İnfaz Hukuku Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz sistemleri arasında yer almaz?


Kademeli Serbestlik Sistemi

Auburn Sistemi

Pensilvanya Sistemi

Bireysellik sistemi

Hücre Sistemi


2.Soru

  1. İdare memuru
  2. Cezaevi katibi
  3. İnfaz ve koruma memuru

Yukarıdakilerden hangileri infaz kurumunun güvenlik ve gözetim servisinde görevlendirilmektedir?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


3.Soru

Kurum personelinin, bütün hükümlü ve yakınlarına dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet ve düşünce ayrımı gözetmeksizin aynı işlemi yapmak zorunda olması, aşağıdaki hangi yükümlülüğe girer?


Mevzuata uygun hareket etme yükümlülüğü

Eşit işlem yükümlülüğü

Dürüst ve tarafsız davranma yükümlülüğü

Sır saklama yükümlülüğü

Yasak tutum ve davranışlar yükümlülüğü


4.Soru

Cezası ertelenen hükümlü hakkında belirlenen denetim süresi en az ne kadar olmalıdır?


3 ay

6 ay

1 yıl

2 yıl

3 yıl


5.Soru

Yeni suçların islenmesini önlemek amacıyla cezai nitelikteki hukuka aykırı fiillerden kaynaklandığı veya bunların islenmesiyle ilgili olduğu için suç düşüncesini ve suçun çekiciliğini canlı tutan eşyaya, devlet lehine el konulması ne olarak ifade edilmektedir?

 


Müsadere

 

Ceza

 

Tazminat

 

Denetimli serbestlik

 

İdari müeyyide

 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklar hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirlerinden biri değildir?


Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek 

Belli yerlere girmesini yasaklamak

Bulunduğu kurumun başka bir kısmına nakletmek 

Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek 

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakmak


7.Soru

Hükümlülerin açık görüş süreleri kaç saatten fazla olacak şekilde belirlenemez?


1

2

3

4

5


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tutukluların hakları arasında yer almaz?

 


Eğitim hakkı

 

Haberleşme hakkı

 

Savunma hakkı

 

Ziyaretçi kabul hakkı

Çalışma hakkı


9.Soru

İşyurdu yönetim kurulu hangi sıklıkla toplanır?


Ayda bir

Haftada bir

Onbeş günde bir

Haftada iki kez

Üç ayda bir


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası nakilde uyulacak kurallardan değildir?


ilgili ülke ile aramızda çok ya da iki taraflı sözleşmenin varlığı

Karşılıklılık olması gerekliliği

Sözleşme hem hüküm hem de nakil devletine talepte bulunma yetkisi tanımalıdır

Hükümlünün eşi, çocukları, kardeşi ya da babası ve temsilcisi de nakil talebinde bulunabilir

Devlet Başkanlarının karşılıklı anlaşması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Güvenlik Tedbirleri”nin özellikleri arasında yer almaz?

 


Fiil ve fai­lden kaynaklanması muhtemel tehl­ikel­iliği­ önlemek amacı güder.

 

Güvenlik tedbirleri­ kanunda öngörülen toplumsal savunma vasıtalarıdır.

 

Güvenlik tedbirlerine suçun işlenmesinden sonra hâkim hükmeder.

 

Güvenlik tedbirleri de bir­ cezadır; z­ira, cezalar uygulandıkları k­iş­iye ızdırap ver­ir.

Suç karşılığı olan ve suçludaki tehlikelilik haliyle orantılı bir biçimde hükmedilirler.


12.Soru

  1. Hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir.
  2. Bu kurumlarda  iyileştirme yöntemleri uygulanmaz.
  3. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanların cezaları bu kurumlarda infaz edilir.

Yukarıda yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Koşullarının gerçekleşmiş olması durumunda hükümlüye kendisine yakın olanlarla kişisel ilişkiler sürdürmesini ve normal yaşam koşulları altında toplumla yeniden uyumlu
hâle gelmesini mümkün kılmaya yönelik infazın gevşetilmesi durumuna ne ad verilir?


Af

Denetimli serbestlik

Koşullu salıverilme

İzin

Nakil


14.Soru

I-İzleme kurulu üyeliğine seçilme şartlarını sonradan kaybetmek

II-Hastalık veya diğer bir nedenle görevini yapmakta acze düşmek

III-İzleme kurulu üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak

Yukarıdaki hâllerin hangisi veya hangilerinde izleme kurulu üyelerinin görevine adli yargı adalet komisyonunca son verilir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Güvenlik tedbirleri ve cezalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 


Güvenlik tedbirlerinin süresi kanunda kural olarak belirlenmiştir.

 

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı aynıdır.

 

Güvenlik tedbirlerinde cezalardan farklı olarak kusur aranmaz.

 

Cezalardan farklı olarak güvenlik tedbirlerinde kusurun derecesi önem arz eder.

Suç teşkil eden bir fiilden dolayı kişi hakkında hem ceza hem de güvenlik tedbiri uygulanabilmesi mümkün değildir.


16.Soru

Gençlik kapalı ceza infaz kurumları kaç yaşındaki hükümlüler içindir? 


İnfaza başlandığı tarihte on sekiz yaşını doldurmamış hükümlüler için

İnfaza başlandığı tarihte on iki yaşını bitirmiş olup da on sekiz yaşını doldurmamış hükümlüler için

İnfaza başlandığı tarihte on beş yaşını bitirmiş olup da on sekiz yaşını doldurmamış hükümlüler için

İnfaza başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş olup da yirmi bir yaşını doldurmamış hükümlüler için 

İnfaza başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş olup da yirmi beş yaşını doldurmamış hükümlüler için


17.Soru

  1. Güvenlik tedbirleri ceza değildir
  2. Güvenlik tedbirleri önleyici nitelik taşır
  3. Güvenlik tedbirleri geriye dönüktür

Hangisi ya da hangileri güvenlik tedbirleri için doğru bir ifadedir?


Yalnız I

 

Yalnız II

 

I ve II

 

I ve III

II ve III


18.Soru

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler
veya bunlarla ilgili faaliyetlere karşı yapıldığı tarihten itibaren infaz hakimliğine şikayet süresi ne kadardır?


7 gün

15 gün

20 gün

30 gün

45 gün


19.Soru

S¸ikayete konu işlem veya faaliyetlerin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde şika^yet yoluyla infaz ha^kimliğine başvurulabilir?


10

15

30

45

60


20.Soru

Açlık grevi aşağıdaki hükümlülerden hangisinin daha çok sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir?


Terör örgütü mensubu hükümlüler

Siyasi hükümlüler

Eğitim ve öğretimine devam eden çoçuk hükümlüler

Kadın hükümlüler

İlk defa suç işleyen hükümlüler