İnfaz Hukuku Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tutukluluların haklarından değildir?

 


Çalışma hakkı

 

Ziyaretçi kabul hakkı

 

Haberleşme hakkı

 

Savunma hakkı

 

Çarşı izni hakkı


2.Soru

Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’dan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan cezaların toplanması kararlarına karşı aşağıdaki kanun yollarından gidilebilir?


Temyiz

Yargılanmanın yenilenmesi

İtiraz

Yazılı emir

Karar düzeltme


3.Soru

 1. Hizmet unsuru
 2. Amaç unsuru
 3. Kişi unsuru

Yukarıda verilenlerden hangileri infaz kurumunun unsurlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


4.Soru

I. Topluluk Sistemi

II. Hücre Sistemi

III. Pensilvanya Sistemi

yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri infaz sistemleri arasındadır?


yalnız I

yalnız II

II ve III

I, II ve III

I ve III


5.Soru

Aşağıdaki hangi suçlar özel tehlikeli suçlar kategorisinde yer almamaktadır?

 


Cinsel saldırı suçu

 

Hırsızlık

 

Çocukların cinsel istismarı

 

Reşit olmayanla cinsel ilişki

 

Uyuşturucu ticareti yapmak


6.Soru

İzleme kurullarına üyeler kaç yıl için seçilir?


1

2

3

4

5


7.Soru

Hükümlüye verilen kınama cezası aşağıdakilerden hangisi tarafından uygulanır?


Kurumun en üst amiri

Cezaevi savcısı

Cumhuriyet başsavcısı

Nöbetçi mahkeme

Gardiyan


8.Soru

Denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, ha^kimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi ha^linde kararın geri alınması aşağıdakilerden hangisidir?


Denetim süresince öngörülebilecek yükümlülükler.

Koşullu salıverilme.

İnfaz.

Cezanın infazı usulünün iptali.

Yükümlülüğe aykırılığın yaptırımı.


9.Soru

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, 11 inci maddede belirtilen kişiler
ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyeceği gün, saat ve koşullar içinde, ........... günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere görüşebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

 


7 günlük

10 günlük

15 günlük

30 günlük

60 günlük


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işyurdu servisinde görev yapan personelden biri değildir? 


Sayman

Veznedar 

Tahsildar 

Sosyal çalışmacı 

Satın alma memuru 


11.Soru

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğinin sona erme sebepleri arasında değildir?


İzleme kurulu üyeliğine seçilme şartlarını sonradan kaybetmek.

İzinsiz veya haklı bir mazereti olmaksızın bir yıl içinde iki toplantıya katılmamak.

Hastalık veya diğer bir nedenle görevini yapmakta acze düşmek.

İzleme Kurulu üyesinin adli yargı adalet komisyonunun önünde ant içmeden göreve başlamış olması.

İzleme kurulu üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.


12.Soru

Koşullarının gerçekleşmiş olması durumunda hükümlüye kendisine yakın olanlarla kişisel ilişkiler sürdürmesini ve normal yaşam koşulları altında toplumla yeniden uyumlu ha^le gelmesini mümkün kılmaya yönelik infazın gevşetilmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Suç.

Serbestlik.

İzin.

Gereklilik süresi.

Hapis.


13.Soru

Tutuklu ve hükümlülerin duruşma, savcılık soruşturması, hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak infaz kurumu dışına çıkarılması ve görev bitiminde infaz kurumuna teslim edilmesine ne ad verilir?


Nakil

Sevk

Erteleme

Af

Taşıma


14.Soru

Kaç tür infaz kurumu vardır?


1

2

3

4

5


15.Soru

 1. Mahkûm yerli olmalıdır
 2. Yabancı hapis cezasına mahkûm edilmiş olmalıdır
 3. Cezanın infaz edilmesi veya koşullu salıverilmeden yararlanılması gerekir

Hangisi ya da hangileri sınır dışı edilme için doğrudur?


Yalnız I

 

Yalnız II

 

Yalnız III

 

II ve III

I ve III


16.Soru

 1. İstinaf
 2. Yargılanmanın yenilenmesi
 3. Temyiz
 4. Kanun yararına bozulma

Yukarıda CMK açısından iç hukuk yolları anlamında başvurulabilecek kanun yollarından hangisi ya da hangilerine sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından başvurulabilir?


Yalnız II

II VE IV

I VE III

I, II, III

I, II, III, IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumunun unsurlarından biri değildir?

 


Fiziki unsur

 

Personel Unsuru

 

Kişi Unsuru

Hizmet Unsuru

Kültürel Faaliyetler Unsuru


18.Soru

İnfaz sistemlerinden biri olan hücre sisteminin bir türü olan auburn sistemi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisine varılamaz?


Hükümlüler hücrelerde yalnız bulunurlar fakat yemek ve çalışma alanlarında bir arada olabilirlerdi.

Hükümlülerin aileleriyle görüşmeleri yasaktı.

Belli günlerde akraba ziyaretleri serbestti.

Hükümlüler toplu olarak bulundukları ortamda konuşma yasağı vardı.

Hükümlülerin önlerine bakmaları, sessizce yürümeleri, iş yerinde birbirlerinin karşısında oturmamaları gerekmekteydi.


19.Soru

Tabipler kurumu sık sık denetler ve kurumun mevcuduna göre ........................... olmak üzere kurumun tamamını gezerek, kurumun genel sağlık durumunu kontrol eder, acele önlem alınmasını gerektiren bir hastalığın bulunması hâlinde durumu derhâl kurum en üst amirine bildirir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Haftada bir veya iki Kez

Ayda bir veya iki kez

Üç ayda bir veya iki kez

Altı ayda bir veya iki kez

Yılda bir veya iki kez


20.Soru

 1. Eşit işlem yükümlülüğü
 2. Dürüst ve tarafsız davranma yükümlülüğü
 3. Sır saklama yükümlülüğü

Yukarıdakilerden hangileri infaz kurumu personelinin yükümlülükleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III