İş Sağlığı ve Güvenliği Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşverenin gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almaması, borcun ifası için kendisine düşen ödevleri yerine getirmemesine ne denir?


İşverenin alacaklı temerrüdüne düşmesi

İş sözleşmesinin geçersizliği

İşçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkı

Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkı

İş sözleşmesinin askıya alınması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörler arasında sınıflandırılmıştır?


Sakarlık

Yorgunluk

İhmalkarlık

Stres

Cinsiyet


3.Soru

İşçileri, meslek hastalıklarından koruyabilmek amacıyla serum kullanılması uygulanmasına ne denir? 


Kemoprofilaksi

Aşılama

Seroprofilaksi

Enfraruj

Ankilostomyaz


4.Soru

Belirli hastalık etkenlerinin ortaya çıkmasını, hastalığın ilerlemesini ya da istenmeyen sonuçlar doğmasını önlemek amacıyla sağlıklı bireylere belirli farmakolojik özellikleri olan maddeler verilerek yürütülen koruyucu sağlık hizmetine ne ad verilir?


Aşılama

Seroprofilaksi

Rodentisit

Kemoprofilaksi

Ensektisit


5.Soru

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere AÇSHB tarafından yetkilendirilmiş, AÇSHB ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen eleman aşağıdakilerden hangisidir?


Teknik Eleman

İş Güvenliği Uzmanları

İşyeri Hekimi

Çalışan Temsilcisi

Destek Elemanı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan psikolojik faktörler arasında sınıflandırılmıştır?


Yorgunluk

Sakarlık

Statü

İntibaksızlık

Yaş


7.Soru

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde 10.09.1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?


Hafta tatillerinin getirilmesi

İş güvenliği uzmanları görevlendirilmiş

İş güvenliği uzmanları görevlendirilmiş

İşçi sigortaları kurumu kurulmuş

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller düzenlenmiş


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışan yükümlülüklerinden biri değildir?


Güvenlik donanımlarını doğru kullanmak

Aldıkları İş sağlığı ve güvenliği eğitimini uygulamak

İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak

Araçlarda tehlike durumunda işverene haber vermek

Kişisel koruyucuları kullanmak


9.Soru

I. Duygusal uyumsuzluk (tatminsizlik)

II. Yorgunluk

III. Aşırı güven duygusu

Yukarıdakilerden hangileri tehlikeli davranışlara yol açan psikolojik faktörler arasında yer alır?


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2000-2010 yılları arasındaki iş kazalarına ilişkin verilerine göre, en çok kazanın kaç yaş grubu işçilerde meydana geldiği görülmektedir?


18-24 yaş

25-29 yaş

30-34 yaş

35-39 yaş

40-44 yaş


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyasyon türlerinden olan  iyonize olan radyasyon değildir?


Gamma ışınları

Röntgen

Radyoizotoplar

Nötron

Mikro dalgalar ve kızıl ötesi


12.Soru

  1. Meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması
  2. İş kazaları, kazayı izleyen 3 işgünü içinde SGK’ya bildirilmesi
  3. Meslek hastalığı tanısında en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirilmesi

İşverenin iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimlerinin sağlanması ile ilgili yükümlülüklerinden yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anayasaya göre çalışan yükümlülüklerinden birisi değildir?


Kişisel koruyucu malzemeleri kurallara uygun ve doğru kullanmak ve korumak 

Hem kendilerinin hem de kendi faaliyetlerinden etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye
düşürmemek 

Bina, tesis, makine ve araçlarda ciddi ve yakın tehlike görürlerse ve koruma tedbirlerinde eksiklik görürlerse hemen çalışan temsilcisini ve işvereni haberdar etmek 

İşle ilgili makine, teçhizat, araç, malzeme ve üretim araçlarını ve bunların güvenlik donanımlarını doğru ve kurallara uygun şekilde kullanmak

İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak ve bu kurulun kararlarını uygulamak


14.Soru

I. Teknik zorunluluklar

II. Yasal zorunluluklar

III. Ekonomik zorunluluklar

IV. Sosyal zorunluluklar

V. Vicdani zorunluluklar

Yukarıda verilenlerden hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin önem kazanmasının nedenleridir?


II,III,IV

I, II, III

I, III,IV

II, IV, V

III, IV, V


15.Soru

Ülkemizde hangi yasal düzenleme ile ilk kez sosyal haklar anayasal bir düzenleme içine alınmıştır.


1921 Teşkilat-ı Esasiye

1924 Anayasası

1961 Anayasası

1982 Anayasası

1995 Anayasa değişikliği


16.Soru

13.09.2019 (Cuma) günü iş kazasına uğrayan işçinin, işvereni tarafından SGK'ya en geç hangi tarihte iş kazasının bildirilmesi gerekir?


13.09.2019

15.09.2019

16.09.2019

17.09.2019

18.09.2019


17.Soru

Haksız fiil sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmini borcunun doğabilmesi için haksız fiil ile zarar arasında bulunması gerekli neden-sonuç ilişkisine ne ad verilir?


Mücbir sebep

Zamanaşım

İlliyet bağı

Karine

Kast


18.Soru

I. 12 yaşından küçük olanlar hiçbir sanayiye ait işletmede çalıştırılamayacaklardır

II. Yaşları 12-16 arasında olanlar günde 10 saatten fazla çalıştırılmayacaklardır

III. 12 yaşından küçüklerin gece çalışmaları ek çalışma ücretine tabi tutulacaktır

IV. Çalışan kadınlar doğumdan sonra emzirme izni kullanacaklar

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun “İşçiler Hıfzıssıhhası” başlıklı bölümüne göre, işçilerin çalışma şartlarıyla ilgili yukarıda verilen hükümlerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I ve IV

I, II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan psikolojik faktörlerden değildir?


Aşırı egzersiz

Zihinsel yetenek

 Duygusal yapı

Sakarlık

 Duygusal uyumsuzluk


20.Soru

Motorlu taşıt araçlarının neden oldukları trafik kazaları hangi tür sorumluluk kapsamına girmektedir?


Sebep sorumluluğu

Kusur sorumluluğu

Hukuki sorumluluk

Tehlike sorumluluğu

Olağan sebep sorumluluğu