İnfaz Hukuku Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği Kanunun ..........  uncu maddelerine göre kurulmuş kurumlardır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


6 ve 10

5 ve 10

8 ve 9 

7 ve 9

12 ve 19


2.Soru

Tutuklu ve hükümlülerin duruşma, savcılık soruşturması, hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici
olarak infaz kurumu dışına çıkarılması ve görev bitiminde infaz kurumuna teslim işlemine ne ad verilir?


Sevk 

Nakil

Görev sevki

Görev nakli

Geçici gönderme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnfaz Hakimliğinin görevlerinden değildir?


Kişi hakkında başka başka kesinleşmiş cezalar var ise koşullu salıverme hüküm­lerini incelemek

Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tabi tutulmaları ile ilgili şikâyetleri incelemek

Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin ceza­ları ile ilgili şikayetleri incelemek

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına gi­ren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili şikayet niteliğindeki intikal ettirdikleri raporları incelemek

Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmele­ri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları gibi faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi izleme kurullarının çalışma yöntemi ile ilgili doğru bir ifadedir?


İzleme kurulları her ay en az 1 kere ceza infaz kurumlarını veya tutukevlerini ziyaret etmek durumundadır.

Herhangi bir üye, yazılı talebi ile kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilir.

İzleme kurulu, en az 3 ayda bir olağan olarak toplanır.

İzleme kurulu ceza infaz kurumlarını ve tutukevlerini her zaman ziyaret etme hakkına sahip değildir.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili tespitlerini değerlendirerek en az 3 ayda bir rapor düzenleyip Adalet Bakanlığına bilgi verir.


5.Soru

Kurum müdürü, kurulları ........................ ve gerektiğinde her zaman toplayabilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Haftada Bir Kez

İki Haftada Bir Kez

Ayda Bir Kez

Üç Ayda Bir Kez

Altı Ayda Bir Kez


6.Soru

Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden verilip kesinleşen mahkûmiyetlerin Türkiye’de yerine getirilebilmesi için aşağıdaki şartların hangisinin bulunması gerekli değildir?


Yabancı mahkeme kararında kabul edilen subut sebeplerine bağlı kalınmak kaydıyla suç konusu fiilin, Türk mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirini gerektiren bir suç teşkil etmesi,

İlgili taraflar arasında ayrıca kararlaştırılmadıkça talep tarihinde, hükümlünün yerine getirilmesi gereken bakiye en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı cezasının bulunması

Yabancı mahkeme hükmündeki subut sebeplerine göre Türkiye’de tayin olunacak ceza müeyyidesinin zamanaşımına uğramamış bulunması

Hükümlü hakkında mahkûmiyetine esas olan fiil sebebiyle Türkiye’de ayrıca soruşturma veya kovuşturma yapılmamış olması

Mahkûmiyete esas olan fiilin siyasi, askerî veya bunlara murtabit (bağlantılı) cürümlerden bulunması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnfaz kurumunun unsurlarından biri değildir?


Fiziki unsur

İdari unsur

Personel unsuru

Kişi unsuru

Hizmet unsuru


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz hakimliklerinin kuruluşu ile ilgili doğru bir ifade değildir?


Adalet Bakanlığınca kurulur.

Yargı çevresinde ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunan ağır ceza mahkemeleri nezdinde kurulur.

Coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak ilçe asliye ceza mahkemeleri
nezdinde kurulabilir.

Bir yerde sadece bir tane infaz hakimliği kurulabilir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infazın gevşetilmesi amacıyla yapılan işlerden değildir?


Yeniden topluma kazandırma

Yeniden sosyalleştirilme

İzin

İşe girmede kolaylık

Evlendirme


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumu ziyaretleri sırasında uygulanacak olan esaslardan değildir?


Kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmama

kurum güvenliği için alınan ve uygulanan yasal ve idari tedbirlerin değiştirilmesini isteyememe

Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silahlar kuruma sokulmaması

Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa olsun, ceza infaz kurumlarına girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır

Milletvekili, İnfaz Kurumu Müdürü şüpheli durumda elle alınır.


11.Soru

Cezaların toplanması gerektiğinde en fazla cezanın, Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde bu hususta hüküm verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


Cumhuriyet Başsavcılığı

 Bölge Adliye Mahkemesi

 İl Ağır Ceza Mahkemesi

Sulh Ceza Hakimliği

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi


12.Soru

Cezanın koşullu salıvermeye kadar denetimli serbestlik tedbiriyle infaz edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?


Açık ceza hakimliği.

Kurum hakimliği.

İnfaz ha^kimliği.

Adliye hakimliği.

Ceza hakimliği


13.Soru

İnfaz hakimlikleri hangi mahkeme nezdinde kurulmaktadır?


İlçe asliye ceza mahkemeleri

İl asliye ceza mahkemeleri

İlçe sulh ceza mahkemeleri

İl sulh ceza mahkemeleri

Ağır ceza mahkemeleri


14.Soru

İnfaz Hâkimliğine şikâyet ve usulü hususunda aşağıdakilerden hangisi şikâyette bulunamaz?


Hükümlünün kendisi

Hükümlünün Eşi

Ceza İnfaz Kurumu

Kanuni Temsilcisi

Hükümlünün Amcası


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İş yurdu yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden birisidir?


Hükümlülerin kurumlara kabullerinden sonra kalacakları odaları belirleme

Koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek iyi hâl kararını almak

Hükümlülerin iyileştirme programları çerçevesinde çalıştırılmalarını sağlamak


Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirmek

Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak 16.Soru

  1. Tekerrür, işlenen ikinci suçun cezasını artırmaz
  2. Tekerrür, bir güvenlik tedbiridir
  3. Kanunumuz süreli tekerrür sistemini benimsemiştir

Hangisi ya da hangileri tekerrür için doğrudur?


Yalnız I

 

Yalnız II

 

I ve II

 

I ve III

I, II ve III


17.Soru

İnfaz kurumunda, kurumun personel işlemleriyle hükümlü ve tutuklular hakkındaki her
türlü idari ve mali hizmetlerin yürütüldüğü servis aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim servisi

Teknik servis

Yardımcı hizmetler servisi

İşyurdu servisi

Güvenlik ve gözetim servisi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir tutukevinin özelliklerinden biri değildir?

 


İç ve dış güvenlik görevlisi bulunmalıdır.

 

Firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engelleri olmalıdır.

Kural olarak oda ve koridor kapıları sürekli olarak kapalı tutulur.

Yasal zorunluluklar ayrık, dışarıyla irtibat ve haberleşme olanağı bulunur.

Normal güvenlik esasına dayalıdır.


19.Soru

İzleme kurulundaki üyeler kaç yıllığına seçilebilir?


1

2

3

4

5


20.Soru

Cezanın ertelenebilmesi için failin ya daha önce hiç suç işlememiş olması ya da bir suç
işlemiş ise bu suçun kasıtlı bir suç olmaması, kasıtlı bir suç işlemişse de bu suçtan hükmedilen hapis cezasının .................dan fazla olmaması gerekir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


1 ay

3 ay

6 ay

1 yıl

2 yıl