İnternet Tabanlı Programlama Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I.Düğmeler

II.Simgeler

III.Listeler

IV.Düğme Grupları

Yukarıdaki elementlerden hangileri JQM arayüz araçlarındandır?


I ve III

 

II ve III

 

I, II ve III

 

I, II ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

 1. Perl
 2. Pyhon
 3. Rust
 4. Swif

Ruby dili, verilen programlama dillerinden hangisinden ya da hangilerinden esinlenilerek oluşturulmuştur.


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve IV


3.Soru

Aşağıda Ruby diline ait bazı özellikler verilmiştir:

 1. Kısmen nesne yönelimli bir dildir.
 2. Ruby içerisinde her şey bir nesnedir.
 3. Sarmalama ilkesi gereği nesnelere ait özellik ve metotların dış ortamdan gizlenmesine imkân verir.
 4. Diğer nesne yönelimli dillerden farklı olarak Kalıtım ilkesi bu dilde kullanılmaz.
 5. Çok biçimlilik ilkesini başarıyla gerçekleştirir.

Bu özelliklerden hangileri doğru ifade edilmiştir?


I, II, V

I, II, III, V

II, III, V

I, II, IV, V

II, III, IV


4.Soru

JQuery’de fare ile tıklama olayı tanımlamak için aşağıdaki kodlamalardan hangisi kullanılır?


cil­ck( … );

 

dblcli­ck( … );

 

mouseenter( … );

 

mouseleave( … );

keypress ( … );


5.Soru

 1. SmallTalk
 2. Ada
 3. Clojure
 4. Crystal 

Ruby dili, verilen programlama dillerinden hangisine ya da hangilerine esin kaynağı olmuştur?


I ve II

III ve IV

I ve III

II ve IV

Yalnız I


6.Soru

Jquery’nin desteklediği aşağıdaki efektlerden hangisi saydamlık efektleri (fadeIn/fadeOut) ile düzenlenmiş element görünürlüğünü tersine çevirir?


slideUp       

 

slideToggle

 

fadeTo

 

fadeToggle

fadeIn


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni satır kaçış karakteridir?


\\

 

\b

 

\n

 

\r

\t


8.Soru

Web sitesi ziyareti sırasında, istenen dosya adres satırı üzerinden "http://www. deneme.com/liste.html" şeklinde belirtilmiştir. WampServer’in "www" klasöründe ise "liste.html" şeklinde bir dosya bulunmamaktadır.

Bu duruma ilişkin doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?


404 sayfa bulunamadı hatası gönderilir.

 

Boş sayfa gönderilir.

 

İlgili dosya için WampServer’in "tmp" dosyasına bakılır

 

İlgili dosya için WampServer’in "lang" dosyasına bakılır

İlgili dosya için WampServer’in "scripts" dosyasına bakılır


9.Soru

JavaScript kütüphaneleri;

I. Araç fonksiyonları sağlama

II. HTML DOM yönetimi

III. Bütünüyle bir web uygulaması üretmek

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik üretilebilir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

 1. PHP
 2. Rust
 3. Swift
 4. Clojure
 5. ASP

Ruby yukarıda sıralanan programlama dillerinin hangilerine esin kaynağı olmuştur?


I – II – III

II – III –  V

II – IV - V

II – III – IV

III – IV – V


11.Soru

Ruby hangi yılda hangi versiyonla kullanıma sunulmuştur?


1993 – Ruby 0.95

1994 – Ruby 0.95

1994 – Ruby 1.00

1995 – Ruby 0.95

1995 – Ruby 1.00


12.Soru

I. Microsoft SQL Server ücretsiz bir veritabanı yazılımıdır.

II. PHP çatılarının çoğu MVC tasarım desenini kullanmayı zorunlu kılmaktadırlar.

III. Laravel çatısı MVC desenini desteklememektedir.

Yukarıda verilen ifadelerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

 

Yalnız II

 

I ve II

 

I, II ve III

II ve III


13.Soru

PHP’de değişken oluşturulurken hangi işaret kullanılır?


!

 

$

 

&

 

#

£


14.Soru

Aşağıdaki operatörlerden hangisi önüne veya sonuna geldiği değişkenin değerini 1 arttırır?


+

 

*

 

/

 

%

++


15.Soru

Tkinter’da geometri yönetiminde “side” parametresi ne işe yaramaktadır?


Nesneyi yerleştireceğimiz konumu (alt, üst vb.) belirler.

 

Elemanın konumunu pencere büyütüldüğünde göreceli olarak değiştirir.

 

Nesnenin yerini belirler ve bu noktada sabit kalmasını sağlar.

 

Nesnenin belirlenen yerleşim noktasından x ve y ekseninde uzaklığını belirler.

Nesnenin x, y ekseninde pencereyi doldurması için kullanılır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi forma girilen bilgilerin hangi dosyaya gönderileceğini belirlemektedir?


Method özelliği

 

Action özelliği

 

Post dizisi

 

Request dizisi

Get dizisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ruby ile yazılmış bir dosyadır?


merhaba.rb

merhaba.xls

merhaba.doc

merhaba.php

merhaba.asp


18.Soru

Python ile programlama yaparken kullanılan değişken isimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Değişken isimleri bir harf ile veya “-” ile başlamalıdır.

 

Değişken isimlerinde boşluk kullanılabilir.

 

Değişken ataması “=” işareti ile yapılır.

 

Aynı değere sahip birden fazla değişken aynı anda tanımlanabilir.

Değişkenleri birbirine dönüştürmek için tip dönüştürücü fonksiyonlar kullanılabilir.


19.Soru

JQuery’de $(w­indow).scroll( … ); olayı aşağıdakilerden hangisini ile tetiklenir?


Pencerenin farklı bir ­internet adresine gitmesi­

 

Bir elementin tüm alt elementlerinin yüklenmesinin tamamlanması

 

Tarayıcı penceresinin boyutlandırılması

 

Pencere ­içeriğinin kaydırılması

Klavye odağının elementten ayrılması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi C# programlama dilinde karmaşık tür değildir?


interface

 

enum

 

string

 

struct

class