İnternet Tabanlı Programlama Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sol tarafa yazılan ifadenin değerinin sağ tarafa yazılan ifadenin değerinden büyük veya eşit olması durumunda doğru sonucunu, diğer durumlarda ise yanlış sonucunu üreten operatör aşağıdakilerden hangisidir?


!==

 

 

>=

 

<=

===


2.Soru

PHP'de sınıf tanımlamada nesnelerin kendi üye değişken ve fonksiyonlarına ulaşmak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır? 


$this

$toplam

$parametre

$kuresel

$sayılar


3.Soru

I. Kullanıcıyla ilgisi olmayan kodlama kısmının gizlenmesi

II. Oluşturulan bir sınıftan yeni sınıf üretmek

III. Belli bir işlemin (metodun), farklı nesnelerde farklı sonuçlar vermesi

Nesne tabanlı programlamanın yukarıda verilen prensiplerinin doğru isimlendirilmesi nasıldır?


I: Kapsülleme, II: Çok biçimlilik, III: Kalıtım

 

I: Kapsülleme, II: Kalıtım, III: Çok biçimlilik

 

I: Kalıtım, II: Kapsülleme, III: Çok biçimlilik

 

I: Kalıtım, II: Çok biçimlilik, III: Kapsülleme

I: Çok biçimlilik, II: Kalıtım, III: Kapsülleme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web sitelerine animasyonlar ve efektler eklenmesine olanak tanıyan ve yaygın olarak kullanılan javascript kütüphanelerinden biridir?


jQuery

 

lua

 

perl

 

xhtml

java


5.Soru

Yukarıda verilen HTML örneğinde "<script>" ve "</script>" etiketleri arasına gömülmüş kodun türü nedir?


PHP

 

MySQL

 

ASP

 

JavaScript

Netscape


6.Soru

Yukarıda bir şirkette çalışanların yaşına göre dağıtılacak ikramiyenin miktarı PHP koduyla ifade edilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


41 yaşındaki bir çalışan, 100 lira ikramiye alacaktır.

 

30 yaşındaki bir çalışan, 90 lira ikramiye alacaktır.

 

49 yaşındaki bir çalışan, 125 lira ikramiye alacaktır.

 

55 yaşındaki bir çalışan, 125 lira ikramiye alacaktır.

70 yaşındaki bir çalışan 100 lira ikramiye alacaktır.


7.Soru

Dizilerde anahtarlar hangi iki türde olabilirler?


Array veya integer

 

Integer veya string

 

Float veya string

 

Integer veya float

Boolean veya integer


8.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sınıfın bir örneği olan nesne tanımlamak için kullanılır?


return

 

new

 

this

 

break

continue


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisini kullanarak dinamik bir web sayfası oluşturmak mümkün değildir?


JSP

 

Perl

 

PHP

 

Pyton

HTML


10.Soru

Dinamik bir web sayfası hazırlamak amacıyla veri yönetiminin de yapılabildiği bir web sunucusu oluşturmak için gerekli olan 3 bileşen aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


PHP-APACHE-LINUX

 

PHP-APACHE-MYSQL

 

HTML-PHP-MYSQL

 

HTML- APACHE-MYSQL

HTML-PHP-APACHE


11.Soru

Programlama diliyle yazılmış kodların bilgisayar tarafından işlenebilecek hale dönüştürülmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Derleme

 

Kodlama

 

Okuma

 

Aktarma

Yazılım


12.Soru

JavaScript dilinde kullanıcıya uyarı kutusu göstermeye yarayan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


window.confirm

 

setInterval

 

setTimeout

 

window.alert

console.log


13.Soru

Yukarıda verilen PHP kodunun derlenmesi sonucu web tarayıcıda hangi görüntü oluşur?


"numara"

 

numara

 

100

 

isim

$$isim


14.Soru

İnternet Protokolü (IP) kullanılan ilk yapı aşağıdakilerden hangisidir?


ARPANET

 

FTP

 

WWW

 

http

HTML


15.Soru

PHP ile oluşturan sayfayı ziyaret eden kullanıcıların tarayıcılarındaki durma butonuna basması durumunda, henüz derlenip çalıştırılmakta olan PHP kodlarının çalıştırılmaya devam edip etmemesine yönelik yapılacak ayarlama için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?


short_open_tag

 

max_execution_time

 

error_reporting

 

ignore_user_abort

define


16.Soru

JavaScript iki tür yorum satırı oluşturmaya izin verir. Tek satırlık yorumlar aşağıdaki işaretlerden hangisi ile başlatılır?


**

 

/*

 

*/

 

//

//*


17.Soru

<?php

$ortalama =0;

if($final > $viz

echo “Gelişim Var”;

if($final >= 60){

$ortalama = $final*0.6+$vize*0.4;

echo $ortalama;

}

?>

Yukarıda kod parçasında vize ve final notları için “$vize = 40, $final =50” ataması yapıldığında program çıktısı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?


Gelişim Var

 

Gelişim Var 0

 

Gelişim Var 46

 

0

46


18.Soru

Xammp, Wamp, Appserv gibi sunucular aşağıdaki sunuculardan hangisinin örnekleridir?


Web sunucuları

 

Dosya sunucuları

 

Veritabanı sunucuları

 

E-posta sunucuları

Yerel sunucular


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değişken değerine 1 eklemeyi sağlayan atama işlecidir? 


++

/=

*=

%=

+=


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin görevi Web ­istemlerini­ kabul edi­p, i­stenen Web sayfalarını teslim etmektir?


PHP derleyicisi

 

MySQL

 

WampServer

 

Apache

HTTP