İnfaz Hukuku Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen ilkelerden hangisi İnfaz hukukunun temel ilkelerinden biri olan Hukuk Devleti İlkesi kapsamında değildir?


Oranlılık İlkesi

 

İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi

 

İnsan Haklarına Uygunluk ve Adillik İlkesi

 

Gereklilik İlkesi

Amaca Uygunluk İlkesi


2.Soru

Kanun yararına bozma (yazılı emirle) ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kanun yararına bozma kararına karşı Anayasa Mahkemesine gidilebilir. 

İstinaf incelemesinden geçen kararlar için kanun yararına bozma yoluna gidilebilir. 

Temyiz incelemesinden geçen kararlar için kanun yararına bozma yoluna gidilebilir. 

Olağanüstü temyiz yoluna kural olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Bakanı’nın talebi üzerine başvurabilir.

Kanun yararına bozma için, kararın verildiği tarihten itibaren 30 gün geçmeden yetkili makama başvuru yapılmalıdır. 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün haklarından değildir?


çalışma hürriyeti

ibadet hakkı

dış dünya ile bağlantı kurma hakkı

müdafi ile görüşme hakkı

bilimden yararlanma ve sanat hakkı


4.Soru

I-Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar

II-Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dâhil hısımları zarar görenler

III-Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklu­lardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar

Yukarıda ifade edilen kişilerden hangisi ya da hangileri İzleme Kurullarına seçilemez?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunun işyurdu servisinde görev yapanlar arasında yer almaz?


Sayman

Veznedar

Satın alma memuru

Santral memuru

Tahsildar


6.Soru

  1. Erteleme kararı Bölge Adliye Mahkemesince verilebilir.
  2. Erteleme kararının verilebilmesi için bu yönde bir talepte bulunulması gerekir.
  3. Erteleme sebebinin gerekçesi gösterilmelidir.

Yukarıda cezanın ertelenmesi ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Hükümlülerin aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla verilen izin aşağıdakilerden hangisidir?


Sağlık izni.

Özel izin.

Eğitim izni.

Mazeret izni.

İş Arama İzni.


8.Soru

5 yıldan fazla hürriyeti­ bağlayıcı cezalarda tekerrürün söz konusu olabilmesi için yeni suçun kanunda öngörülen hangi süre içinde işlenmesi gerekir?


2 yıl

 

3 yıl

 

4 yıl

 

5 yıl

6 yıl


9.Soru

I. Cezayı çekme

II. Güvenlik ve iyileştirme programına uyma

III. Sağlığın korunması kurallarına uyma

IV. Bina ve eşyanın korunması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hükümlünün yükümlülüklerindendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III

Hepsi


10.Soru

Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesine göre, naklin gerçekleşebilmesi için, nakil talebinin alındığı tarihte hükümlünün en az ne kadar süre mahkumiyetinin bulunması gerekir?


Altı ay

Bir yıl

İki yıl

Beş yıl

On yıl


11.Soru

İnfaza ilişkin şikâyetler aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir?


İnfaz Hakimliği

Cumhuriyet Başsavcılığı

Sulh Ceza Hakimliği

İl Ağır Ceza Mahkemesi

Bölge adliye mahkemesi


12.Soru

Psiko-sosyal yardım servisi, servisin çalışmalarıyla ilgili olarak ............... raporla kurum en üst amirine bildirir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Ayda bir

İki ayda bir

Üç ayda bir

Altı ayda bir

Yılda bir


13.Soru

I. İşyurdunun para ve muhasebe işlerini, mevzuat çerçevesinde yerine getirir.  II. Muhasebe defterleri ile sarf evrakını düzenler ve korur. III. İşyurdu ayniyat hesaplarının tutulması ile ilgili işlemleri yapar.  Yukarıdaki görevler hangi cezaevi personeline aittir?


Sayman

Veznedar

Tahsildar

Muhasebeci

Ambar Memuru


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri izleme kurulu üyelerinin görevine son verilmesi için geçerli bir sebeptir?

I. Üyeliğe seçilme şartlarını sonradan kaybetmek

II. Bir yıl içerisinde mazeretsiz ya da izinsiz olarak 3 toplantıya katılmamak

III. Hastalık veya başka bir nedenle görevi yerine getiremeyecek duruma düşmek

IV. İzleme kurulu üyeliği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışlar sergilemek


Yalnız I, III ve IV

Yalnız II ve III

Yalnız II ve IV

Yalnız I, II ve III

Hepsi


15.Soru

  1. Cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da
  2. Sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için veya
  3. Hapis cezasının infazının ölüm nedeni ile ertelenmesi isteminin varlığı durumunda söz konusu istemin reddi hâlinde hükmü veren mahkemeden karar istenir.

Yukarıda "mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama" ile ilgili belirtilen maddelerden hangisi ya da hangileri doğru ifade edilmiştir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


16.Soru

I. Cezaevi ortamı
II. Hükümlünün idareye güvensizliği

III. Geleceğe ilişkin belirsizlik

IV. Aile ve çevreden uzaklık

yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri cezaevlerinde intihar davranışlarına yol açan ve intiharı
hızlandıran etkenlerdendir?


I ve IV

II ve III

III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

Yeni­ suçların ­işlenmesi­ni­ önlemek amacıyla cezai­ niteli­kteki­ hukuka aykırı f­ii­llerden kaynaklandığı veya bunların ­işlenmes­iyle i­lgi­li­ olduğu içi­n suç düşünces­ini­ ve suçun çek­ici­l­iğini­ canlı tutan eşyaya, Devlet lehi­ne el konulmasına ne isim verilmektedir?


Müsadere

Tekerrür

 

Tutuklama

 

Kısıtlama

Adli kontrol


18.Soru

C¸ocuk eğitim evlerine nakiller kimler tarafından yapılır?


Hekimlerle.

Kurum görevlisiyle.

Açık ceza infaz kurumlarınca.

Halkla.

Avrupa konseyi tarafından.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla cezaların toplanması ile ilgili doğru bir ifade değildir?


Aynı fail tarafından birden fazla suçun işlenmiş olması gerekir.

Suçların birbirinden bağımsız olması gerekir.

Suçlar neticesinde hükmedilen cezaların infaz edilebilir olmalıdır.

Kişi hakkında başka kesinleşmiş cezalar var ise koşullu salıverme hükümlerinin
uygulanabilmesi için mahkemeden toplama kararı alınır. 

Toplama talebini hakimin yapması gerekir.


20.Soru

Cezası ertelenen hükümlü hakkında kaç yıl denetim süresi beklenir?


Bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere.

İki yıldan az, üdört yıldan fazla olmamak üzere.

Üç yıldan az, beş yıldan fazla olmamak üzere.

Beş yıldan az, yedi yıldan fazla olmamak üzere.

Yedi yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere.