İnfaz Hukuku Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir infaz kurumunda hükümlü ve tutuklular hakkındaki her türlü mali hizmetlerin yürütüldüğü servis aşağıdakilerden hangisidir? 


Yönetim servisi 

Güvenlik ve gözetim servisi 

Teknik servis 

İşyurdu servisi

Yardımcı hizmetler servisi 


2.Soru

......................., kurum müdürünün başkanlığında, eğitimden sorumlu ikinci müdür, cezaevi tabibi, psikolog, sosyal çalışmacı ve kurumda görev yapan bütün öğretmenler ile kütüphaneciden oluşur. Söz konusu personelin tamamının kurumda bulunmaması hâlinde kurul mevcut olanlarla oluşturulur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Disiplin Kurulu

İşyurdu Yönetim Kurulu

İdare ve Gözlem Kurulu

Kütüphane Kurulu

Eğitim Kurulu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün nakil çeşitlerinden değildir?


Hastalık

Disiplin

Kendi istekleri 

Zorunlu nedenler

Eş durumu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müsaderenin çeşitlerinden değildir?

 


Özgürlük

 

Eşdeğer

 

Kaim değer

 

Kazanç

 

Eşya


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler ile ilgili olarak infaz hakimliğine başvuruda bulunabilir?

I. Kendisi

II. Eşi

III. Anne veya babası

IV. Kardeşi

V. Herhangi bir yakını


Yalnız I

Yalnız I ve II

Yalnız I, II ve III

Yalnız I, II, III ve IV

Hepsi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işyurdu servisi çalışanlarından biri olan saymanın görevleri arasındadır?


İşyurdu ambarına gelen malzemenin teslim alınması, kayıtlarının tutulması ve muhafazası ile ihraç işlemlerini yapar.

Muhasebe defterleri ile sarf evrakını düzenler ve korur

Veznedarın bulunmadığı zamanlarda bu göreve vekâlet eder

Haricen yapılacak tahsilatı gerçekleştirir

Kasadan yapılacak ödemelerin veya kasaya yapılan tahsilatla ilgili işlemleri ve kayıtları düzenler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz ha^kiminin görevlerinden biri değildir?


Hükümlünün talebi olması halinde yargılanmanın yenilenmesine karar vermek

Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şika^yetleri incelemek ve karara bağlamak

Hükümlülerin cezalarının infazı ve tahliyeleri gibiişlem veya faaliyetlere ilişkin şika^yetleri incelemek ve karara bağlamak

Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şika^yetleri incelemek ve karara bağlamak

Varsa şika^yet niteliğindeki konular hakkında karar vermek


8.Soru

İnfaz kurumlarında sunulmakta olan sağlık, eğitim, iyileştirme, spor ve çalışma gibi hizmetleri yerine getiren kişilere .................... adı verilir.

Yukarıdaki boşluğa  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hizmetli

İnfaz Personeli

Müdür

Müdür Yardımcısı

Güvenlik Personeli


9.Soru

I. Hükümlü savcılıktan bu yönde bir talepte bulunmuş olmalıdır.
II. Hükümlü bir aylık süre içinde para cezasının üçte birini ödemiş olmalıdır.
III. Ödeme birer ay ara ile iki eşit taksitte olmalıdır.

yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri para cezasının savcılık tarafından takside bağlanmasının koşulları arasındadır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

İnfaz hakimliklerinin kuruluşuna aşağıdakilerden hangisi karar verir?


İçişleri Bakanlığı

Yargıtay

Adalet Bakanlığı

Hakimler ve Savcılar Kurulu

Cumhurbaşkanlığı


11.Soru

  1. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.
  2. Cezanın infaz edildiğine karar verilmesi için denetim süresinin sonunda Asliye Ceza Mahkemesi tarafından inceleme yapılır.
  3. Erteleme kararı adli sicile kaydolunur.

Yukarıda cezanın ertelenmesinin sonuçları ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Çocuk eğitim evleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz.

Kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır. 

Bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler, hiçbir koşulda kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilemez. 

On sekiz yaşın dolduran ancak eğitim ve öğretimi devam eden çocuklar kurumda kalmaya devam edebilir. 

Ceza infaz kurumu türlerinden biridir. 


13.Soru

I-Aynı fail tarafından birden fazla suçun işlenmiş olması

II-Suçların birbirinden bağımsız olmaması

III-Suçlar neticesinde hükmedilen cezaların infaz edilebilir olması

Yukarıdaki maddelerden birden fazla hükümdeki cezaların toplanması hususunda cezaların içtimasının mümkün olabilmesi için gerekli şartlardandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


14.Soru

Cezaların içtimaı konusu aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?


Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Türk Ceza Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

İnfaz Ha^kimliği Kanunu

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu


15.Soru

Açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin başka şehre naklinde, ceza infaz kurumu amiri hükümlüye yeni kuruma giriş yapması için en fazla kaç saat süre verebilir?


12

24

36

48

72


16.Soru

Hükümlünün bir infaz kurumundan diğer bir infaz kurumuna götürülmesi işlemine ne ad verilir?


Nakil

Sevk

Atama

Gönderme

İade


17.Soru

Yabancı mahkeme ceza ilamına Türkiye’de uygulanacak müeyyidenin tayin edilmesi konusunda karar vermeye, yabancı mahkûmiyet ilamına esas teşkil eden suçun niteliği veya cezanın miktar ve mahiyetine göre görev yönünden aşağıdaki mahkemelerden hangisi incelemeye yetkilidir?


Ankara

İstanbul

İzmir

Antalya

Bursa


18.Soru

İnfaz kurumlarının idaresi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


İnfaz kurumu hiyerarşik bir organizasyondur. 

İnfaz kurumlarında yetki ve sorumlulukları birbirinden farklı iki grup personel görev yapmaktadır. 

Müdür, infaz kurumunun en üst amiridir. 

Yönetim servisinde ambar memuru bulunur. 

İkinci müdürler arasındaki iş bölümü kurum müdürü tarafından yapılır. 


19.Soru

Aşağıdakilerden kaç sayılı kanuna göre yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararlarının Türkiye’de yerine getirilmesine Adalet Bakanı tarafından karar verilebilir?


3002 sayılı Kanun’a göre.

3000 sayılı Kanun’a göre.

2998 sayılı Kanun’a göre.

2227 sayılı Kanun’a göre.

2012 sayılı Kanun'a göre


20.Soru

İnfazın koşulu, mahkumiyet hükmünün kesinleşmesidir. Aşağıda kesin hüküm için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bir hükme karşı kanun yoluna başvurma yolu kapatılmışsa bu hüküm kesin hüküm özelliği kazanır. 


Bir hükme karşı kanun koyucu bir kanun yolu öngörülmüş ve verilen süre içinde işlem yapılmamış ise söz konusu hüküm kesinleşir.

Kesin hüküm yasama ve yürütme organları ile idare ve kişileri bağlar. 


Kesinleşmiş hüküm değiştirilemez ancak yeri getirilmesi geciktirilebilir.

Aynı fiilden dolayı aynı kişi yeniden yargılanamaz.