İslam Ahlak Esasları Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 “Fiziki dünyadaki nesnelerde veya herhangi bir hareket olarak bir fiilde iyilik veya kötülük vasfı yoktur. İyilik ve kötülük, nesneler ve fiillerin insan fiilleri ile irtibatı, insan hayatının bir insan hayatının bir parçası olması ile, bu nesnelere vefiillere “yüklenmektedir” cümlesi ne anlama gelmektedir?


Fiiller ve nesnelerin ilişki düzenleri değişince iyilik ya da kötülük sıfatları da değişebilmektedir. 
Nesneler kadar fiillerin de iyi ya da kötü olarak verilebilecek bir vasfı vardır. 
Bir şeyi almak kendinde iyi ya da kötüdür.
Bir fiil kendinde ya iyidir ya da kötüdür.
Bir nesne kendinde ya iyidir ya da kötüdür. 

2.Soru

İdeal başkan olarak Peygamber'i gören ahlakçı filozof kimdir?


Kadı Abdulcabbar

Eş'ari

Gazali

Farabi

İbn Haldun


3.Soru

I. Allah'ın sıfatlarının insanda görünmesi

II. Allah'ın isimlerinin insanda görünmesi

III. İnsanın iradeli bir varlık olması

Yukarıdakilerden hangisi insanın Allah'ın halifesi olduğu savını destekleyen ifadeler arasında yer alır?


I, II, III

I, II

I

II

III


4.Soru

Yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık aşağıdakilerden hangisidir?


Sahabeler

Erenler 

Evliya

Nebat

İnsan


5.Soru

Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer/değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir?


Sezgicilik
Mükemmeliyetçilik
Duyguculuk
İdealizm
Ahlâki görecilik/ahlâki rölativizm

6.Soru

Ahlaki değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Meleklerin fiilleri ahlaken değerlendirilebilir.
Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusu değildir. 
Ahlaki değer ifadeleri insan fiillerini ilgilendirmez. 
İnsanın ibadetleri ahlaki değerlendirmenin dışındadır. 
Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusudur. 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Hayrı, iyiyi ve varlığa yakın olanı tercihe yatkınlık” anlamına gelmektedir?


Akıl
İhtiyar
Sevgi
İrade
Hürriyet

8.Soru

Peygamber Efendimizi işaret eden ve onda insanlar için “üsve-i hasene” (en güzel örnek) olduğunu söyleyen ayet hangisidir?


Yasin

Bakara

Ahzab

Araf

Yunus


9.Soru

Farabi, İbn Sina ve Gazali'nin en uygun ahlak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak, örf ve adete uygun davranmaktır. 
Ahlak, insan nefsinden düşünüp taşınmaya gerek kalmaksızın iyi fiillerin ortaya çıkmasını sağlayan melekedir.
Ahlak, kötüyle mücadele etmektir. 
Ahlak, uzun bir nefis mücadelesinden sonra insandan bir takım fiillerin ortaya çıkmasını sağlayan melekedir. 
Ahlak, konulmuş olan ahlaki kurallara sadece uygun davranmaktan ibarettir. 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, insanda ahlâk şuurunun gelişmesine katkıda bulunmaktadır?


Cinler

Şeytan

Melekler

İblis

Ruhlar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ahlaki Şuur'un temelini oluşturur niteliktedir?


İnsanın öncelikle kendisi için pragmatist bir şuur oluşturması

Herhangi semavi bir dine mensup olması

İnsanın kendisinin, diğer insanların, buna bağlı olarak kâinatın önemini fark etmesi

Sahabe hayatlarından bazı önemli olayları kendi hayatına tatbik etmesi

Tasavvufi bir yaşamı benimsemiş olması


12.Soru

I. İsm

II. Birr

III. Seyyie

IV. Hasene

V. Maruf

VI. Münker

Yukarıdaki tabirlerden hangileri Kur'an-ı Kerim'de iyiyi ifade etmek için kullanılır?


I,II,IV

II,IV,V

II,III,VI

III,IV,V

IV,V,VI


13.Soru

Mu’tezile’nin ahlâk anlayışı bu ekoldeki hangi prensibe dayandırıl­maktadır?


Cömertlik
Mutluluk
Adalet
Şecaat
İyilik