda asgari olarak bulunması gereken özellikler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

  1. İnfaz kurumlarında güvenli biçimde yaşam tedbirleri alınmalıdır.
  2. İnfaz kurumlarından hükümlülerin kaçmalarını engelleyici tedbirler alınmalıdır.
  3. İnfaz kurumlarında hükümlülerin düzenli yaşam sürmelerini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
  4. İnfaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Yukarıda bahsi geçen ilkeler aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilgili ilkelerdir?


İnsanca infaz ilkesi ile ilgili ilkelerdir.

 

Hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkelerdir.

 

İnfazın kesintisizliği ilkesi ile ilgili ilkelerdir.

İnfazın kanuniliği ilkesi ile ilgili ilkelerdir.

İnfazın bireyselleştirilmesi ile ilgili ilkeler.


4.Soru

Aşağıda ceza ve amaçları ile ilgili verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?


Cezalar sadece hürriyet bağlayıcı niteliktedir.

Cezanın amaçları; ödetme ve önlemedir.

Ceza mutlaka kanunda düzenlenmiş olmalıdır.

Ceza insan onuru ile bağdaşmalıdır.

Cezalar geri alınabilir ve düzeltilebilir olmalıdır.


5.Soru

I. Ceza geri alınamaz olmalıdır.
II. Ceza devlete az yük getirmelidir.
III. Ceza suçlu için etkili olmalıdır.

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cezanın nitelikleri arasınadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

I. Ahlaki eğilimleri
II. Suça bakış açıları
III. Hükümlülük süreleri

yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasında kullanılan esaslar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, CGTİHK m.24/1'e göre hükümlülerin ayrıldığı gruplardan biri değildir?


İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek
edinenler

Akli ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine
tabi tutulması gerekenler

Diğer hükümlülerle yakın ilişki içinde olanlar

Tehlike hâli taşıyanlar

Terör suçluları


8.Soru

İnfaz hukukunun konusu ve kapsamı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İnfaz hukuku emniyet tedbirleri kapsamaz.

İnfaz hukuku sadece hapis cezalarını kapsar.

İnfaz hukuku sadece para cezalarını kapsar.

İnfazın konusu, mahkumiyet hükmüdür.

Koşullu salıverme infaz hukukunun kapsamına girmez.


9.Soru

I. Hükümlünün geçmişi

II. Suçluluk nedeni

III. Suç sicili

IV. Fizik yeteneği ve ruhsal yapısı

 Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I ve IV

Hepsi


10.Soru

CGTİHK m.24/2 kaç gruba ayrılmaktadır?


1

2

3

4

5


11.Soru

“İyi bir cezaevinde bulunması gereken yedi temel ilke vardır. Bunlar: ıslah, sınıflandırma, cezaların çeşitlendirilmesi, zorunlu ve hak, cezaevi eğitimi, tutukluluğun teknik denetimi ve ek kurumlar ilkeleridir.” Bu ilkeleri belirleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir.


Voltarie

 

Rousseau

 

Beccaria

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi

Foucault


12.Soru

Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı koşullu salıverilmeden yararlanabilmek içinse mahkûm olunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuz dokuz yılını çekmek gerekir (CGTİHK m. 108). Yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar ancak .............. yılını çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilir (CGTİHK m. 107/2). Bununla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı verilmişse bu süre ................ yıldır (CGTİHK m.107/4).

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


Beş-On İki

On-On Beş

Yirmi-Otuz Altı

Otuz-Otuz Altı

Otuz Altı-Kırk


13.Soru

I. Başkalarının işine karışma, kendi işinle ilgilen.
II. Soğukkanlı ol ve duygusal açıdan kendini kontrol et.
III. Diğer hükümlülerden çıkar sağlamaya çalışma.

yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri cezaevlerinde geçerli olan alt kültürün önemli kuralları arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Hükümlülerin görüş süreleri kaç saatten fazla olacak şekilde belirlenemez?


1

2

3

4

5


15.Soru

Müebbet hapis cezası da zamanaşımı yönünden özellik gösterir: Dava zamanaşımı, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ................ yıldır (TCK m.66/1-b). Öte yandan, TCK’nın İkinci Kitabının Dördüncü Kısmı’nda yazılı müebbet cezasını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde dava zamanaşımı uygulanmaz (TCK m.66/7). Ceza zamanaşımı ise müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ...................... yıldır (TCK m.68/1-b).

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


On-On İki

On-Yirmi Beş

Yirmi Beş-Otuz 

Otuz-Otuz

Otuz-Otuz Beş


16.Soru

Cezaevi idaresinin uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olan hükümlülere, bu hükümlülerin ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli mahkûmiyetin zarar verici etkileriyle başa çıkabilmeleri için özel bir özen göstermesi gerekir. Tavsiye kararı uyarınca aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılacak davranışlardan biri olamaz?


Mahkûmların mümkün olduğunca cezaevindeki günlük yaşam hakkında kişisel
tercih yapmalarını sağlayacak fırsatlar yaratmaya çalışmak

Fiziksel, zihinsel ve duygusal uyarım için yeterli maddi koşullar ve olanaklar sunmak

Eski hayatına özlem duygusunu azaltmak amacıyla ziyaretçi kabul etmemesi yönünde telkinde bulunmak

Cezaevindeki binaların, eşyaların ve dekorasyonun hoşa gidecek ve kullanıcıya rahatlık sağlayacak şekilde tasarlanmasını sağlamaya çalışmak

Gazete, radyo ve televizyon ve bunun gibi mekanizmaların aracılığıyla dış dünya ile olan diğer temasların geliştirilmesi teşvik etmek


17.Soru

I. Maktu para cezası

II. Alt ve üst sınırları belirlenmiş para cezası

III. Nisbi para cezası

765 s. TCK tarafından da kabul edilen klasik sisteme göre hâkim yasanın saptadığı sınırlar çerçevesinde belirlediği meblağı para cezası olarak hükmeder. yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri para cezası türlerindendir?


yalnız I

yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Hükümlünün bireysel varlığını sürdürmek anlamında ona sosyal, psikolojik ve kültürel bir destek sağlanması ve uygulanacak rejimin bu anlayışa göre belirlenmesine ne ad verilir?


İyileştirme

Olgunlaştırma

Seviyeleştirme

Bireyselleştirme

Uyum süreci


19.Soru

Cezalandırmanın tarihsel süreci incelendiğinde hangi yüzyılda bedensel cezaların yerine ruhsal cezalar verilmeye başlanmıştır?


16.yy

 

17.yy

 

18.yy

 

19.yy

20.yy


20.Soru

Aşağıda infaz hukuku ile diğer hukuk dalları arasındaki ilişkiler verilmiştir. Bu ilişkilerden hangisi CMUK’de bulunan cezaların infazına ilişkin m.395-405’deki düzenlemelerin artık 5237 s. CGTİHK’da yer alması ile büyük ölçüde zayıflamıştır.


Anayasa Hukuku ve İnfaz Hukuku ilişkisi

 

Uluslararası Hukuk (özellikle insan hakları ile ilgili sözleşmeler) ve İnfaz Hukuku ilişkisi

 

İdare Hukuku ve İnfaz Hukuku ilişkisi

 

Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku ilişkisi

Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku ilişkisi