İnternet Tabanlı Programlama Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Python programlama dilinde fonksiyon tanımlarken kullanılabilecek maksimum parametre sayısı kaçtır?


16

32

64

128

256


2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanan bir üyeye sınıf içinden ve o sınıfı miras alan alt sınıfların içinden erişilebilir ancak sınıf dışından erişilemez?


public

 

private

 

protected

 

using

namespace


3.Soru

İnternet üzerinde Web sitelerinin sahip oldukları adreslerin genel adına ne denir?


PHP

ASP

URL 

CLR

ASP.NET


4.Soru

Python'da atama operatörü aşağıdakilerden hangisidir?


"="

">"

"*"

"^"

"0"


5.Soru

Bir e-ticaret uygulaması için kullanılan kütüphanenin yeni versiyonuyla farklı bir ödeme yöntemine destek vermeye başlamak JS kütüphanelerini kullanmanın hangi yararını ifade etmektedir?


Tekrar kullanılabilirlik

Ücretsiz yardım kanalları

Yapısallık

Genişletilebilirlik

Güncellenebilirlik


6.Soru

I. ASP.NET ile ilgili;

II. .NET dilleri­ ­ile geliştirilen yazılımlar derlendiğinde Intermedi­ate Language – Ara D­l (IL) ­ismi­nde bir dile dönüştürülmektedir.

III. ASP.NET Core ­ile Web servi­s (WPF) uygulamaları geliştirilebilir.

IV. Just In Time derleyicisi derlenmiş EXE veya DLL dosyalarının tekrar derlenerek makine diline dönüştürülmesini sağlar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdaki komutlardan hangisi parametre olarak verilen değer doğrultusunda case ifadeleri ile belirlenen kod bloklarını çalıştırmaya yarar?


for

 

while

 

break

 

continue

switch


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JS kütüphanelerinin temel amacını ifade etmektedir?


JS temelli uygulama geliştirme sürecini hızlandırmak 

Kodları kısaltmak 

Yazılmak zorunda kalınan rutin kodları en aza indirgemek 

Programcılara bütüncül bakış sağlamak 

Yeni kodlar üretmek 


9.Soru

Program akışında belli koşullarda döngülerin sonlandırılması gerektiğinde hangi komut kullanılmalıdır?


For

 

While

 

Continue

 

Switch

Break


10.Soru

Ruby dilindeki "Maksimum Eğlence Prensibi" neyi ifade eder?


programcıya alternativ yollar sunmasını

programcının diğer programlarda satırlar süren ifadeleri bir iki satırla halledebilmesini

yapılan işlemin sonucunun tahmin edilebilir olmasını

Makinadan çok insan faktörü düşünülerek tasarlanmış olmasını

Tamamen nesne yönelimli bir dil olmasını


11.Soru

JQM sayfası üretmek için div elementlerinin data-role özelliği ne olarak düzenlenir?


header

 

page

footer

 

main

ui-content


12.Soru

Python’da matematiksel fonksiyonları içeren kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?


Pygame

 

SciPy

 

PySonic

 

PyQT

PyGtk


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük çoğunluğu Facebook tarafından geliştirilen, açık kaynak kodlu bir ön yüz geliştirme aracıdır?


D3.js

 

Bootstrap

 

React

 

AngularJS

BabylonJS


14.Soru

React kütüphanesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Belgeler­i bi­r ver­ set­ine göre düzenlemek ­içi­n kullanılan bi­r kütüphanedi­r.

 

Büyük çoğunluğu Facebook tarafından geliştirilmiştir.

 

En önemli­ avantajı HTML DOM mimarisine oranla çok daha hızlı çalışan bir sanal DOM üretmesidir.

 

React kodlarının anlaşılması HTML ya da XML bilen bir tasarımcı ­içi­n oldukça kolaydır.

React daha çok MVC modelindeki­ V parçasına yan­ kullanıcı arayüzü elementlerine odaklanan bir kütüphanedir.


15.Soru

Ruby on Rail çatısı aşağıdakilerden hangi yazılım mimarisini kullanmaktadır?


MVC

HTTP

URL

FTP

ASP


16.Soru

Aşağıdaki veri türlerinden hangisi bir kere oluşturulduklarında program boyunca aynı bellek bölgesini işgal etmektedir?


Diziler

Mantıksal

Sayıları

Semboller

Metinler


17.Soru

Ruby dilindeki "Özgürlük ve Rahatlık Prensibi" neyi ifade eder?


Tamamen nesne yönelimli bir dil olmasını

programcıya alternatif yollar sunmasını

programcının diğer programlarda satırlar süren ifadeleri bir iki satırla halledebilmesini

yapılan işlemin sonucunun tahmin edilebilir olmasını

Makinadan çok insan faktörü düşünülerek tasarlanmış olmasını


18.Soru

Web sayfalarında dinamik içerik oluşturmak ve kullanıcılarla iletişim kurmak amacıyla çalışan dile ne ad verilir?


Betik

Database

Head

Title

Meta


19.Soru

Aşağıdaki javascript kütüphanelerinden hangisi veriyi temsil eden etkileşimli grafikler ve görseller hazırlamak için kullanılmaktadır?


React

 

AngularJS

 

D3.js

 

BabylonJS

Bootstrap


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Ruby’nin dinamik ve güçlü tiplemeli bir dil olması ile ilişkili değildir?


Değişkenlerin tipini kendi başına belirleyebilir.

Çalışma zamanında değişken tiplerinin değiştirilmesine olanak verir.

Kodlamada değişiklik yapıldığında yalnızca o bölüm değerlendirilir.

Veri türleri konusunda üstün esneklik gösterilir.

Makine kodunun çalışma zamanında oluşturulması sayesinde platform bağımsız özellik kazanmıştır.