İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 1 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşağıda sıralanan seçeneklerden hangisi çocuk gelişimi dönemlerinden biri değildir?


Doğum öncesi dönem

Bebeklik dönemi

Orta çocukluk dönemi

İlk ergenlik dönemi

İlk çocukluk dönemi


2.Soru

Gebelik sırasında gelişen organizmanın rahim dışında yaşayabilecek kadar gelişemediğinde gebeliğin sonlanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


Kürtaj

Düşük

Erken doğum

Yenidoğan

Embriyo


3.Soru

Sistem kuramının sosyal hizmet disiplini ve mesleği kapsamında kullanılmasına kim öncülük etmiştir? 


Ludwig von Bertalanffy

Lawrence Kohlberg 

Sigmund Freud 

Carl Gustav Jung 

Alfred Adler 


4.Soru

6 aylık bir bebeğin hangi “dil gelişimi” evresinde olduğu söylenebilir?


Ağlama

Cıvıldama

Babıldama

İşaret etme (gösterme)

İlk sözcük


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramı için doğru olduğu söylenemez?


Kohlberg’e göre yetişkinlerin çoğu araçsal ilişkiler eğilimi dönemdedir.

Ahlaki gelişim, herhangi bir dönemde sonlanabilmektedir.

Bilişsel gelişim ise ahlaki gelişim için gerekli ancak yeterli değildir.

Yaş, ahlaki gelişim için kesin bir gösterge değildir.

Bir dönem yaşanmadan üst döneme geçilmemektedir.


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kaba motor becerisidir?


Emekleme

Nesneleri kavrama

Nesneleri kaldırma

Kalem tutma

Dikiş iğnesine iplik geçirme


7.Soru

Gebelik döneminde ruh sağlığı ile ilgili aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?


Gebelik döneminde ruhsal sorunlar yaşayan kadınlara doktor kontrolünde ilaç tedavisi uygulanır.

Ülkemizde ebelerin gebe kadınlara ev ziyareti yapma zorunlulukları yoktur.

Sosyal hizmet uzmanları, gebelik döneminde anne adayına veya çiftlere destek hizmetleri sunarlar.

Doğum uzmanları ve ebeler, gebe kadınların sağlıklı kalmaları için düzenli olarak izlerler.

Gebenin sadece fizyolojik sağlığı değil; psikolojik sağlığı da önemlidir.


8.Soru

Ahlak gelişimine, bilişsel gelişim paralelinde eğilen ilk kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Freud

Piaget

Erikson 

Kohlberg 

Dewey


9.Soru

Yapılan araştırmalara göre annenin bebeğe bağlanmasını etkileyen 9 faktör bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir annenin bebeğe bağlanmasını etkileyen doğum sonrası faktörlerden birisidir?


Gebeliği planlamak

Bebeğe dokunmak

Anne karnındaki bebeği ayrı bir birey olarak kabul etmek

Bebeğin hareketlerini hissetmek

Gebeliği kabul etmek


10.Soru

Kişilik bir insanı diğerlerinden farklı yapan duygusal, davranışsal ve zihinsel özelliklerin bir araya gelmiş hâli olarak yapılan tanımlamaya ne ad verilir?


Psikomotor Teori

Psikososyal Teori

Psikoseksüel Teori

Süperego

Psikodinamik Teori


11.Soru

Doğum yapmaktan aşırı derecede korku duymak rahatsızlığına ne ad verilir?


Tokophobia

Morula 

Blastocyst

Fetüs

Trophoblast


12.Soru

Hayatın ilk birkaç gününde, bebeklerin çoğu vücut ağırlığının % kaçlık bir oranını emerek, yutarak ve sindirerek kaybeder?


%5-%7

%8-%9

%11-%12

%8-%15

%4-%13


13.Soru

Psikoseksüel gelişim kapsamında bebeğin emme, çiğneme ve ısırma gibi temel aktiviteler ile haz duyduğu gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 


Anal dönem

Fallik dönem 

Oral dönem 

Genital dönem 

Örtülü dönem 


14.Soru

Araştırmalar sosyo-duygusal gelişim içindeki bağlanma güvenliğini kaç faktörün etkilediğini göstermektedir?


İki

Üç

Dört

Beş

Altı


15.Soru

Ön ergenlik ve geç ergenlik dönemlerini aşağıdakilerden hangisi içermektedir?


Çocuk gelişimi

Yetişkin gelişimi

Ergen gelişimi

Bebeklik

İlk çocukluk


16.Soru

Nesnelerin benzerlik ve farklılıkların tespit edildiği, zihinsel tasarımların oluşturulduğu, bilgiyi işleme becerisi odaklı bebek zeka testi aşağıdakilerden hangisidir?


Wechsler Zeka Testi

Fagan Zeka Testi

Stanford Binet Zeka Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Gessel Zeka Testi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk çocukluk döneminde olan bir çocuğun ince motor gelişimine örnektir?


Geri ve ileri koşma

Üç tekerlekli bisiklet sürme

Makas kullanma

Merdiven çıkma ve inme

Topu yakalama ve fırlatma


18.Soru

Embriyonun ve plasentanın oluştuğu zamana ne ad verilir?


Trophoblast

Ectoterm

Embriyonik

Blastocyst

İmplantasyon


19.Soru

''Bastırma, inkar, gerileme, yansıtma ve rasyonalizasyon'' diye adlandırılan savunma mekanizmaları hangi kuram tarafından kabul görmüştür?


Psikanalitik kuram

Psikoseksüel gelişim kuramı

Psikososyal gelişim kuramı

Bilişsel kuram

Psikodinamik kuram


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistem kuramının sosyal hizmet disiplini ve mesleği kapsamında kullanılmasına öncülük eden kişidir?


Jeremy Bentham

Cesare Bonesana Marchese di Beccaria

Cesare Lombroso

Ludwig von Bertalaniy

Enrico Ferri