İslam Ahlak Esasları Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir? 


Adalet 
Hikmet
İffet 
Cesaret
Tevazuu 

2.Soru

Tevazu aşağıdaki hangi temel erdemin kapsamına girer? 


Adalet
Cesaret 
Yumuşak başlılık
Hikmet 
İlim 

3.Soru

İslam tarihinin ilk asırlarında ahlak konuları aşağıdakilerden hangisinin içinde ele alınmıştır? 


Sözlü geleneklerin 
Darbı mesel külliyatın
Destan külliyatının 
 Tarih külliyatının 
Hadis külliyatının

4.Soru

insanın niçin yaratıldığı sorusuna: "Allah yeryüzündeki herseyi bir amaca yönelik yaratmıştır. eğer o amaç olmasaydı, o varlık yaratılmazdı." cevabını veren kimdir?


Buhari 

Ragıb el isfehani

ibn Haldun

ibn Miskeveyh

A. draz


5.Soru

Tasavvufta hürriyet, felsefe ve kelamda ele alındığı şeklinden farklı olarak aşağıdakilerden hangisidir?


Araçtır

Gayedir

Hareket noktasıdır

Bahsi söz konusu değildir

Yok hükmündedir


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ahlak ilminin görevleri arasında yer almaz?


Ahlâk ilkeleri ve kurallarını sistematik hale getirmek

Ahlâk ilkeleri ve kurallarını kişi ihtiyaçlarına göre düzenlemek

Ahlâk ilkeleri ve kurallarını anlaşılır hale getirmek

Ahlâk ilkeleri ve kurallarını yeni yetişen nesillere öğretmek

Ahlâk ilkeleri ve kurallarını bir sonraki nesillere aktarımını sağlamak


7.Soru

Filozoflara göre akıl nedir?


ahlaklı olmanın şartı

nefiste yerleşik olan melekeler

biyolojik yetenek

canlıların ortak noktası

hakikatın nihai belirleyicisi


8.Soru

"İnsan, varlıkların en şereflisidir; eşref-i mahlûkattır" ifadesinin dayandığı temel aşağıdakilerden hangisidir?


Dini bir yaşantısının olması

Allah'ın isim ve sıfatlarının onda tecelli etmesi

Dünya düzeninde yön veren ana etken olması

Öldükten sonra diriltilecek olması

Dini ve kültürü nesilden nesile aktarması


9.Soru

iyi fiiller gerçekleştiren ve bunu da bir defalık bir durum olmaktan çıkarıp, iyi fiiller gerçekleştirmeyi sürekli bir hal haline getiren insanlara ne denir?


iyi insan

iyi müslüman

ahlaklı insan

şefkatli insan

şefkatli müslüman


10.Soru

Güzel faziletlerin yeti olarak süreklilik kazanmasına ne ad verilir?


Ölçülülük 
Görgü 
Alışkanlık
Basiret
Meleke 

11.Soru

İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?


Niyet
Kader
Kaza
İrade Hürriyeti
Saik

12.Soru

Maturidi’nin ahlâk teorisinde ahlâki fiiller kaç kısma ayrılır?


1
2
3
4
5

13.Soru

Nakil denildiğinde hangisi anlaşılmaz?


Kur'an 

Ayetler

Sünnet

Hadisler

Rüya


14.Soru

Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 


Hukuk felsefesi 
Din felsefesi 
Edebiyat 
Ahlâk felsefesi 
Tasavvuf 

15.Soru

İyi ve kötü anlamına gelen sözcükleri ikişerli grup haline getirirsek hangisi açıkta kalır?


birr

münker

nefs 

ism 

maruf


16.Soru

Bir hakimin yargı sürecinde nasıl davranacağını kendisine konu edinen disiplinin adı aşağıdakilerden hangisidir?


Hüsün

Edebü’l-kadı

Edebü’l Müfred

İslah-ı nefs

Edille-i şer'iye


17.Soru

Orta Asya'lı büyük alim Azizüddin en-Nesefi'ye göre insan-ı kamilin en önemli vazifesi nedir?


nefsi terbiye

yalan söylememek

iman etmek

ibadet etmek

insanlara yardım (isti'ane)


18.Soru

"Ahlak insan nefsinden, düşünüp taşınmaya gerek kalmaksızın bir takım fiillerin ortaya çıkmasını sağlayan melekedir." düşüncesini taşıyan felsefeciler hangi şıkta birlikte verilmiştir?


Farabi - gazali

gazali - ibn sina - maturidi

Farabi - ibn sina

Farabi - ibn sina - gazali

maturidi - gazali


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkında temel erdemlerden biri değildir?


Adalet
Cesaret
Tevazuu
İffet
Hikmet

20.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisinde uyuyan bir vicdandan söz edilebilir?


İyi ve kötü arasındaki çizginin ayrımı kesinleşmesi

İyi ve kötü arasındaki çizginin kaybolmaya başlaması

fazilet, rezilet ve vicdan üçgenini iyi belirlediği

Bir insanın, iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyabilmesi

Bir insanın nefsini temiz tutabilmesi