İnfaz Hukuku Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş olup da ................ yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır (m.12/1).

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Yirmi Bir

Yirmi İki

Yirmi Üç

Yirmi Beş

Otuz


2.Soru

Birden fazla ikinci müdürün bulunması hâlinde kimin vekâlet edeceği nasıl belirlenir?


Cezaevi Müdürü ikinci müdürü belirler.

Emniyet Müdürü ikinci müdürü belirler.

Cumhuriyet Başsavcısının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Kıdemli olan müdür vekalet eder.

Vali tarafından belirlenir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapalı ceza infaz kurumunun özelliklerinden değildir?

 


İç ve dış güvenlik görevlisi bulunur

 

Firara karşı fiziki engeller vardır

 

Dışarı ile irtibat yoktur

 

Normal güvenlik esasına dayanır

 

Hücreler vardır


4.Soru

 1. İzleme kurulu üyeliğine seçilme şartlarını sonradan kaybetmek
 2. İzleme kurulu üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak
 3. Hastalık veya diğer bir nedenle görevini yapmakta acze düşmek
 4. İzinsiz veya haklı bir mazereti olmaksızın bir yıl içinde beş toplantıya katılmamak
 5. Üyelik süresi içerisinde 40 yaşını doldurmuş olmak

Yukarıda belirtilen İzleme Kurulu üyeliğinin sona ermesine sebep olan hallerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

II, IV ve V


5.Soru

TCK yaş küçüklüğünün kusur yeteneği­ne ve ceza sorumluluğuna etk­isi­ni­ kaç devreye ayırmıştır?


2

 

3

 

4

 

5

6


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan servislerden biri değildir?


İnfaz servisi 

İş yurtları servisi

Eğitim servisi 

Genel bütçe servisi 

Personel eğitim servisi 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tutukluların hakları arasında yer almaz?

 


Çalışma hakkı

 

Ziyaretçi kabul hakkı

 

Haberleşme hakkı

 

Savunma hakkı

Ailesine yakın tutulma hakkı


8.Soru

Hangi yaşı doldurmamış olan bir çocuk işlediği fiil nedeni ile kovuşturulamaz?


7

 

9

 

11

 

15

17


9.Soru

Türk Ceza Kanunu yaş yaş küçüklüğünün kusur yeteneğine ve ceza sorumluluğuna etkisini kaç devreye ayırmıştır?

 


2

 

3

 

4

 

5

6


10.Soru

Olağanüstü itiraz yoluna başvurmada yetkili tek mercii aşağıdakilerden hangisidir?


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Yargıtay Ceza Daireleri

Adalet Bakanı

Hakimler Savcılar Kurulu


11.Soru

Amirlerinin talimatı ile sayman ve ambar memurunun görevleri dışında kalan bütün idari işleri ve yöneticilikte yetiştirilmek amacıyla farklı servislerde kendisine verilen diğer işleri yapan personel aşağıdakilerden hangisidir?


İkinci Müdür

İdare Memuru

Cezaevi Katibi

İnfaz ve Koruma Başmemuru

İnfaz ve Koruma Memuru


12.Soru

Teknik serviste görev yapan personel, genel idare veya işyurdu faaliyetleri ile ilgili olarak çalıştıkları iş kolunun bütün gereklerini yerine getirmekle sorumlu olup çalışmalarını en az .................. bir raporla kurum idaresine bildirir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Haftada

Ayda

Üç Ayda

Altı Ayda

Yılda


13.Soru

I. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular hakkındaki şikayetler

II. Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkındaki şikayetler

II. Askerî ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular hakkındaki şikayetler

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri infaz hakiminin görevi kapsamında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

II, III

I, II

Hepsi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle infaz ha^kimliğine başvurulabilecek kişilerden biri değildir?


Kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu

Hükümlü veya tutuklunun eşi, anası, babası

Müdafii

Kanuni temsilci

Cumhuriyet Başsavcılığı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 0-12 yaş arası çocuklara uygulanacak tedbirler arasında yer almaz?

 


Danışmanlık tedbiri

 

Eğitim tedbiri

 

Bakım tedbiri

 

Gözaltı tedbiri

 

Sağlık tedbiri


16.Soru

Kapalı ceza infaz kurumlarıyla verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Kapalı ceza infaz kurumları kapasitelerine ve mimari yapılarına göre “tip” adıyla sınıflandırılır

Firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış

Tip ceza infaz kurumları A tipi, B tipi, C tipi, K tipi, 150 kişi kapasiteli özel tip kapalı infaz kurumları olarak sıralanabilir

Kapalı ceza infaz kurumları yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, kadın kapalı ceza infaz kurumları, çocuk kapalı ceza infaz kurumları ve gençlik kapalı ceza infaz kurumları olarak ayrıma tabi tutulmaktadır.

Mimari bir projeye uygun olarak yapılan infaz kurumlarına tipi olmayan infaz kurumları denir.


17.Soru

 1. Eşya müsaderesi
 2. Eşdeğer müsadere
 3. Kazanç müsaderesi

Hangisi ya da hangileri müsadere çeşididir?


Yalnız I

 

Yalnız II

 

I ve II

 

I ve III

I, II ve III


18.Soru

 1. Genel af, ceza ilişkisini bütün sonuçları ile tamamen ortadan kaldırır.
 2. Genel af yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
 3. Genel af, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adli para cezasının geri alınmasını
  gerektirmez.

Yukarıda genel af ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

İzleme kurulu en az kaç ayda bir olmak üzere ceza infaz kurumunu veya tutukevini ziyaret etmek zorundadır?


1

2

3

4

5


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin cezası doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir?


Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanların

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanların

Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olanların

Kasten öldürme suçlarından mahkum olanların

İnsanlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanların