İnternet Tabanlı Programlama Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ruby dilindeki "Asgari Sürpriz Prensibi" neyi ifade eder?


Tamamen nesne yönelimli bir dil olmasını

Programcıya alternatif yollar sunmasını

Programcının diğer programlarda satırlar süren ifadeleri bir iki satırla halledebilmesini

Yapılan işlemin sonucunun tahmin edilebilir olmasını

Makinadan çok insan faktörü düşünülerek tasarlanmış olmasını


2.Soru

Web Forms olarak oluşturulan web sayfalarının uzantısı nedir?


db

 

cs

 

aspx

 

ascx

asax


3.Soru

JQuery kütüphanesinin temel amacı nedir?


İ­nternet siteleri­ ve i­nternet tabanlı uygulamaların kullanıcı arayüzleri­n­ oluşturmak.

 

Güncel tarayıcılarda çalıştırılabilen üç boyutlu oyunlar üretmek ­içi­n araçlar sağlamak.

 

JS i­le gerçekleştirilen genel programlama görevlerinin, daha az kod i­le gerçekleştirilmesidir.

 

Programcıların çoğu projede tekrar tekrar yazmak zorunda kaldıkları genel amaçlı araç fonksiyonlarını sağlamak.

Belgeler­i bir veri­ set­ine göre düzenlemek.


4.Soru

I. Tek satırlık yorum yapılacaksa // işareti kullanılır.

II. "f­inally" bir saklı sözcüktür.

III. Python'da "Merhaba Dünya" yazdırmak için en az 6 satırlık kod gerekmektedir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

 

I ve II

 

Yalnız II

 

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi float türünün güvenli bir şekilde atanabileceği türdür?


uint

 

sbyte

 

long

 

double

char


6.Soru

Python’da fonksiyon tanımlarken kullanabileceğimiz maksimum pencere sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


64

 

128

 

256

 

512

1024


7.Soru

“Geri al” değerini üreten string kaçış karakterleri aşağıdakilerden hangisidir?


\\

 

\n

 

\r

 

\t

\b


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satır başı kaçış karakteridir?


\\

 

\b

 

\n

 

\r

\t


9.Soru

Python programlama dili ile kod yazarken tek satırdan oluşan yorumları hangi özel karakter kullanılarak gerçekleştirilmektedir?


$

 

%

 

#

 

&

£


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi oluşturulan bir sınıftan yeni sınıf üretmeyi ifade eder?


Kapsülleme

 

Kalıtım

 

Çok biçimlilik

 

Güncelleme

Görüntüleme


11.Soru

JQM sisteminde sağlanan aşağıdaki geçiş efektlerinden hangisi hedef sayfayı arkadan öne döndürür?


fade

 

flip

 

pop

 

slidefade

turn


12.Soru

JQM sisteminde panellerle ilgili verilen;

I. Panel gösteriminde varsayılan etkide, panel sabit kalırken sayfa kaydırılarak panelin üzer­ açılır.

II. Panellerin kapatılması için özel bir kod yazılması gerekmez.

III. YalVarsayılan olarak paneller sayfada sağ kenara yerleştirilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üç boyutlu oyunlar üretmek için araçlar sağlayan bir JS kütüphanesidir? 


AngularJS

BabylonJS

Underscore

Bootstrap

React


14.Soru

C# dilinde dizi yapısıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Dizi elemanları farklı türlerden oluşabilir

 

Anahtar olarak tamsayı ve string değerler kullanılabilir

 

Dizilerin boyutları sabittir

 

Sadece tek boyutlu dizi tanımlanabilir

Add fonksiyonu ile yeni eleman eklenir


15.Soru

JQM sisteminde input, button ve a (bağlantı) elementlerinin kullanım amacı nedir? 


Liste oluşturmak 

Menü çubuğu oluşturmak 

Düğmeleri bir grup halinde sunmak

Düğme üretmek 

Simge kümesi sunmak 


16.Soru

C# ile ilgili;

I. Kurucu fonksiyonlar bu sınıfa a­t bir nesne oluşturulduğunda çalışan fonksiyonlardır.

II. Aynı isimli birden fazla fonksiyon tanımlaması işlemine fonksiyonların aşırı yüklenmesi­ adı verilmektedir.

III. Tanımlanan sınıf türünde bir nesne oluşturmak ­iç­in new keli­mes­i kullanılmalıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


Yalnız ⅠⅠ

Yalnız ⅠⅠⅠ

Ⅰ ve ⅠⅠⅠ

 

ⅠⅠ ve ⅠⅠⅠ

Ⅰ, ⅠⅠ ve ⅠⅠⅠ


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elementin saydamlık özelliğini değiştirerek görünmez yapan JQuery efektidir? 


hide

fadeOut

fadeTo

fadeIn

fadeToggle


18.Soru

Aşağıda verilen komutlardan hangisi ile uygulamada kullanılacak isim uzayları belirlenmektedir?


using

 

namespace

 

class

 

main

args


19.Soru

Veritabanı bağlantısı SqlCommand nesnesinin Connection özelliğine hangi sınıfın bir nesnesi atanmaktadır?


SqlConnection

 

SqlParameter

 

SqlDataReader

 

SqlDbType

ExecuteReader


20.Soru

“@@” karakterleri ile başlatılan değiken tiplerine ne ad verilir?


Global Değişkenler:

Sabitler

Sınıf Değişkenleri:

Örnek Değişkenleri:

Yerel Değişkenler